Sidor som bilder
PDF
ePub

FÖRORD.

ANDREAS WALLENIUS föddes omkring 1690 i Wiby socken i Nerike, der fadern, Johannes Olai Wallenius, var komminister; modern hette Gertrud Weldt. Han blef gymnasist 1712, student i Upsala 1717 och ordinerad till prest 1721, då han först kallades till adjunkt i Wiby; blef derefter komminister i Nämdö i Södermanland 1723, komminister i Wansö och Härads församlingar 1726 och sist komminister och pedagog i Mariefred och Kärnbo 1731, der han afled 1748. År 1733 utgaf han i Stregnäs "Et kort innehåld af alla sön- och högtigzdagars Epistlar"; om han utgifvit några flera arbeten är mig obekant.

Upsala den 10 Juli 1870.

P. Hanselli.

Et kort innehåld

af

ALLA SÖN- OCH HÖGTIDSDAGARS

E PIST LA R,

efter en åhr 1733 uti Martii månad mycket svår

utstånden siuckdom,
den store kropps- och själa-läkiaren
til ödmiúkaste tacksäijelse för undfången hälsa

sammanskrefvet

af Andreas Vallenius Neric.

capellan och schole-mästare i Mariæfreds stad

och Kiärnbo sochn.

Til den benägne läsaren.

T. må ej undra på, god läsar', at jag skrifvit
Få verser, och them nu af trycket har framgifvit,

Men läs them väl betänckt, så kan tu veta få
I brad ta felar. Gud, ban låte tig väl gå!

« FöregåendeFortsätt »