Sidor som bilder
PDF

Tredie söndagen efter Trinitatis.
Text: l Pet. V: 6 ad 12.

[ocr errors][ocr errors]

Men lyder tu, min vän och goda christen kära,
Thet Petrus velat oss i sin epistel lära,
Jag menar, fattar lust til ödmiukhetens dygd
Och hvilar i tin Gud, t5. blir ej tu til blygd.

[ocr errors]

Men Gud, frân then all nâd til oss vist ymnigt kommer,
Han styrcke, stödie oss, som han är mycket frommer
Och har uti sin son til evig härlighet
Oss kallat. Honom skee Stor prijs i evighet!

Fierde söndagen after тимина.
Тем: Rum. \"lll: 18 ud ‘24.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Femte söndagen efter Trinitatis.
Text: 1 Pet. III: B ad 15.

På vägen kifver ej, til brödren Joseph sade.

Gif Gud hvar christen och ett sådant sinne hade, Så skulle hvar och en, som bor i thenna verld, Mot nästan ställa sig lörutan list och Í'lärd;

Men efter mången man bär ondt i hog och sinne,
Ty vil Gudz ande sielf oss flitigt thet påminna,
At vi til sinnes ens inbördes finnas må,
Och redlig kärlek bland oss mera skötzel få.

Therför' them ej med ondt batala, som tig hanna,
Men säg välsignelse, at all ofrid må stanna,
Ty Herrans ögon stå med nåd til then förvist,
Som sann rättfärdighet föröfvar utan list;

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Sjunde sündagen efter Trinitatis.
Text: 2 Petri I: 16 ad 19.

[ocr errors][ocr errors]

Tä the och skrivit half, at Jesus Skal aukomma.
Med krafft och härlighet til alla trognas fromma,
Men then otrogna hoop at kasta til ett qvahl,

Ther theras matk ej dör, och plägor ej ha tahl.

[ocr errors]

Ty som man seer at trän, then väg the pläga luta,
Gemenlig falla kull, när man pä them vil skiuta,
Sä. faller och en siäl i döden til then ort,
Dit hon i thenua verld sin resa ställer fort.

XIII: 5.

« FöregåendeFortsätt »