Sidor som bilder
PDF
ePub

4. Jesus.
Här är jagb, then plägar sända
Trösten att barmbertigheet
Them, som uti syadzeos ledt
Sigh bootferdigh til migb vända,
Sökiandes medb troona migh
Och medh längtan bierteligh.

5. Syndaren. Ach, hvad är tbet iagh förnimmer? Thet och lijsar biertat mitt Och migh gör all sorgen qvitt, Jagh igen mio văn här finner, Min vän, berran Jesum Cbrist, Then iagb här til hafver mist.

6. Jesus.

Syadeo hade migh bortdrijfvit
Och tin missgerning så stoor,
Jagh trijffz icke ther hon boor,
Men nu är hon tigh tilgifvit,
Och iag vänder migh til tigb,
Hålt med troona tigb til migb.

7. Syndaren. Ach, min tro är ganska svager Och ett senapskorn knapt lijk, 0 min Gudh aff nåde rijk, Om ta tvijkan ey förtager, Faller jagh ubr syndzens nödb Vist i then eriga dödb.

8. Jesus.
Lät tigh döden ey förskräckia,
Lät icke tin svaga troo,
Góra tig så stoor oroo,
Jagb vil tigh medb påd betäckis
Och föröka troon i tigh,
At then skal förkoffra sigh.

9. Syndaren.
Ack, min aldrakärsta Jesu,
Stoor är min ovärdighet,
Större din barmhertighet,
Som jagh seer, så liuflig astu,
At tu låter vårda tigh,
Om then, som är ovärdigb.

10. Jesus.
Jag är bijt i verlden sänder
För the ovärdigas skull,
At iag them skall vara bull,
Jag Guds vrede från them väoder,
Gifver them all saligbeet,
Nåde, frijdb, barmhertigheet,

11. Syndaren.
Jesu, ingjut i mitt bjerta,
Som bedröfvat är, tin nåd,
Var mitt bijstånd och mitt rådb,
Så försvinner syndsens smärta
Och Gudz vrede läggies nijdh,
Samvetet får ro och fridb.

12. Jesus.
Tänck uppå min stoora pijna,
På min sveda, ångst och nödh,
På min bittra korssens dödb,
Som iagh ledb för synden tijna,
Thermed är betalt tin skuld,
Ocb min fader är tigh buld.

[ocr errors]

13. Syndaren.
Tack min Gudb för thenne nåde,
At tu hafver tröstat mig,
Nu frögdar mitt hjerta sigb,
Jag är frälst från syndzens våde.
Gud ske prijs, nu mår jagh väl.
Lofva herren Gud min siäl!

[ocr errors]

INNE HÅLL.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

7.
9.
11.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

.

[ocr errors]

Andreas Wallenius.
Förord af utgifvaren

sid.
Et kort innehåld af alla sön- och bögtidsdagars epistlar ,

Dedikation til drottning Ulrica Eleonora . '.
Första söndagen i Adventet
Andra söndagen i Adventet
Tredie söndagen i adventet
Fierde söndagen i adventet
Första Juhledagen
Första Jubledagen
Första Juhledagen
Annan dag Jubl :
Tredie dag Jubl
Fierde dag Jubl
Näste söndagen efter Juhl
Nyåbrsdagen
Näste söndagen efter nyåhrsdagen
Trettonde day Jubl :
Första söndagen efter trettonde dagen
Andra söndagen efter Trettondedagen
Tredie söndagen efter Trettondedagen
Fierde söndagen ef er Trettondedagen
Femte söndagen efter Trettondedagen
Söndagen Septuagesima .
Söndagen Sexagesima
Fastlags söndag
Första söndagen i fastan
Andra söndagen i fastan
Tredie söndagen i fastan
Midfasto söndag
Femte söndagen i fastan
Palmsöndagen

[ocr errors]
[ocr errors]

29.

[ocr errors]
[ocr errors]

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

.

« FöregåendeFortsätt »