Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

om

[ocr errors]

pfo

om hud

resan tillbaka till Arieplog i sällskap med fogde, fiscal,

ester, borgare och bönder, 113 - Lapparnes vinteren, och åkdon, 114 — rehnarnes sätt att föda sig, vi vinter som dande sommar; de olägenheter, för hvilka rehnbetet är utsatt,

115 olägenheterna för dem, som måste ofta flera dygn rifning vänta i vilda skogen på de ämbetsmän, som beställt En till skjuts, 117 man gör första bekantskapen med författaei ell rens bäst, Slompen, 118 munter beskrifning på nattvarin quarter, frukost m, m., 118 ankomsten till Arieplog, rd,

der nu marknad skulle hållas; fullständig beskrifning dand på Lapparnes klädsel, 119 - humoristisk beskrifning illfal öfver marknadslifvet, 127 Vadmalsdagen, Lapparner pasto

stora högtid, 131 – de trenne vintervägarné från Arie-n pa

plog; Lapparnes och marknads-folkets hemresa, 134 lo författarens resa till Piteå med köpmännen, 138 38 - visitationen i Arieplog, 140 - om Lapparnes utskylder

till pastor, 143 om fattigvården i Lappmarken, 146I od det tryckande för nybyggaren, att vid dödsfall gifva en

ko till presten, 148 anekdot i samma ämne, 148

Lappen Hiskelig, stämd till tinget, 149 - om LapparLap

nes öknamn, 152 författaren recapitulerar sin resa -50

till Piteå ined localbeskrifningar m. m., 154 – författa -ken

ren upptager en på sjön insomnad Lappgumina, 156 1

Lappar le rännde ut att i skogen uppleta gnmmans förlo

rade 3 års gamla barn, 157 Lapparnes frierier, 158 98

Pastor Fjellströms framgång som student, i egenskap

af friare-hufvudman för en Lapp, 162 – giftermål mel. PP

lan Svenskar och Lappar möta stora hinder, 164 -- lustigt frieri, 165 -- en nyttig förändring med katecheter

on missionairerna, de förra scholmästarne, 77

katecheternas aflöning m. m., 172 -- jemnförelse mellan den nya och gamla scholæinrättningen, 183 -- de förra och de nu varande katecheterna, 197 Katecheten Lars Pehrsson, 202 Lappgunman, som drogs till staden

mil af dotter och sonhustra: hennes communion,

206 -- reflexioner öfver tidens bildning och religiositet 70

i allmänhet, 207 om Lapparnes lefnadssätt; sockenLappar och tiggare-Lappar, 211 - fiskare-Lapparne, 213 fjellen, 214 -- fjell-Lapparne, 216 - Skogs Lapparne, deras lefnadssätt, ett utkast till en vacker idyll, 220 - Lapparnes ringa antal, 230 -- Lappmarken, på intet vis en sammanhängande province, 232

- Åsele Lappmark, 234 }

· Lycksele Lappmark, 237 - Piteå, Luleå och Torneå Lappmarker, 237 författarens återresat från Pitei, 238 – författaren tar orätt väg, 240 de allmänna farvägarnas mätning i Lappmarken, 247 -Carl Erik Læstadii villsegående i skogen som gosse, 253

märkvärdig dagsresa mellan Långträsk och Gråträsk, 254 författaren får från en kulle se sjön, som befriar honom frin fruktan att vara villsekommen; Grekernas glädjentrop: hafvet, hafvet! framkallar i detta glädjens ögonblick de käraste minnen, 256 en nybyggarelu#trus missöde i en belägenhet, nära lik författarens, 261

9 ell nad

na, 167

[ocr errors]

ill

[ocr errors]

ܐܐ

[ocr errors]
[ocr errors]

-- en fattig nybyggares barn döpes; om kyrkotagningi predikan hålles i Gråträsk; böndernas förmögenhet och gästfrihet derstädes, m, m., 262 Slompen är nära att omkoinina, 268 - författaren kommer hem; om résor vin? tertiden och körslorna i Arieplog, 270 --- hemsysslor, 272 -- svårigheten att erhålla tjenstefolk, 273 - snöripsfångsten, 276 ctt par anekdoter, 277. - Bnöripornas vistelseorter och lefnadssätt, 281 – Maria Bebådelsedag och Påskhelgen, 286 om prestämbetets förfall och bristfällig heten i den nya undervisnings-anordningen för Lapparne, 287 vedhuggning, 293 författaren reser till Arvidsjaur, 295 - återresan till Avavikon, då Slompen drar hem 4 tunnor säil; resans svårigheter; religiös reflexion; on Lappanekdot, 299 återkomsten till Arvidsjaur; Andra Bönedagen m. in., 307 - hemresan, 308 - författarens göromål i Avaviken, framkomst til Gullön, och de trenne af hans bastanta capaciteter, som nu gjort sig gällande inom ett dygn, 309,- första Maj firas i Arieplog, 310 författaren företager, i sällskap ined Katecheten Lars Pehrsson, en resa, 311 förfallet, 313 Kaltisjaurs nybygge, 313 Slompen i stor lifsfara, 316 tjäderJek; sabbatens helgd i Lappmarken, 318 - nybygget Rappen, 321 - Lapparnes förvaringsbodar vid nybyggen, 322

författaren hugger ved, brukar jorden, fiskar mi, in., 327 om fisket kring Arieplog, 329 -- författarens svåra sjöresa till Arvidsjaur, 333 Major Stael von Hlolsteins diken, och hurn villa bruksrörelsen befordrat landets nppodling och välstånd, 337 -- ankoinsten till Kasker, 340

färden öfver Storavan till Avaviken, 341 kyrkostaden vid Arvidsjaurs kyrka, 345 om bylänsmün, 346 – skickare, 347 Tredje Bönedagen, den talrikast besökta helg i Arvidsjaur, 348 Lappinarkens nybyggare kunna också göra calembourgs, 350 -- 'Midsommarsdagen i Arvidsjaur, 350

inyggen, 351

tilläm nad, anbefalla tjenstgöring i Sorsele; nyttan af att hafva missionairer eller prestvigda scholmästare, 353 stämning och återresan till Arieplog, 357 Bergnäs, 360 om Bönedagarne i Lappmarken, 362 Löfmocks capell, 364 resa ined Pastor Fjellström, Lars Pehrsson m. fl., för att komma till Löfmock; vistandet på Brännbutschholmen, 365 författaren företager med Lars Pehrsson en ny resa,

369 munter beskrifning på ankomsten till nybygget Ripak, 369 så kallad textad väg i skogarna,,371 -- resan från Rappens nybygge; ett halft dygns mödosain färd utföre en ström; underrättelser om Lappen Mulfen, 372 - ankomsten till Mulfen, och farten öfver Tjeggeloas, 375 landtvandring och ankomst till en Lapps höstviste i en romantisk trakt vid fjellen, 377

Lappen Jon Henriksson, 379 berättelse om Lars Pehrssons vandring öfver fjellen, 381 - Alkavara capelli "ppe i fjellen, 384 nattlägret i Gaitsas; vandringen till Qvickjock, 385 från Lastaks fjell visar sig det för si

den nya

[ocr errors]
[ocr errors]

gen, 403

ina naturskönheter prisade Qvickjock barndomsminnen, Carl Erik Læstadius; några drag af hans sätt att uppfastra sina yngre bröder, 387 sättet att på halla båt i Lappmarken; ankomsten till Qvickjock, 388 om Lappska pastorernas förmin af fri skjutsņing, 389 Lappen Vassjal, 390

Lars Pehrsson reser till Lapparne upp i fjellen, och författaren hem, 391 ankomsten till Pellraure nybygge; Lapparnes .fråga: hvad nytt? och sätt att afhöra svaren; Lappen Perro, hundarne, nybyggets invånare; författaren får sig piga, 392, Lappen Panna Larsson, 399 Söndags-sa mqvämet i Peuroure, 400 bättet att mäta tiden der, afresan, 401 ankojnsten till Mulfens kåta och sedan till Arieplog, 402 - höbergnin

resa till Lapparne samt sedan med dem till Storstämningen i Arvidsjaur; Lapparnes hufvudvisten, bivouac vid stockeldarna, 405.- Storstämningen beskrifves; Thorsdagens och Fredagens husförhör; dessa skogs-Lappars goda egenskaper m. m., 407 författaren får en Gånge - Rolf till resesällskap, som Lappen Pehr Sjulsson förklarar ej skulle duga till missionaire, 409

