Sidor som bilder
PDF
ePub

At jag af mioa tårar giör mig mätt.
Acb buru är mitt tilstånd mächta slätt!

7.
Jag suckar mig helt trött i mitt elände;
När vil thet med min suckan ta en ände?
Min klagan, suckan är bvar morgon ny.
Til bvem skal jag i thenna sorgen Ay?

8.
Nu biertans siäl, hvad står ihet til at giöra?
Hvart hän skal jag tig arma träl bortföra?
Ho kan tio bräck och siukdom giöra god?
Håll still, jag vet ou råd, var vid gott mod!

Eo vän i Jesu bar tu at förmoda:
Han är tio broder, och titt högsta goda,
Som näkar ej at vilja bela tig,
Allenast tu går fram ödmiukelig.

10.
Räck ut tin band, tin trones hand med tårar,
Tyck illa öfver synden, som tig sårar,
Fall aed på knä och sedan säg:
O Jesu, bielp mig på en jämnan väg!

11.
Jag uti syndsens fättrar ligger bunden,
Hvar öfver biertat ängslas nu på stunden;
Jag är en fånge, som ej kommer ut,
Förr än tu Jesu på min nöd giör slut.

12.

Christ gifve jag then dagen snart få skåda,
At tu min Jesu ville mig tbet båda:
Gack ut, gack ut ur snaran, tu mitt barn,
Jag har nu sielf löst up titt synda-garn.

13.
I thesso natt låg jag af synden bunden,
Men si, Gud vare lof, rätt nu på stunden
Kom Jesus sielf til mig med tröst och råd.
Ach, Jeso, ske tig tack för all tin nåd!

14.
Ach Jesu, jag titt namn, tin godhet prisar,
Och mig en ödmjuk Petrum städse visar,
Ty tu har giordt tbet ingen giöra kan,
Hos tig jag all min hielp och nöje fan!

Til en otidigt talande mun.

1. Var icke afvunds-siuk förlåt at jag så säger

To, som ej annat giör, än spyr af munnen gift,

Och tycker illa om ens annars tal och skrift, Se til titt egit pund, hur mycket som tbet väger,

2. Tag bielkan aldraförst utur titt egit öga,

Förr'n tu vilt grandet ta utaf tin bror, kom sen,

Ta arga siäl, och se på bägges fel ocb mehn, Kom väds, tu lärer med en skamlös tunga dröja.

3. Förtryt ej afvundsman, som öpnar tina läppar

Til en onödig ting thet är tin egen skam

At jag in för tin syn mitt pappers verck bär fram, Si, åt tin afvand jag med mina fingrar knäpper!

4. Jag bär min pänna fram min Gud til evig ähra,

Thet vida Svea-land til hugnad, gagn och tröst;

Och icke som tu sielf uttolckar med tio röst: At jag för guld och ros min pänna skulle skära.

5. Hör, jag vil råda tig' tu leda afvandskruka,

Som med tio falska väf, likt spinlen snärja vil,

Om tu skalt hälsan få, så hasta tig nu til All' dygders apothek, at någon läkdom bruka.

6. Är thet tig icke mer til ro och största lycka,

At tu en liten rad til tin betrodda biord

Vil gie i liuset, än ha på vällustens bord The våta vabror och them i tin strupa trycka?

7. Ach, jo tu mensko-barn, thet är såsom jag säger,

Ty dygd och daglig fit är Gudi til behag,

Si, thet skal rinna up en gång tben räknings dag, Tå Gud titt gifna pund til pricka öfverväger.

8. Har tu thet ombetrodt titt kött, tin onda vandring,

Tin verld och satan sielf; hvad står thet tå igen?

Gud säija skal til tig: Gack bort tu satans vän, I en förskräcklig eld, som aldrig har forandring.

9. Graf tå ej ned titt pund, som Gud tig månde gifva,

Var i tin kallelse ej som ett uselt fä,

Ej som en stummer stock och ofruchtsamt ett trä, Men lät tben vackra dygd til trogen Ait tig drifva,

10. Så skal hvar christen siäl mot all tin möda visa

En äbro-sammer mun, som går af biertans grund,

Man signar tig, titt bus, ja all tin arbets-stund, At thet är tig min vän til samvets ro och lisa.

(Tillägg till Joh. Vulteji skrifter.)

Samtal, ens bedröfvad syndares medh sin tröstande Jesuin. (Svedbergs psalmb. 279, 1695 års psalmb. 244, 1819 års psalmb. 177.).

1. Syndaren.
Ach, hvad skal iagh doch begynda?
Acb, bur qväljer syoden migh,
Ach, bur gifver biertat sigb!
Ögonen med tårar riona,
Sorg och grijdan, pust och grååt
Är min dageliga låt.

2. Jesus.
Hoo är then, iagh klaga hörer,
Then sigh jämrar hiertelig
Och så bögt beklagar sig
Ocb tbermed mitt hierta rörer?
Bort med sådan klaga röst,
Här är hugna, bär är tröst!

3. Syndaren.
Ey, at någon ville sända,
Migb een tröst i biertat mitt,
At jagh blefve syoden qvitt.
Ach, hvart utb skal iagh mig vända
För min synds oroligheet,
Som migb gör sorg och förtreet?

« FöregåendeFortsätt »