Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small]

Vachta tig för verldslig lusts, si, att pasta
Mângen gång hon drifver tig,

Ty hon sminkad hy plär draga och så laga,
At tu går på syndens stig.

18.

Jag tå verlden slätt föraktar och betraktar

Alt, hvad som är ofvan til.

Medan verlden är then amma, som plär kramma Tårar ut, mer än man vil.

[ocr errors]

Bort, tu verld, tu min styfmoder, si, min broder, Jesum, jag i stället har.

Han skall hafva alt mitt hiel-ta, som haft smärta Af then list, tu til mig har!

20.

Jag skal hafva i mitt sinne och mitt minne
Himlen med thes härlighet;

Alticl på min Jesum tänckaoch fördräncka
Köttets stora afvoghet.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Är jag förtryckter ned til jorden,
Och fäller mångën hetan tår,
Är jag bland vänner glömder vorden,
At jag i theras ogunst står,
Skall tu min Gud uphöja mig,
Och altid nådig visa tig.

4.
Är jag nlycklig uti thetta
På all min svåra vandring-stig,
At mina vänner the försätta
Sin falska tungo emot mig,
Så år min tröst at that är vist:
Gud hatar falskhet och all list.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »