Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Jag suckar mig helt trött i mitt elände;
När vil tliet med min suckan ta en ände?
Min klagan, suckan är hvar morgon ny.
Til hvem skal jag i thenna sorgen Hy?

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

En vän i Jesu har tu at förmoda:

Han år tiu broder, och titt högsta goda,
Som näkar ej at vilja hela tig,

Allenast tu går fram ödmiukelig.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

l2. Christ gifve jag then dagen snart få skåda, At tu min Jêsu ville mig thet båda: Gack ut, gack ut ur snaran, tu mitt barn, Jag har nu sielf löst up titt synda-garn. 13. I thesso natt låg jag at' synden bunden, Men si, Gud vare lof, rätt nu på stunden Kom Jesus sielf til mig med tröst och råd. Ach, Jesu, ske tig tack för all tin nåd!

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

10.

Sá skal hvar christen siäl mot all tin möda visa
En ähro-sammer mun, som gär af hiertans grund,
Man signar tig, tìtt bus, ja all tin arbets-Stund,

At thet är tig min vän til samvets ro och lisa.

[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »