Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors]

Men fast hon felade högt uti tankar Sina,

Doch lät then store Gnd för välfärd tin och mina, Min christen, lôtïtet aitt fullbordas uppenbar: Förbundsens ângel kom, som Malachias har

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Jungfru Mariæ Bebodelses dag.
Text: Es. VII: 10 ad 16.

Ej kunde Gideon törr dristeligen gänga
Mot Midianiterne, som voro ganska många,
Med liten hop, än Gud ett tecken honom gaf,
At theras macht och mod skull7 tryckas ned i qvaf.

När Ahas, Juda kung, med sina, krigsmän alla,
För sina fiender гашиш, lät modet falla,
Tå sände Herren Gud til honom en prophet,
Som efter Gudz behag ett tecken gifva veet;

Han talar om Gud Bielf och om Gudz son then enda, Then Gud at mandom ta i verlden ville sända

Och låta födas af en jungfru ren och skiër,

Så at hvar trogen siäl hel viss och säker är

Om högsta Gudens hielp mot fienderna alla;

Gudz Son, som år vår bror, Immanuel skal kallas, Som märker: Gud med oss, therföre ingen kan Emot oss vara, ty alsmächtig blifver han,

[ocr errors]

Then hel. Johannis Döparens dag.
Text: Es. XL: l ad 8.

Fast store Herren Gud sitt folck för synder rieur,
Doch utaf idel nåd han hielper, tröstar, lisar,
Ty böd han sin prophet förkunna Juda kung,
At föras skulle bort så gammal som och ung,

The skulle fångslas först och seen förlöste blifva:
Gud lofvar theras brott och syndaskuld tilgifva,
Förlossning skulle the från fängelset undfå,

Och ifrån Babel til Jerusalem hemgå.

[ocr errors][ocr errors]

Hvad döparen befalt var, stådze han ock giorde,

Så at båd' hög och låg hans hotelse försporde,
Men the liuf tröst och frid, som togo nåden mot
Och sig til Herren Gud omvånde med san boot.

Then helige Michaelis dag.
Text: Apoc. XII: 7 ad 13.

Then store draken, som frän hârligheten sälla
Bortkastad aldels är, han blyes ej anställa
I himmelen, thet är i Christi rijke, strijd
Och i fôrsamblingen upvâcka stor ofrijd,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ty med all frestelse vil Jesus sâleds laga

Och skicka. at vi med hans hielp thet kunna drags, Men vee then menniskio, som uppä thenna jord Ej fôljer Michael at stä mot drakeus mord.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Them komma шт; nu ser til, I christue alla,

At icke en af oss, them Herren velat kalla
Til evig härlighet i Christo, Sonen kär,
Med lofs framställaude försummeliger är.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »