Sidor som bilder
PDF

диолов söndaqen after Triniîatis.
Text: Rom. VIII: l2 nd 18.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nìonde söndagen after Trinitatis.
Text: l Cor. X: 6 ad 14.

[ocr errors]

Mot honom bruto the med syndíg Instar marga:
I slemt afguderi the voro mycket arga,
Ther stygga horeri bedrefvo the som mäst,
Och Christum frestade, som är vâr högsta pres?.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tionde söndagen efter Trinitatis.
Text: 1 Cor. XII: 2 ad 12.

[ocr errors][ocr errors]

En an’ han trona ger, en an’ helbregda gåfvor,

En an’ prophetisk and, en annan andra håfvor,
Hvars namn och til en del apostlen här til lagt,
Sean han oss i gemen först andans ämbet sagdt.

[ocr errors]

Doch genom Sonen oss Gud thessa gåfvor gifver
Uti then Helga And, fast skriften them tílskrifver
Gudz anda synnerlig, som är med bägges ett,

Ту hvad en af them gör, thet är af allom skedt.

Elfte söndagen efter Trinitatis.
Text: l Cor. XXV: l ad ll.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

I gamla testament Gudz ord vist voro klara,
I nya testament the klarare mänd’ vara,
Hälst the rättfärdighet predika trôstelig
Them allom, som med tron tilâgna Jesum sig.

[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »