Sidor som bilder
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]

fhen ädla nâdens tid blir brukad aldrig bâtter,

Än när som, christen, tu med flijt tig föresätter, Först höra Herrans ord med gudlig lust och nijt Och gömma, sedan fort arbeta med all Hijt

[ocr errors]

Se til at hvad som hälst, tu kan tig företaga
Med ord och gierningar, mä Gudí väl behagal
Tig uti mot nch med, i lycka eller vee

Bcvisa sâsom en Gudz trngen tienare!

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Förthenskul, christen, skal ш ingalunda vaudra
Pä breda vägen til förderf, som mänga andra,
Ej genom boleri och ond begärelse,
Ej heller genoux sveek och ens förtryckelae.

[ocr errors][ocr errors]

Hälst Herren 'med sin пёс! oss hafver velar: kalla
Ej til orenlighet; men helgelse af alla
Vil Herren hafva, Lhet han binder i silt. ord.
Förthenskul vaudra rätt bvar man pä theuna jord.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]

Ej år thlen gudztienst til, som ej har predikanter;

Then rätta gudztienst år af Gudz ord oss hekauter, En gammal och en ny, hvarthera har sin Prast: Then gamla Arons son, then nya Jesus bast

Förråttar, ty han är in

Uti thet helga och en evig (som vi läsa)
Förlossning funnit har, ej genom bocka blod,
Men genom egen sin fast dyra blod så god.

gången ena resa

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Men Jesus androm ej sin ähra velat gifva,

, så skal han och förblifva, Emellan __Gnd och oss, sig sielf han gifvit har Tll aterlosning, då han allas synder bar.

к

« FöregåendeFortsätt »