Sidor som bilder
PDF

Trettonde söndagen efter Trinitatis.
Text: Gal. III: 16 ad 23.

[ocr errors][ocr errors]

Therför’ tin Jesum kär med trona städz omfatta,
Hvar af tu endast kan för Gud tig salig skana;
Och tina goda värk bevisa Hitelig,
At tron sin fruchter bär och ej är ада i tig.

Men hvad vil lagen tâ, mând’ han och nyttig vara?
Han ther til kommen är at synden uppenbara,
Ja, hau vil med sitt hot til Cbristum виста tig,
At tu tig haus förtienst tìlägnar stadelig.

[ocr errors][graphic]

Fiortonde söndagen efter trinitatis.
Text: Gal. V: 16 ad 25.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Femtonde söndagen efter Trinitatis.
Техс: вы. У: 25, 26. ххп: x ad 17.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Sean bör man syndare, som utaf svaghet falla,

Med all saehtmodighet til Herren åter kalla
Och se uppåeig sielf at man ej frestas må,
Men köttet, diefvulen och verlden emotstå..

[ocr errors][graphic]

Sextonde söndagen efter Trinitatis.
Text: Eph. lll: 13 ad tin.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Sjuttonde söndagen efter Trinitatis.
Text: Eph. IV: 1 ad 7.

[ocr errors]

Vinlägger therför, е’г at hålla andans enhet,

Och fridsens gyllne band bevara i all renhet
Samt med sachtmodighet undra hvars annars fel,
нам som vi alla ha' i samma svaghet dehl.

Ty som en enda kropp kan hafva många leder,

Och en then andra ej til någon tvedrächt leder,
Men hällre hvar för an’ all möjlig omsorg bär,
Så bör och enighet bland christnom hållas kär.

[ocr errors]

Bort, bort förthenskul, bort med alla them, som strida Mot samma lära ren och vilja intet lida

Gudz andas enhet god, ej eller fridsens band.

Vee them, the undfå vist sin dehl hos mörksens and!

« FöregåendeFortsätt »