resa till Löfmocks capell, 410 Löfinocks capell, ostmarknaden, eldsvådan m. m., 414 återresan till Arieplog, 419,om Bönedagsfirandet vid Lapp-ca pellen, vitet, bruket att lega en fattigare Lapp för sig till Guds ords afhörande; blott en person infinner sig från hvarje hushåll m. m., 421 olägenheterna af brännvinsundfägnaden; de fordna Fjellströmmars och Læstadiers nit, husförhörens nedsjunkande till en blott formalitet m. m., 423 --- om Lappscholorna; åtskilligt, som kunde vidtagas till Christendomens upphjelpande, 425 vandring till Rappen, resa derifrån med nybyggaren, för att komma till Qvic kjock; de måste vända om, 427 förmodan, att Lars Pehrsson omkommit i fjellen, 429 -- Lapparnés tillförlitliga beskrifningar vid vág visning, Svenskarnes ofullständiga, 430 författaren vandrar till Lappen Unnas' hemvist, 431 författarens matlagning i den öde Lappkåtan, m. m., 433 en ung Lapp möter författaren och förer honom till Unnas' vistelseort, 435 – sättet att visa sökande, hvart man begifvit sig, ankomsten till fiskare-Lappen Unnas; hans välstånd som fiskare-Lapp; om fiskare. Lapparne i allmänhet, 436 hos Unnas får författaren den underrättelse, att Lappen Lasko, som sköter hans fars rehnar, befunne sig i grannskapet, och att Lars Pehrsson vore der, 439

författaren kommer till Lasko och Nabbo; om landets berg, sättet att räkna väderstrecken, fjellen Darturtc och Arvas m. in., 440 -- Lars Pehrssons vistelser och vandringar under sommaren, 442 en Söndag hos Lapparne vid Skerutsch; Lapparnes inre hushållning; de insecter, som plåga rehnarna m. m., 445

den betalning Lapparne uppbära för de rehnar, de sköta åt andra; det mycket brukliga, att ega rehnar, som skötas af Lappar

resa till Barturte; en fattig fiskare-Lapp vid

ne, 449

Labbajargna; ankomsten till Barturte: beredningen af det hö, man i Lappmarken nyttjar i stället för strumpor, m. m.; 449 -- ankomsten till Lappen Iliskelig, Hans rikedom och snålhet; ankomsten till de Arvas-Lappar, hos hvilka Lars Pehrsson nu befann sig; dessa Lappars rikedom, 452 - författaren fortsätter sin missionairsresa till de öfriga Lapparne på Barturte, der han, såsom på alla föregående ställen, förhörer och undervisar; Lappen Skalok, som för mord suttit på Carlstens fästning, inen blifvit frigifven; om det förderfvade tillstånd, hvari en sådan brottsling återkommer m. m., 453 om sättet att döpa barn i en Lappkåta, 455 återresan, bref till Arieplog med Lars Pehrsson o. fl., 457 författaren blir genom bref underrättad, att 3:ne Franska resande skulle komma för att besöka Lapparne, och anmodad att följa dem; denna rcsa beskrifves, 457 Lappen Pehr Tjonk, författarens gufar, 465 -författarens återresa till Arieplogs Michaëlmess-stäinning, 468 - rehnslagtningstiden, 469 författaren reser till Sorsele, för att få en dräng; den 9 Oct, visa sig ännu myggen, den 10 om morgonen var marken betäckt med snö författaren i fára att bli infrusen, 471, 472 författaren tar afsked af läsaren, 473.

TRYCKFEL.

Sid. 12 rad. 8 stir: allt 254

13 färdskrindrar 282 15 thriumph

läs: det

färdskrindan
triumph-

[ocr errors]
[ocr errors]

Den 2 Januari reste jag från Anundsjö," passerade Mo, ett nytt från Själevad utbrutet pastorat, och kom till Själevad, hvars allmoge mest bland Ångermanländningar nordanskogs drifver handel. Utan att uppehålla mig här, reste jag genast genom Grundsunda och Nordmaling till Bjurholm, ett äfvenledes nytt pastorat, utbrutet från Nordmaling, och hvars- kyrka är belägen omkring 4 mil upp åt landet ifrån Nordmalings kyrka. Från Bjurholm reste jag den 6 Jan. till Öhrträsk, en by i Lycksele socken, belägen 3 mil från Bjurholm och 6 mil från Lycksele kyrka. Öhrträsk, den största by i Lappmarken, har öfver 20 bönder eller nybyggare och dessutom några torpare. Invånarne äro af Finsk här. komst, och första bosättningen härstädes skall hafva skett omkring 1670 af tvänne Finnar, som varit bröder. Oaktadt detta nära blodsband, skola de likväl hafva lefvat i stor missämja, hvarföre de ock byggt sina gårdar på något afstånd från hvarandra, derigenom byn äfven för närvarande består af tvänne ett godt stycke från hvarandra skiljda delar. 1733 skall byn, såsom mig berättades, hafva haft 4 åboer, hvaraf man finner, att den inom ett år. hundrade blifvit omkring 6 gånger större. I denna by uppehöll jag mig 2 dagar, nämligen Trettondedagen (d. 6 Jan.) och Söndagen (d. 7 Jan.), Lappmarken,

1.

« FöregåendeFortsätt »