Sidor som bilder
PDF
ePub

om

resan tillbaka till Arieplog i sällskap med fogde, fiscal, prester, borgare och bönder, 113 - Lapparnes vinteråkdon, 114 — rehnarnes sätt att föda sig, si vinter som sommar; de olägenheter, för hvilka rehnbetet är utsatt, 115 - olägenheterna för dem, som måste ofta flera dygn vänta i vilda skogen på de ämbetsmän, som beställt skjuts, 117- man gör första bekantskapen med författarens häst, Slompen, 118 munter beskrifning på nattquarter, frukost m. m., 118 ankomsten till Arieplog, der nu marknad skulle hållas; fullständig beskrifning på Lapparnes klädsel, 119 humoristisk beskrifnins öfver marknadslifvet, 127 - Vadmalsdagen, Lapparner stora högtid, 131 - de trenne vintervägarne från Arieplog; Lapparnes och marknads-folkets hemresa, 134 författarens resa till Piteå med köpmännen, 138 visitationen i Arieplog, 140 – om Lapparnes utskylder till pastor, 143 - om fattigvården i Lappmarken, 146 det tryckande för nybyggaren, att vid dödsfall gifva en ko till presten, 148 anekdot í samma ämne, 148 Lappen Hiskelig, stämd till tinget, 149 om Lapparnes öknamn, 152 författaren recapitulerar sin resa till Piteå ined localbeskrifningar m. m., 154 -- författa. ren upptager en på sjön insomnad Lappgumma, 156 Lapparse rännde ut att i skogen uppleta gommans förlo rade 3 års gamla barn, 157 - Lapparnes frierier, 158 -Pastor Fjellströms framgång som student, i egenskap af fria re-hufvudman för en Lapp, 162 — gistermål mel lan Svenskar och· Lappar möta stora. hinder, 164 -- lustigt frieri, 165

en nyttig förändring med katecheter

oin missionairerna, de förra scholmästarne, katecheternas aflöning m. m., 172 - jemnförelse mellan den nya och gamla scholæinrättningen, 183 - de förra och de nu varande katecheterna, 197 Katecheten Lars Pehrsson, 202 Lappgunman, som drogs till staden

mil af dotter och sonhustru; hennes communion, 206 reflexioner öfver tidens bildning och religiositet i allmänhet, 207 om Lapparnes lefnadssätt; sockenLappar och tiggare-Lappar, 211 fiskare-Lapparne, 213 fjellen, 214 fjell-Lapparne, 216 Lapparne, deras lefnadssätt, ett utkast till en vacker idyll, 220 – Lapparnes ringa antal, 230-- Lappmarken, på intet vis en sammanhängande province, 232 --- Åsele Lapp: mark, 234 - Lycksele Lappmark, 237 --- Piteå, Luleå och Torneå Lappmarker, 237 författarens återresit från Piteå, 238 författaren tar orätt väg, 240 de allmänna farvägarnas mätning i Lappmarken, 247 -Carl Erik Læstadij villsegående i skogen som gosse, 253

märkvärdig dagsresa mollan Långträsk och Gråträsk, 254 författaren får fråy en kulle se sjön, som befriar honom från fruktan att vara villsekommen; Grekernas glädjentrop: hafvet, hafret! framkallar i detta glädjens ögonblick de käraste minnen, 256 en nybyggareliure strus missöde i en belägenhet, nära lik författaresis, 261

na, 167

skogs

[ocr errors]

en fattig nybygares barn döpes; om kyrkotagning: predikan hålles i Gråträsk; böndernas förmögenhet och gästfrihet derstädes, m. m., 262 Slompen är nära att omkoinina, 268 - författaren kommer hem; om résor vintertiden och körslorna i Arieplog, 270 --- hemsysslor, 272 - svårigheten att erhålla tjenstefolk, 273 – snöripsfångsten, 276 – ett par anekdoter, 277.-- snöripornas vistelseorter och lefnadssätt, 281 – Maria Bebådelsedag och Piskhelgen, 286 - on prestämbetets förfall och bristfälligbeten i den nya undervisnings-anordningen för Lapparne, 287 vedhuggning, 293 författaren reser till Arvidsjaur, 295 - återresan till Avaviken, då Slompen drar hem 4 tunnor säil; resans svårigheter; religiös reflexion; on Lappanekdot, 299 återkomsten till Arvidsjaur; Andra Bönedagen m. in., 307 -- hemresan, 308 författarens göromål i'Avaviken, framkomst till Gullön, och de trenne af hans bastanta capaciteter, som nu gjort sig gällande inom ett dygn, 309 -- första Maj firas i Arieplog, 310 författaren företager, i sällskap med katecheten Lars Pehrsson, en resa, 311 - forfallet, 313 Kaltisjaur's nybygge, 313 Slompen i stor lifsfara, 316 tjäderlek; sabbatens helgd i Lappmarken, 318 = nybygget Rappen, 321 -- Lapparnes förvaringsbodar vid nybyggen, 322

författaren hugger ved, brukar jorden, fiskar m. m., 327 om fisket kring Arieplog, 329 -- författarens svára sjöresa till Arvidsjaur, 333 Major Stael von llolsteins diken, och hurn villa bruksrörelsen befordrat landets uppodling och välstånd, 337 -- ankomsten till Kasker, 340

färden öfver Storavan till Avaviken, 341 kyrkostaden vid Arvidsjaurs kyrka, 345 om bylänsmän, 346 skickare, 347 Tredje Bönedagen, den talrikast besökta helg i Arvidsjaur, 348 - Lappiarkens nybyggare kunna också göra calembourgs, 350 -- Midsoinmarsdagen i Arvidsjaur, 350

inyggen, 351

tillämnad, anbefalld tjenstgöring i Sorsele; nyttan af att hafva missionairer eller prestvigda scholmästare, 353 stämning och återresan till Ärieplog, 357 Bergnäs, 360 om Bönedagarne i Lappmarken, 362

Löfmocks capell, 364 resa ined Pastor Fjellström, Lars Pehrsson m. fl., för att komma till Löfmock; vistandet på Brännbutschholmen, 365 författaren företager med Lars Pehrsson en ny resa, 369 munter beskrifning på ankomsten till nybygget Ripak, 369 så kallad textad väg i skogar

--- resan från Rappens nybygge; ett halft dygns mödosan färd utföre en ström; underrättelser om Lappen Mulfen, 372 ankomsten till Mulfen, och farten öfver Tjeggeloas, 375 – landtvandring och ankomst till en Lapps höstviste i en romantisk trakt vid fjellen, 377

den nya

Lappen Jon Henriksson, 379 berättelse om Lars Pehrssons vandring öfver fjellen, 381 – Alkavara capell "ppe i fjellen, 384 nattlägret i Gaitsas; vandringen till Qvickjock, 385 från Lastaks fjell visar sig det för si

na, 371

ina naturskönheter prisade Qvickjock barndomsminnen, Carl Erik Læstadius; några drag af hans sätt att uppfastra sina yngre bröder, 387 sättet att på halla båt i Lappmarken; ankomsten till Qvickjock, 388 om Lappska pastorernas förmin af fri skjutsņing, 389 Lappen Vassjal, 390

Lars Pehrsson reser till Lapparne upp i fjellen, och författaren hem, 391 ankomsten till Pellraure nybygge; Lapparnes .fråga: hvad nytt? och sätt att afhöra svaren; Lappen Perro, hundarne, nybyggets invånare; författaren får sig piga, 392, Lappen Panna Larsson, 399 Söndags-sa mqvämet i Peuroure, 400 bättet att mäta tiden der, afresan, 401 ankojnsten till Mulfens kåta och sedan till Arieplog, 402 - höbergninLabbajargna; ankomsten till Barturte: beredningen af det hö, man i Lappmarken nyttjar i stället för strumpor, m. m., 449-- ankomsten till Lappen Iliskelig, lans rikedom och snålhet; ankomsten till de Arvas-Lappar, hos hvilka Lars Pehrscon nu befann sig; dessa Lappars rikedom, 452 -- författaren fortsätter sin missionairsresa till de öfriga Lapparne på Barturte, der han, såsom på alla föregående ställen, förhörer och undervisar; Lappen Skalok, som för mord suttit på Carlstens fästning, inen blifvit frigifven; om det förderfvade tillstånd, hvari en sådan brottsling återkommer m. m., 453 om sättet att döpa barn i en Lappkåta, 455 återresan, bref till Arieplog med Lars Pehrsson o. fl., 457 författaren blir genom bref underrättad, att 3:ne Franska resande skulle komma för att besöka Lapparne, och anmodad att följa dem; denna rcsa beskrifves, 457 -Lappen Pehr Tjonk, författarens gufar, 465 --- författarens återresa till Arieplogs Michaëlmess-stäinning, 468 -- rehnslagtningstiden, 469 författaren reser till Sorsele, för att få en dräng; den 9 Oct. visa sig ännu myggen, den 10 om morgonen var marken betäckt med snö författaren i fara att bli infrusen, 471, 472 författaren tar afsked af läsaren, 473.

