Sveriges kyrkolag af år 1686: jemte ännu gällande stadganden, genom hvilka den blifvit ändrad eller tillökt

Framsida
D.F. Bonnier, 1856 - 670 sidor
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Populära avsnitt

Sidan 8 - Konungen skall alltid vara af den rena evangeliska läran, sådan som den uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen samt Upsala mötes beslut af år 1593 antagen och förklarad är.
Sidan 630 - KF d. 20 jan. 1779], ma ej af den heliga nattvarden komma i åtnjutande, innan han eller hon af sin själasörjare i närvaro af två eller tre bland församlingens medlemmar, dem själasörjaren tillkallar, låtit sig enskildt skriftas och attösas, på sätt särskildt föreskrifvet är; kommande förty allt hvad lag och författningar i strid häremot innehålla att till all kraft och verkan förfalla.
Sidan 25 - ... ej låter sig göra, då några hus i staden och byar på landet i sänder sammankalla, på det de med all säkerhet måga förnimma deras framsteg i kristendomen och dem till den rätta salighetens grund och kunskap föra...
Sidan 452 - Ty förordnas, att om någon går i borgen för betalningen af annans skuldebref, såsom för egen skuld, å den förfallodag skuldebrefvet innehåller, eller ock å viss annan tid, men blifver ej derföre lagsökt inom Tolf månader efter förfallodagen, eller efter den utsatta tidens förlopp, då skall Löftesmannen för en sådan borgen vara fri...
Sidan 280 - NN lofvar och svär vid Gud och Hans Heliga Evangelium, att jag städse skall vara min rätte Konung, den Stormäktigste Furste och Herre, Oscar I, Sveriges, Norriges, Göthea och Wendes Konung, samt det Kongl.
Sidan 24 - ... frihet sig att samla och tillhopa komma, allt under förevändning att bruka sin andakt och enkannerliga gudstjänst, den där med de vanliga sön- och helgdagars texters predikan och utläggande, böners och nya bönesätts förklarande, finnes på åtskilliga ställen vara förrättad...
Sidan 21 - De böra ock ensamme underhålla fattiga af deras egen trosbekännelse{ utan att derföre kunna undandraga sig andel, enligt gällande grunder, i afgifter till allmänna fattigvården i den församling, inom hvars område de äro boende eller ega fastighet.
Sidan 285 - Evangelium, till hvars förkunnande jag nu kallas och antages, att jag vill städse förblifva vid den rena Evangeliska läran, sådan den i Guds ord, det Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter uppenbarad, genom den oförändrade...
Sidan 399 - ... jemförda med den förkofran bostället genom företaget vinner, dock att fördelningen ej i något fall må utsträckas längre än till högst tjugu år...
Sidan 558 - Befallningshafvandes försorg skola de af Kronofogdarne samt städernas Domstolar insända förteckningar, hvilka upptaga sådana för brott dömda eller under framtiden ställda, som tillhöra orter utom Kronofogdens fögderi eller stadens område, varda Presterskapet uti dessa personers hemorter meddelade. 6:0. Från Krigs-Rätt skall, inom en månad efter meddelande af utslag, hvarigenom någon dömes eller ställes under framtiden för sådant brott, som är i första punkten omnämndt, skriftlig...

Bibliografisk information