Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors]

Johan Vultejus.

Lângfredagen .................. ‚‚ 126.

Heliga Pâskedag ................ ‚, 127.

Andra Pâskedagen ............... „ 130.

Tredie Päskedagen ............... ‚, 131.

Fierde Pâskedagen ............... ‚‚ 131.

Första söndagen efter Päslm ......... ‚‚ 133.

Andra söndagen efter Päska ......... ,‚ 134.

Tredie söndagen efter Pâska ......... ‚, 135.

Fierde söndagen efter Päska ......... д 136.

Femte sôndagen efter Pâska ......... „ 137.

Christi himmelsfärdz dag ........... „ 137.

Siette sòndagen efter Pâska . . . . ..... „ 139.

Heliga Pingst dag ............... ,‚ 139.

Andra dagen Pingst .............. ‚‚ 140.

Tredie dagen Pingst .............. ,‚ 142.

Fierde dagen Pingst .............. „ 443.

Sôndagen Trinitatis .............. ‚‚ 144.

Första söndagen el'ter Trinitatis ....... „ 145.

Szt Johannis Варшаве dag .......... „ 147.

Andra söndagen efter Trinitatis ....... ,‚ 148.

Mariac besökelses dag ............. „ 149.

Tredie söndagen efter Trinitatis ....... „ 150.

Fierde söndagen efter Trinitatis . ...... ,‚ 151.

Femte sôndagen efter Trinitatis ....... „ 152.

Siette söndagen efter Trinitatis ........ ‚‚ 153~

Sammie sôndagen efter Trinitatis ....... ‚, 154.

Attonde söndagen efter Trinitatis ...... ‚‚ 155.

Nionde söndagen efter Trinitatis ....... „ 156.

Tiende sôndagen efter Trinitatis . . . . . . . ,‚ 158.

Elfte söndagen efter Trinitatis ........ „ 159.

Tolfte söndagen efter Trinitatie . . . . . . . „ 16|.

Trettonde söndagen efter Trinitatis ..... ,‚ 163.

Fiortonde sôndagen efter Trinitatis ..... „ 164.

Femtonde söndagen efter Trinitatis ..... ‚, 165.

Sextonde söndagen efter Trinitatis ...... ,‚ 167. ‘

S:t Michaeli dag ................ ‚‚ 168.

Siuttonde sôndagen efter Trinitatis ..... „ 169.

Adertonde söndagen efter Trinitatis ..... , 170.

Nittonde söndagen efter Trinitatis ...... ‚, 17|-

Tiugonde söndagen efter Trinitatis ..... ,‚ 173

Samtaal, ens bedröfvad syndares med sin Jesum „ 425.

смыт: Tiburtlus.

[ocr errors]

Ernst (гены-НИМ.

[ocr errors]

Om Sôndags afton ............... „

Om Mändags morgon ..'.......... „

Ош Mändags afton ...... . . ...... „

Om Tìsdags morgnn ....... . ...... ‚‚

Om Tisdags afton ...... . . . . . . . . . ‚.‚

OmOnsdagsmorgon.............„

Om Onsdags afton . . , ..... . . . . . . . ,‚

Ош Thorsdags morgon . . . . . . ...... ‚‚

Om Thorsdags afton ....... t ...... ‚‚

Om Fredags morgon ...... . ...... ‚‚

Om Fredags afton . . . . . ........ „

Om Lördags morgon . ."' ..... ‚_ . . . . . „

Om Lördags afton ..... .......... „

Michael Rennen

Förord af utgifvaren ............... sid.

Dedikation till grefve Eric Lindschôld ...... ,‚

Trenne klag- och tröstesänger ...... , . . . ‚‚

Кошшег, Adams barn, och skäder ..... „

() gode (änd. har nu tin godhet ända . . . „

Hvad har du, hiertans Jesu, brutit ..... „

Еп i sin Левит verliebter siâhl ......... „

Söte Jesu, när iagb eger . . . ..­. . .. . ‚‚

lierre, herrars stoore printz ......... „

Bland alt hvad man i verlden äger. . . . . „

Ett andeligit sìökort och seglatìonskonst ..... „

Jenas Hjortsherg Larsson.

Förord af utgifvaren .......... v. . . . . sid.

Then yttersta domen . . .- .- . . -.,~. ...... ,‚

Om kärleken till nästan . . . . . _r_ . ..... . ‚,

Ofver studenten Lars Falcks död ‘ ....... . „
Peter Warnnark; .‚

Förord af utgìfvaren' . . ь . f. . . ' ..... sid.

Sinneväckiare ener bönesnck . .5l ........ „

Dedication til drottning Ulrika Eleonora . . „

‘ Syndaänger .. . ._ . .. д. . __‚_ .. . . „

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »