Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]

v

resan tillbaka till Arieplog i sällskap med fogde, fiscal, prester, borgare och bönder, 113 - Lapparnes vinteråkdon, 114– rehnarnes sätt att föda sig, så vinter som sommar; de olägenheter, för hvilka rehnbetet är utsatt, 115 – olägenheterna för dem, som måste ofta flera dygn vänta i vilda skogen på de ämbetsmän, som beställt skjuts, 117 – man gör första bekantskapen med författarens häst, Slompen, 118 = munter beskrifning på nattsjuarter, frukost m. m., 118 - ankomsten till Arieplog, der nu marknad skulle hållas; fullständig beskrifning på Lapparnes klädsel, 119 - humoristisk beskrifning öfver marknadslifvet, 127 - Vadmalsdagen, Lapparnes stora högtid, 131 - de trenne vintervägarne från Arieplog; Lapparnes och marknads-folkets hemresa, 134 författarens resa till Piteå med köpmännen, 138 - om visitationen i Arieplog, 140 - om Lapparnes utskylder till pastor, 143 – om fattigvården i Lappmarken, 146det tryckande för nybyggaren, att vid dödsfall gifva en ko till presten, 148 - anekdot i samma ämne, 148 – Lappen Hiskelig, stämd till tinget, 149 - om Lapparnes öknamn, 152 – författaren recapitulerar sin resa till Piteå med localbeskrifningar m. m., 154 - författa+ ren upptager en på sjön insomnad Lappgumma, 156 Lapparve rännde ut att i skogen uppleta gnmmans förlorade 3 års gamla barn, 157 – Lapparnes frierier, 158– Pastor Fjellströms framgång som student, i egenskap af friare-hufvudman för en Lapp, 162 – giftermål mellan Svenskar och Lappar möta stora hinder, 164 - In

stigt frieri, 165 - en nyttig förändring med katecheterna, 167 – om missionairerna, de förra scholmästarne,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

holmen, 365 – författaren företager med Lars Pehrsson en ny resa, 369 – munter beskrifning på ankomsten till nybygget Ripak, 369 – så kallad tertad väg i skogarma, 371 - resan från Rappens nybygge; ett halft dygns mö– dosann färd utföre en ström; underrättelser om Lappen Mulfen, 372 - ankomsten till Mulfen, och farten öfver Tjeggelvas, 375 – landtvandring och ankomst till en Lapps höstviste i en romantisk trakt vid fjellen, 377 – Lappen Jon Henriksson, 379 - berättelse om Lars Pehrssons vandring öfver fjellen, 381 - Alkavara capell uppe i fjellen, 384 – nattlägret i Gaitsas; vandringen till Qvickjock, 385 – från Lastaks fjell visar sig det för si

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Mulfens kåta och sedan till Arieplog, 402 - höbergningen, 403 - resa till . Lapparne samt sedan med den till Storstamningen i Arvidsjaur; Lapparnes hufvudvisten, bivouac vid stockeldarna, 405-Storstämningen beskrifves; Thorsdagens och Fredagens husförhör; dessa skogs-Lap

pars goda egenskaper m. m., 407 - författaren får en

Gånge-Rolf till resesällskap, som Lappen Pehr Sjulsson förklarar ej skulle duga till missionaire, 409 – resa till

[ocr errors]

eldsvådan m. m., 414 - återresan till Arieplog, 419 om Bönedagsfirandet vid Lapp-capellen, vitet, bruket att lega en fattigare Lapp för sig till Guds ords afhörande; blott en person infinner sig från hvarje hushåll m. m., 421 - olägenheterna af brännvins undfägnaden: de fordna Fjellströmmars och Læstadiers mit, husförhörens medsjunkande till en blott formalitet m. m., 423 - om Lappscholorna; åtskilligt, som kunde vidtagas till Christendomens upphjelpande, 425 – vandring till Rappen, resa derifrån med nybyggaren, för att komma till Qvickjock; de måste vända om, 427 - förmodan, att Lars Pehrsson omkommit i fjellen, 429 - Lapparnes tillförlitliga beskrifningar vid vägvisning, Svenskarnes ofullständiga, 430 – författaren vandrar till Lappen Unnas hemvist, 431 - författarens matlagning i den öde Lappkåtan, m.m., 433 - en ung Lapp möter författaren och förer honom till Unnas” vistelseort, 435 - sättet att visa sökande, hvart man begifvit, sig, ankomsten till fiskare Lappen Unnas; hans välstånd som fiskare-Lapp; om fiskare-Lapparne i allmänhet, 436 – hos Unnas får författaren den under– rättelse, att Lappen Lasko, som sköter hans fars rehnar, befunne sig i grannskapet, och att Lars Pehrsson vore der, 439 - författaren kommer till Lasko och Wabbo; om landets berg, sättet att räkna väderstrecken, fjellen Barturte och Arvas m. m., 440 - Lars Pehrssons vistelser och vandringar under sommaren, 442 - en Söndag hos Lapparne vid Sker utsch; Lapparnes inre hushållning; de in– secter, som plåga rehnarna m. m., 445 - den betalning, Lapparne uppbära för de rehnar, de sköta åt andra; det mycket brukliga, att ega rehnar, som skötas af Lapparne, 449 - resa till Barturte; en fattig fiskare-Lapp vid

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

taren i fära att bli infrusen, 471, 472 - författaren tar –

[ocr errors]

TRYCKFEL.

Sid. 12 rad. 8 står: allt läs: det
- 254 - 13 - färdskrindra a – färdskrindan
- 282 - 15 - thriumph- – triumph-

[ocr errors]

Den 2 Januari reste jag från Anundsjö, passerade Mo, ett nytt från Själevad utbrutet pastorat, och kom till Själevad, hvars allmoge mest bland Ångermanländningar nordanskogs drifver handel. Utan att uppehålla mig här, reste jag genast genom Grundsunda och Nordmaling till Bjurholm, ett äfvenledes nytt pastorat, utbrutet från Nordmaling, och hvars kyrka är belägen omkring 4 mil upp åt landet ifrån Nordmalings kyrka. Från Bjurholm reste jag den 5 Jan. till Öhrträsk, en by i Lycksele socken, belägen 3# mil från Bjurholm och 6 mil från Lycksele kyrka. Öhrträsk, den största by i Lappmarken, har öfver 20 bönder eller nybyggare och dessutom några torpare. Invånarne äro af Finsk härkomst, och första bosättningen härstädes skall hafva skett omkring 1670 af tvänne Finnar, som varit bröder. Oaktadt detta nära blodsband, skola de likväl hafva lefvat i stor missämja, hvarföre de ock byggt sina gårdar på något afstånd från hvarandra, derigenom byn äfven för närvarande består af tvänne ett godt stycke från hvarandra skiljda delar. 1733 skall byn, såsom mig berättades, hafva haft 4 åboer, hvaraf man finner, att den inom ett århundrade blifvit omkring 6 gånger större. I denna by uppehöll jag mig 2 dagar, nämligen Trettondedagen (d. 6 Jan.) och Söndagen (d. 7 Jan), Lappmarken, 1.

« FöregåendeFortsätt »