Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män ...

Framsida
F. & G. Beijers förlag, 1855
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Andra upplagor - Visa alla

Populära avsnitt

Sidan 83 - Gudi och menniskom täck, Båd' skrytande kämpar och Ryssar en skräck! Du löper ej kitsligt till krig, som till rof, Men ger, när det gäller, din tapperhets prof. Du tiger; men talar med dundrande ljud Och frälsar vår heder med starkhet af Gud. Ja, Wrangel, din hjessa bär sällaste krans Och sätter sin hvithet mot konungars glans; När sjelfva vår fiend' måst vörda ditt mod, Hvad bör då ej Sverige, som nyttjat ditt blod?
Sidan 226 - Guds hjelp och egen tapperhet fullgjort vår pligt, så, att när vi sjelfve redan i jordens sköte förmultnat, skola våra efterkommandes hjertan fröjdas, när de få läsa vår trohet och ihärdighet beskrifna i de tideböcker, der Svenska folkets ära och bragder upptecknade varda. Om så kräfdes, skulle vi ock på samma vis fortsätta detta försvar. Konungen och fäderneslandet få likväl vida större nytta af oss, om vi genom i tide uppgjord dagtingan bereda oss säkert återtåg, än om...
Sidan 14 - Jag svarade mig vara af det sinnelag att, ehuru högt jag var injurierad, skulle jag dock propter salutem academiae intet mera önska än hålla vänskap med honom och förgäta allt hvad han brutit mig emot. Der de sade: vi kunne intet tro det, utan J viljen gå med oss och dricka honom till en gång, svarade jag: af hjertat gerna, och då jag gick och drack honom till, accepterade han det väl, men ville icke tala ett ord med mig, så att alle sig öfver hans comportement förundrade och jag måste...
Sidan 167 - ... för sina barn och efterkommande, hvilken action ej allenast i alla tider utan ock hos alla konungar förtjenar både nåd och beröm, hvarföre
Sidan 13 - Svenska skulle så favera. litteris, att de ville här stifta en academia, ja sökte alt sätta oenighet mellan mig och mina svågrar, ingaf dem tvifvel, att de icke skulle assistera mig med penningar och sade till min hustrus broder, Mag. Peder Foss, att han beklagade deras syster att hon skulle så vara förrådd med mig, den han aldrig förr trott vara. så galen som han nu för ögonen såg.
Sidan 7 - Tillfreds med biskopens casuistik, hvilken så fullkomligt öfverensstämde med hans egen, »upptog konungen dessa motiver och raisoner så nådigt, att han regalerade sal. biskopen icke allenast med adeligt stånd, utan ock med H. M:ts eget, med diamanter kringsatta portrait, uti en mycket stor och vigtig guldkedja...
Sidan 21 - Skepparslöf), au han någonsin hafver frequenterat; jag hafver profiterat mer ex cathedra, än han någonsin hafver hört andra profitera; jag hafver, när jag om aftonen förut blef tillsagd att på latin predika för DD. MM. K.
Sidan 15 - ... och föra den till Malmö att betala sin gäld med, så att kyrkovärdarne nu icke kunna få den ringaste penning till kyrkornas nödtorftiga underhåll...
Sidan 332 - Anjon anmärker med skäl, att denne må hafva ansetts såsom landets skickligaste kämpe att föra pennan och ordet till Romerska Kyrkans försvar, efter han mer än en gång inkallades på baaan.
Sidan 42 - Neustadt och Eulenborg. W. drog sig sedan tillbaka till Schlesien, hvilket land han vid fälttågets slut till större delen innehade. I Maj 1647 kallades han till Wrangels hjelp och följde honom under sommaren samt deltog i Egers eröfring.

Bibliografisk information