Sidor som bilder
PDF
[ocr errors]

11. S. Första lefnadssättet hos dem, som upptaga ett nybygge. Fiske, boskapsskötsel. 12. W. Nybyggaren, åkerbrukare. Hans födoämnen. 13. Ä. Eit högre drifvet åkerbruk. En öfversigt af -hela Lappmarken i detta afseende. 14. $. Qvickjocks åkerbruk. En fjelldal, 30 mil från hafvet. - 15 §. Qvickjocks prestgårds åkerbruk, med tabell. 16. §. Qvickjocke åkermark. Elfsbackar. 17. $. Sandmyllans bördighet i elfsbackar. Exempel. 18. $. De trädgårdsvexter, som odlas i Qvickjock. Potatoes-odlingens nytta och användbarhet öfver hela Lappmarken. * 19. $ Potatoes-odlingens ringa framsteg hos en del. Den nytta, den ger andra. - - 20 $. Rofvor, kålrötter, sockerärter, hvitkål. Förteckning på de fjellvexter, som i Qvickjock vexa jemnte föregående trädgårdsvexter. 21. $. Öfriga fjelldalarne, om ej alla så gynnande för åkerbruk, likväl alla högst förmånliga för boskapsskötsel. 22. S. Gödningens behandling, åkerns brukning och såning. Potatoes-planteringen. - 23 §: Skörden. Potatoes", rötters och rofvors upptaande. Nya åkerupptagningar med föga urval – Om appmarkens åkerbruk i allmänhet. Torfmossars odling. 24. $. Orsakerna till åkerbrukets ringa fortkomst. 25 $. Behaget af jagt, fiske och maklighet, jemnte fördomar mot åkerbruket, mehnliga för dettas framgång. 26 S. Fattigdom och svårigheten att med tomma händer sätta sig ned i en ödemark; ytterligare stora hinder för Lappmarkens uppodling. 27 $. Hvad enskilda personer skulle kunna göra för nybyggens fortkomst. Friherre Hermelin. 28. $. Friherre Hermelins nybyggen. Felet att ej gifva dem egande rätt. Utgången deraf. 29. $. Öfvergång till 4:de Afdelningen.

FJERDE AFDELNINGEN.

Förslag till en nybyggs-schola i Lappmarken, eller

en allmän bekostnad befordråd uppodling af detta landskap, i 27 paragrapher.

Inledning. 1. $. Obemedlade ynglingars understöd på allmän bekostnad för nybyggens anläggande - eller nybyggens

upptagande och öfverlemnande åt sådana ynglingår, när de kunna föda sin man, mot dagsverkens görande på nya odlingar, tilldess de på sådant sätt afbetalt den för den gjorda kostnad, hvarefter de finge skattläggas. - Sådana odlingars inflytande på kringliggande äldre nybyggen. 2 §. Fredrik Fryxells redan 1771 gjorda förslag för Lappmarkens uppodling. . 3 §: Tabell, upplysande Forsells förslag. Anmärkningar öfver detta förslag.

4. $. Svårigheten i Lappmarken att afyttra något 5f. verskott. Skälen att ej betunga nybyggaren med andra utlagor än dagsverken. 5. $. Sågverk och tegelbruk, som ännu saknas i 1:appmarken, borde vara det första, som anlades, och skulle snart betala sig. 6. W. Om de allmänna medlens deponerande. 7. $. En kronofullmägtig, som utsynar lägenheter, besörjer byggnader, skaffar egande rätt m. m. Ett nybygge må ej som nu få 3 till 4 quadratmils område, utan högst en half mil på alla sidor om åbyggnaden. 8. $. Huru med nybyggens bebyggande på allmän bekostnad bör förfaras. 9. $. Husens storlek, antal och inredning. 10. $. Äkerjorden utstakas, och åtminstone 4 tunnland uppbrytes genast.

[ocr errors]

med något tjenligt höfrö. 12. W. Beräkning öfver hela kostnaden af ett nybygges anläggande på ofvan föreslagna sätt. 13. $. Arbetets utförande genom accord. Krono-fullmägtigens besvär och ansvar. T3, 14. $. Kungörelse i kyrka eller sockenstämma om villkoren för dess tillträdande, samt hvarest och när anmälan skall ske. 15. $. Nybyggarens rättigheter. 16. W. Nybyggarens skyldigheter. 17. W. Hvad som fordras af de sökande. 18 och 19 $$. Huru med nybyggares tillsättande tillgå bör. 20. W. Om dagsverkens utgörande och kronans ersättning. 21. N. Om frihetsårens slut och de utgifter, dervid blefve förknippade. - 22. W. I hvad ordning nybygges-anläggningarne borde

företagas, jemnte en tabell, utvisande kronans godtgörande.

23. $. Huru nybyggs-scholan borde förvaltas efter de 21 första åren. 24 §. Om försöks anställande med ett enda nybygges upptagande. 25. $. Resultater af nybygges-anläggningarna. Den långsamhet, med hvilken nybyggen nu fortgå. 26. $. Olägenheter för kronan af nybygges-anläggningarnas långsamma fortgång. 27. W. Författaren öfverlemnar sitt försök till granskning och pröfning. Anmärkningar öfver de fördelar, ny byggs-scholan skulle tillskynda redan varande nybyggare.

« FöregåendeFortsätt »