Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors]

I Jesu дуга namu apostlen Petrus giorde

En krympling frisk och sund. När folcket the! fôrsporde,
Straxt lupo en och anu' af undran innerlig
Til Petrum alle stätt at lâta lära sig.

[ocr errors]

Beviste at then man, som krympling uyss har varit,
Har uti Jesu namn stor hugnad nu fôrfarit

Enär han lemmarne uti sin ganska kropp,

Kan bruka rättelig, sä at han snäller lopp.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

En främling är ej född uti then samma orten,
Ehvar han vistas kan, om födan han, som hiorten
Til vatnet, söker sig, när hetan kommer på.

I verlden menniskian en främling är också.

Tu år en pelegrim, min vån, och jag ej minder;

Lät ingen verdslig ting tig giöra. något hinder,
För kötzlig Insta snöd med Bijt förvara tig;
Dinæ förvetenhet var henne skadelig.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Fierde söndagen efter Равна.
Text: Jac. I: 17 ad 22.

Af Eden gick en ström, som sedan sig fördelte
I fyra hufvud flo'r, at vatnet icke felte
Utithen lustgård, som af Herren plantad var.
En lefvand källa är vår Gud, som vatn har;

[ocr errors][ocr errors]

‘Hans förstlings creatur skal vara, then förôfvar
Försichtighet i alt och ingen tid bedröfvar

Sin nåde-fulla Gud, med öra eller mun,

Ell’ genom bitterhet och vrede någon stund;

Men all orenlighet och onsko låten fara,

Thet är, all synd och last, af hvad namn hon kan vara.
Förifras icke, när reen sanning säjes tig
Utaf Gudz helga ord, min vän, thet skadar tig.

« FöregåendeFortsätt »