gen, 403

resa till Lapparne samt sedan med dem till Storstämningen i Arvidsjaur; Lapparnes hufvudvisten, bivouac vid stockeldarna, 405.- Storstämningen beskrifves; Thorsdagens och Fredagens husförhör; dessa skogs-Lappars goda egenskaper m. m., 407 författaren får en Gånge - Rolf till resesällskap, som Lappen Pehr Sjulsson förklarar ej skulle duga till missionaire, 409

resa till Löfmocks capell, 410 Löfinocks capell, ostmarknaden, eldsvådan m. m., 414 återresan till Arieplog, 419,om Bönedagsfirandet vid Lapp-ca pellen, vitet, bruket att lega en fattigare Lapp för sig till Guds ords afhörande; blott en person infinner sig från hvarje hushåll m. m., 421 olägenheterna af brännvinsundfägnaden; de fordna Fjellströmmars och Læstadiers nit, husförhörens nedsjunkande till en blott formalitet m. m., 423 --- om Lappscholorna; åtskilligt, som kunde vidtagas till Christendomens upphjelpande, 425 vandring till Rappen, resa derifrån med nybyggaren, för att komma till Qvic kjock; de måste vända om, 427 förmodan, att Lars Pehrsson omkommit i fjellen, 429 -- Lapparnés tillförlitliga beskrifningar vid vág visning, Svenskarnes ofullständiga, 430 författaren vandrar till Lappen Unnas' hemvist, 431 författarens matlagning i den öde Lappkåtan, m. m., 433 en ung Lapp möter författaren och förer honom till Unnas' vistelseort, 435 – sättet att visa sökande, hvart man begifvit sig, ankomsten till fiskare-Lappen Unnas; hans välstånd som fiskare-Lapp; om fiskare. Lapparne i allmänhet, 436 hos Unnas får författaren den underrättelse, att Lappen Lasko, som sköter hans fars rehnar, befunne sig i grannskapet, och att Lars Pehrsson vore der, 439

författaren kommer till Lasko och Nabbo; om landets berg, sättet att räkna väderstrecken, fjellen Darturtc och Arvas m. in., 440 -- Lars Pehrssons vistelser och vandringar under sommaren, 442 en Söndag hos Lapparne vid Skerutsch; Lapparnes inre hushållning; de insecter, som plåga rehnarna m. m., 445

den betalning Lapparne uppbära för de rehnar, de sköta åt andra; det mycket brukliga, att ega rehnar, som skötas af Lappar

resa till Barturte; en fattig fiskare-Lapp vid

ne, 449

TRYCKFEL.

Sid. 12 'rad. 8 står: allt

254 13 färdskrindros
282 15 thriumph-

läs: det

färdskrindan triumph

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Den 2 Januari reste jag från Anundsjö, passerade Mo, ett nytt från Själevad utbrutet pastorat, och kom till Själevad, hvars allmoge mest bland Ångermanländningar nordanskogs drifver handel. Utan att uppehålla mig här, reste jag genast genom Grundsunda och Nordmaling till Bjurholm, ett äfvenledes nytt pastorat, utbrutet från Nordmaling, och hvars kyrka är belägen omkring 4 mil upp åt landet ifrån Nordmalings kyr. ka. Från Bjurholm reste jag den 6 Jan. till Ohrträsk, en by i Lycksele socken, belägen 3 mil från Bjurholm och 6 mil från Lycksele kyrka,

Öhrträsk, den största by i Lappmarken, har öfver 20 bönder eller nybyggare och dessutom några torpare. Invånarne äro af Finsk här. komst, och första bosättningen härstädes skall hafya skett omkring 1670 af tvänne Finnar, som varit bröder. Oaktadt detta nära blodsband, skola de likväl hafva lefvat i stor missämja, hvarföre de ock byggt sina gårdar på något afstånd från hvarandra, derigenom byn äfven för närvarande består af tvänne ett godt stycke från hvarandra skiljda delar. 1733 skall byn, såsom mig berättades, hafva haft 4 åboer, hvaraf man finner, att den inom ett århundrade blifvit omkring 6 gånger större. I denna by uppehöll jag mig 2 dagar, nämligen Trettondedagen (d. 6 Jan.) och Söndagen (d. 7 Jan.), Lappmarken,

1.

« FöregåendeFortsätt »