Sidor som bilder
PDF

Tjugotredje söndagen efter Trinitatis.
Text: Phil. III: 17 ad fin. IV: I ad 4.

Vist talar skriften nog om ofullkomligheten,
Som år hos menniskian, at vinna saligheten,
Bör thet ej så förstås, som skulle thet stå fritt
At lefva som man vil alt efter tycket sitt,

[ocr errors][ocr errors]

Ty then rättferdighet, som ju för Gud skal gälla,
The ej i Christi död, men lagsens gärning ställa
Och göra Jesum Christ så. til en synda-träl,
Fast skriften säger klart, at han har löst vår siäl.

Men then, som stundelig thet sålla eftertrachtar,
Som fins i himmelen; thet jordiskt är, förachtar
Han skal omsider bli til sin lekamen klar,
The helga englar lijk samt räknad i thess skar.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ty Han skal stiga ned och ñenderna Sina.

Nedlägga, kasta bort til evigt qval och pina;
Men the, som stadigt troH at Jesus Christus har
Frän döda ’gen upstâdt med sin lekamen klar,

[ocr errors][ocr errors]

Tjugosjette söndagen after Trinitatls.
Text: 2 Thess. ll: 3 ad ll.

Then drager visserlig med tolamod all môda,
Som tinker altijd pâ, at han ifrân then snôdu
Och onda verlden blir omsider salig skild

Och uti evighet fâr bâra Christi bild.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tjugoslundo vsiindagen after Trinitatis.
Text: 2 Petr. 111: 3 et 13.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »