Sidor som bilder
PDF

Adertonde söndagen after Trinitatis.
Text: l Cor. I: 4 ad 9.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Therför’, min christen, lât tin högsta vinuing vara
Thet evangelium och then predikan klara

Ош Christo och för alt tu älska Herraus bud

Fôr tin och nästans skul, ther hos och tacka Gudl

[ocr errors]

Nittonde söndagen efter Trinitatis.
Text: Eph. IV: 22 ad 29.

[ocr errors]

Thet är then menniskian, som kallas bär then gamla
Och lärer mången siäl i syndsens mörker famla,
Samt med sitt smikreri förleder henne så,
At hon Gudz stränga dom til lön måst, nndergå;

[ocr errors]

Therför' går synden ej med någon tienst tilhanda;
At I förnyas må i edor sinnes anda,
Och nya menniskian e'r råtta prydning bl'er,
Then med rättferdighet och helighet sig ter.

[ocr errors]

Tjugonde söndagen efter Trinitatis.
Техн Eph. V: 25 ad '28.

[ocr errors]

Vij börom och se til, at vi försichtigt vandra,
Ej som the ovise ellq oförståndig7 andra,
Som aldrig bry sig om at nyttia tiden rätt,
Men then missbruka plá på mångahanda sätt,

The tänka aldrig på hur the sku Gud behaga,

Men tiena med sitt svalg för Gud sin glupna maga, Hvar af bådc siâl och kropp i all oskicklighet Förderfvas, at thess straf blir drygt i evighet.

[ocr errors]

Betänck, för godhet all, then Gud oss vil bevisa,
Han fordrar intet mer än at vi honom prisa
I Herrens Jesu namn af hiertal, hug och siz'il:
Ther til oss nåd föl-län, о Helge Ande väl!

Tjugofürsta söndagon after Trinitatis.
Text: Eph. VI: 10 ad 19 med.

[ocr errors][ocr errors]

Omgiorda ländren med then christna sanning rena,

At falsker lärdoms ìjd ej länder tig til mena,
Rättfärdigheten tig med Jesu Christi tro
Tilägna stadelig, эй. har du bästa ro

[ocr errors][ocr errors]

Tjugoandra söndagen efter Trinitatis.
'Ik-xt: Phil. I: 3 ad IL’.

Enär en syndare sig rätzligen påminner
Sin syndalefnad stor och sig med hast besinner
At giöra sannan bot, då låfvar Herren nåd
Och låter then gå väl, som följer städz hans råd.

När som en lärare. then Herren velat skicka,
Ser sin åhörare med allan flijt til pricka
Faststå och ta’ i acht, hvad Herrans helga ord
Oss föreskrifvit bar, som bo på thenna; jord,

Så blir han i sitt siny med Paulo vist fôrnögder,

Och uti all sin vârk allenast ther till bögder,
At han ett ödmiukt tack framställer för sin Gud,
Som giett them kundskap nog om all sin helga bud.

En trogen präst och ber, at Gud, som godt begynner I these åhörare, sig mer och mer infinner

Och them stadfäster så, at the til Christi dag,

Med nöije kunne bli then högsta til behag.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »