Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

kongl. Riddareholms församling
ifrä
Advents-söndagen an. 1684
in till
Advents-söndagen an. 1.685,

vid bvar och en predikans slut uti verser upprepat allenast till Gudz ähra och thes församlingz tienst upä ätskillige fromme christnes hierteliga ästundan förme-\ delst. trycket i dagzliuset framgifvin

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

En apostel, om bvilken kyrkiohistorierne berätta honom vara af kongzlig ätt afkommen, hafver ibland andre tänckjespräk ock thetta satt: att salighetenes ord, som oss predikat val-der, är longt och kort. Kort i anseende till thes författning, hvarmed then belge anda ville komma thet svaga menniskiominnet till hielp och understöd; men longt och vidlyñ'tigt i anseende till thes förstând och vârkan, elïter som thet alltijd gifver them, som ôfvade Sinnen hafva, än mera anledning och tillfälle att ransaka och hemligheterna att eftersinna. Härom gifver the evangeliske texters förklaring ett kraHtigt vittnesbörd, ty en sâdan synes för oss vara vidlyftig; dock lijkvist, sâsom ther îgenom intet varder therifrä tagin; sa”, lägges ock intet ther till och blifver alt sälnnda, att then, som thet fatta vill, thet och väl begrijpa kann.

Eñïer thet mätt, som Gud gifvit hafver, hafver ock iag, Christi ovärdige tienare, alt bortät sökt Gudz hemlígheter, minom anförtrodde församling med upbyggelse att fòrklara och förestella, icke med höga ord och menniskiovijssdom, utan med Gudz krafft, hemställandes och tillskrifvandes värckan och växten Herranom.

[bland the medel att komma minnet til hjelp, hafver iag icke funnit otienligt thet, hvad förmedelst Gudz näde iag uthi the evangeliske texters förklaring föreställt, att fatta tillsammans uti nägra korta tänckîe-verser, och sälunda att göra kort, hvad som eljest longt var, hvilket sed'an enom och androm, som sädane verser hört och set, tillfälle gifvit att begära, sädane icke att beholla för sig

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« FöregåendeFortsätt »