Sidor som bilder
PDF
ePub

Ett rättsinnigt
Guds barns sångtimmar,

dageligen at bruka Gudi then aldrahögsta til skyldigst äro, lof och pris, sine siāl til märkelig nytto och förkofring uti alla christeliga

dygder, genom Guds nåds och andas kraftiga medarbetande, sammanfattade

och i dagsliuset utgifne

af Guds ords ovärdiga tienare vid hennes maj:ts riks-enko-drottningens

lif-regemente til häst, Petter 01. Warnmark.

Then förste sång-time.

Til Gud, min Gud, vil jag mig hasta
Och synda-bördan från mig kasta;
Jag orkar then ej mera bära,
Ty hon hvar dag vil mig besvära.
Min Gud, min söta nådes källa
Skall then i hafsens diupbet fälla,
At jag kan roligt hierta visa
Och Gud min stora starkhet prisa.

1.
Vak up, tu synda-kropp
Til heligt lifsens lopp,
Thet är nu tid at yaka
Och intet mer försaka
Tin Gud, bans bud och lära,
Then tu bör altid äbra.

2.
Vak up, tu fosterland,
Af syndens sömn och band,

0 Svea, tu heltinna,
At tig hos Gud infiona,
Vak up i gråt och jämmer,
Tin nöd och synd tig klämmer.

3.
At mycket sofva är
För kroppen stort besvär,
En siukdom thärpå följer,
Och kroppen sidst förhöljer
I jordens sofve-kammar,
Tber ban sin mal annammar.

4.
Så är tbet skadligt när 5683 to
Man daglig håller kär
Then söta syndsens dvala,
Ty then, som vil förbala
Sin tid med säkert bierta,
Han får Guds vredes smärta.

5.4

Vak up, jag råder tig, net zit
Tu går af syndsens stig, lebon)
Så framt tu vilt ej falla:
Sj, synden är then galla,
Som siälen snart förråder, al 1:17
Och sielfva döden bådar. tog 10)

6.
Si, satan och titt blod, abeo terit
Titt kött och stora mod, triat 4)
The vilja tig förföra
Och uti grund förstöra
Alt, thet tu bar om bänder,«
Som till Guds ähro länder.sk1

7. iliv unutul 8 Alt verldsligt sminck och prål, Som bar sitt Thet ifrån Gud tig drager Och tin gudstienst försvager; Att Gud till riset tager bin ar?! Och tin olydoo agar.it 199 mod

itt ändemål

8.
Gack tå, tu själ, med hast
Från all tin synd och last,
Titt bierta til att rena
Ocb tig i dag förena
Med Gud, som tig handräcker,
Ocb syndsens snaro stäcker.

9.
Bed Jesum hålla an,
Som är tin taleman,
Hos Gud, sin kära fader,
At synden tig ej skadar.
Bed Jesum, han vill visa
Sitt blod, tig til en lisa.

10.
Giör som Mapasse giordt
Uppå sin fängsle-ort,
Thet är tig til stor nytta:
Böi hiertats knä och flytta
Tig ifrån Sodoms hydda,
Gud skall tig tå beskydda.

11.
Tin Jesus ban går stad
Och giör sin fader glad,
Han ber, at ban vil lindra
Tin sveda, och nu biodra
Thet onda, som tig trycker
Ocb från thet goda rycker.

12.
Nu såta siäl kom, kom,
Tin fader ban är from,
Han lofvar vilja vara
Tig huld och tig försvara
Mot synden i titt hierta
Och bela all tin smärta.

13. Han med sitt plåster kan, Som en alsmächtig man,

Titt hiertas sår snart bela,
Och, när du råkar fela,
Vil han tig gierna bielpa
Och låta tig ej stiälpa.

14.
Kyss på tins faders band,
Som thetta syndaband
Har från titt bierta tagit,
Och tig till bättring dragit,
Att tu kanst salig vara
Och up til himlen fara.

15.
Tin mun tu nu uplät,
Och ej tin Gud förgät.
Säg: Herre, ske tig äbra,
Som ville mig förähra
Tin nåd, mig til en styrcka,
Haf tack, jag vil tig dyrcka.

16.
Ság: Tack, o Jesu, som
I köttet til mig
Och bar tbet milda hierta,
At tu tog bort min smärta, 199328111H
Min jämmer, mitt elände, ie, i part
Och thet i glädie vände! $** RBH

17.
Säg: Jesu, ta min tröst
Mot mitt sorgbundne bröst,

A7 26 789790
Haf tack, som lät tig trycka teyahat
Af kronan mig til lycka, tas
Haf tack, jag skal thet minnas, ar
Ocb otacksam ej finnas.

Jesu, som mit g kom, nahiga sa tai

Then andre sång-time.
Thenna verldsens gods och gull
Täres up i svartan mull,
Ingen ting kan här hestå ,
Hvar uppå sin ort skall gå,
Löfven falla ned af trä,

Tå the aldels bleka ä,
XIII: 24.

Gräcet visnar, trampas ner,

Alt far bort och syns ej mer.
Alt

, hvad under solen röres eller föres,
Har sitt vissa ände-mål,
Vatnet stillar grymma lågan, döden, plågan,
Råst förtärer järn och stål.

2.
Foglar, som för oss bär sväfva, måste bäfva
För thet starka krut och lod,
Bäst the uti skogen leka, vi them neka
Theras uoga lif och blod.

[ocr errors]

Fiskar, som plă hoptals simma, ther hos stimma,
Som the små och gricka barn,
Huru the vid stranden töfra, sin lugt öfva,
Fångas tbe med nät och garn.

4.
Höga trän, som bimlen bota, fast the rota
Sig ibop; bvad är thet mer?
Häftig storm kan them förstöra, kraftigt röra
Och till jorden fälla 'ner.

5.
Blomstren, som på marcken pråla och oss måla
En fast liflig sommar-prackt,
Bäst the växa, bli the bleka och förneka
Sig att äga någon macht.

6.
Koppar utaf erg plär frätas och opätas,
Kläder skadag utaf mabl;
Hårda stenar, hårda Ginter, af skarp pinter
Pläga spricka tusend-tabl.

7.
Bäckar, som om våbren rinna och ä stinna,
Liufligt sorla natt och dag:
Men tå solen häftigt skiner, strax bortavinner
Theras sorl och vandrings lag:

8. Alt thet prål, som verlden drager och bebager, Är som stoft mot vind och vär,

« FöregåendeFortsätt »