Sidor som bilder
PDF
ePub

SINNE - VÄKKIARE

eller

BÖNESUKK.

XIII: 22.

Dän
stormäktigste högborne förstinna

Fru Ulrica Eleonora,
Sveriges, Giötes okk Wändes dråtning.

Stormäktigste dråtning,

allernådigste frul

En alfvarsam bön, e. m., må billigt kallas ett samtal mäd Gud, en oplyftning i hjärtat, gudliga tankkars eftersträfvelse til en himmelsk förpöijelse, en skiöld okk värn mot dän store drakan, en stega, på hvilken vj stjga opp mot himmelen okk de heliga änglar där ifrån mäd oss säija: Vi omfamna Gud vänligen förmedelst bönen, en bimmels nykkel, Jac. V: 17, 18; världzliga tankkars förfölliare, själens budbärare, de christnas prydnad, landzens uphollare, diäfvulens fiende okk neddämpare, en fredzkyes, hvilken dän andeliga bruden gifver sin bimmelska brudgum, en inderlig siälenes hvjlodag, på hvilken dän vänliga siälen bar sjn ro okk hvjlar i Gud, en andelig rökelse på vårt bjärtas altar, Ps. CXLI: 2; en läkedom för våra dageliga bräkkligheter, en söt håoung, Cant. IV: 11, ett medel, hvarigenom alla dygder okk alla goda fullkomliga gåfvor komma ofvan ifrån, Jac. I: 17, en siäkta, af hvilken Godz biärta såras, Cant. IV: 9, diäfvulens piska, en lydnad mot Gud, ett stort rop i Gudz öron, Psalm. IX: 13, En liuflig röst, Cant. II: 14; ja, hon är dän, som bar ett stort eftertryk mäd sjg, berättar apostelen Jacob i dät 5 kap. v. 16, hvar om många förfäders i dät gamla testamentet efterrättelser betyga, dät vittnar en Josua, Jos. VII: 10, en Moses, Exod. XXXIII: 1, 2, en Elias, 1 Reg. XVII: 1, en Daniel, Dan. VI: 22.

Som e. m. Artaxerxes Longimanus, konung uti Persien, i all som största ynnest fram för andra förärningar, sjna underbafvandes båfror emottog, så i äfven tilfälle på underdånigt sätt träder iag fram för e. m. mäd dessa kårta, dokk i en god mening hållandes svänska rjm, önskandes dät e. m. bär aff sjtt nöje kunde hafva, hvaremot jag, en tropliktig undersåtare, hos min Gud bönfaller, han ville e. m. okk dät böga kongahas låta växa som ett cederträ på bärget Libanon, som en cypress på Hermons bärg, som ett palmträ vid vatten, som rosenstielker, de i Jericho växa, okk som ett däiligt oljoträ på en frj mark, på dät at vj onder deras svalka skugga i frid okk ro oss förlusta måtte, förblifvandes

eders mai:ts

underdånigste
Petter Olufson Warnmark,

Vermel.

« FöregåendeFortsätt »