Sidor som bilder
PDF
ePub

சரு அல்லாமலுந் தேவாலயத்திலுள்ளதிரைச்சேலை நடுவீ லேகிழிந்துபோயிற்று.

சசு அல்லாமலும் இயேசுவானவர்பிதாவே, உம்முடை யகைகளில் என ஆவியை யொப்புக்கொடுக்கிறேனென்று மிகுநதசத்தத்தோடேகூப்பிட்டு அதின்பின்பு சீவனைவிட

டார்.

சஎ அப்படிச்சம்பவித்தவைகளைப் படைத்தலைவன்கண் டுமெய்யாய் இந்தம் னி தன் பரனைத்துதிசெய்தான்.

நீதிமானாயிருந்தானென்றுபரா

சஅ அல்லாமலும்

அந்தச் சங்கதியைப் பார்க்கக்கூடி வந்திருந்த சனங்களெல்லாருஞ்சம்பவித்தவைகளைப்பார்த் தபொழுது, தங்கள்மார்புகளில் அடித்துக்கொண்டு திரும்

பி னாாகள்,

சகூ அன்றியும் அவருக்கறிமுகமானவர்களெல்லாருங்க லேயாவிலிருந்து அவருக்குப்பின்சென்றுவந்தஸ்திரிகளுந் தூரத்திலே நின்று அவைகளைப்பார்த்துக்கொண்டிருந்தா ர்கள்

ருய பினபு இயூதருடையபட்டினமாகிய அரிமத்தீயாவூ ரானுமாய உத்தமமும் நீதியுமுள்ளவனுமாய்ப்பராபரனு டைய ஆளுகை வரக்காத்திருந்தவனுமாய்,

ருக இயூதர்களுடைய ஆலோசனைக்குஞ்செய்கைக்குஞ் சமமதியாத ஆலோசனைக்காரனுமாயிருந்த இயோசேப் பன்பவன் பிலாத்துவினிடத்திற்போய்,

ருஉ இயேசுவின் சரீரத்தைக்கேட்டு,

ருகூ அதையிறக்கி மெல்லியபுடவையிலே சுற்றிக்கல்மலை யிலவெட்டப்பட்டதுமாய் ஒருக்காலும் ஒருவனையுமவைக் கப்படாததுமாயிருந்த ஒருகல்லறையிலேவைத்தான்.

ருச அந்தநாள் ஆய்ததநாளாயிருந்தது. ஓய்வுநாளும ஆரம்பமாயிற்று.

ருரு கலிலேயாவிலிருந்து அவருடனே கூடவந்திருந்த ஸ்திரிகள் அவனுக்குப்பின்சென்று கல்லறையையும் அவ ருடையசரீர மவைக்கப்பட்ட விதத்தையும் பார்த்து

ருசா பின்பு திரும்பிப்போய்ச் சுகந்தவருக்கங்களையும்பரி மளதயிலங்களையும் எத்தனம்பண்ணிக்கற்பனைப்படியே

CHAPTER XXIV.

1 Christ's resurrection is declared by two angels to the women that came to the sepulchre. 9 These report it to others. 13 Christ himself appeareth to the two disciples that went to Emmaus: 36 afterwards he appeareth to the apostles, and reproveth their unbelief: 47 giveth them a charge: 49 promiseth the Holy Ghost: 51 and so ascendeth into heaven.

Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.

2 And they found the stone rolled away from the sepulchre.

3 And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.

4 And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:

5 And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?

6 He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,

7 Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.

8 And they remembered his words,

9 And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.

10 It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the the apostles.

11 And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.

உசு. அதிகாரம்.

((க) அவர் உயிரோடெழுந்தது. (யங) எம்மாவூருக்குப் போகிறசீஷர் இருவருக்கும் அவர் தரிசனையானது. (ஙசா) T) அவர் மற்றச் சீஷர்களுக்குத்தரிசனையானது. (ருய) அவர் களையாசீர்வதித்துப் பரலோகத்திற்கு ஏறிப்போனது.]

வாரத்தின் முதல்நாள் அதிகாலையிலேயவர்கள் தாங்கள் எத்தனம்பண்ணினசுகந்தவருக்கங்களை யெடுத்துக்கொண டு வேறுசில்ஸ்திரிகளுங்கூடக் கல்லறையினிடத்திற்சென்று, உ அதின்மேலிருந்தகல்லு தள்ளப்பட்டிருக்கிறதைக் கண்டு,

ங உட்பிரவேசித்துக்கர்த்தராகிய இயேசுவின் சரீரத

தைக்காணாமல்,

ச அதைக்குறித்து மிகுந்த கலக்கம் அடைந்துகொண் டிருக்கையில்,

ரு பிரகாசமானவஸ்திரங்களையுடைய இரண்டுபேர் அவ ர்கள்ருகே நின்றார்கள்.

சு அப்பொழுது அந்தஸ்திரிகள் பயந்து தரையை நோக் கிக்குனிந்து நிற்கையில அவ்விரண்டுபேரும் அவர்களைநோ ககி, உயிரோடிருக்கிறவரை நீங்கள் மரித்தோரிடத்தில் என்னத்தினாலே தேடுகிறீர்கள்? அவரிங்கேயில்லை எழுந்து போனார்.

[ocr errors]

மனி த

எ முனனேயவர் கலிலேயா நாட்டிலிருந்த காலத்திலே டையகுமாரன பாவிகளான மனிதர்கைகளில் ஒப புக்கொடுக்கப்படவுஞ் சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன றாம் நாளிலே திரும்ப எழுந்திருக்கவும ம வேண்டுமென்று உங்களுடனே சொன்னதை நினைத்துக்கொள்ளுங்களென றார்கள்.

அ அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய திருவசனங்களை நினைத்து,

க கல்லறையை விட்டுத்திரும்பி அந்தச்சங்கதியைப்பதி னொருவருக்கும் மற்றெல்லாருக்கும் அறிவித்தார்கள்.

ய அதை அப்போஸ்தலருடனே சொன்னவர்கள் மகுத லாவூராளா ாகிய மரியாளும் யாவன்னாளும் இயாக்கோ பின் தாய் மரியாளும் இவர்களுடனேயிருந்த மற்ற ஸ்திரிக் ளுமே.

யக அவர்கள் சொன்ன வசனங்களை அப்போஸ்தலர்கள் ஒருகட்டுக்கதையைப்போல் எண்ணி, அவர்களுடைய சொ

12 Then arose Peter, and ran unto the sepul chre and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.

13 And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.

14 And they talked together of all these things which had happened.

15 And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.

16 But their eyes were holden that they should not know him.

17 And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?

18 And the one of them, whose name, was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?

19 And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:

20 And how the chief priests and our rulers de livered him to be condemned to death, and have crucified him.

21 But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.

22 Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;

23 And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.

24 And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said; but him they saw not.

உ ஆனாலும் பேதுரு எழுந்துகல்லறையினிடத்துக்கோ டி அதற்குள்ளே பார்க்கக்குனிந்து சேலைகளைத் தனியே வை த்திருக்கக்கண்டு சம்பவித்திருக்கிறதைககுறித்துத்தனனில்

ஆச்சரியப்பட்டுக்கொண்டுபோனான்.

யங அன்றியும் அன்றைத்தினமே அவர்களிலிரணடுபேர் எருசலேமநகரத்துக்கு அறுபதுஸ்தாதிவழிதூரமான எம் மாவு என்னும் ஊருக்குப்போனார்கள்.

யச (போகையில்) அவர்கள் சமபவித்திருந்த இக்காரிய ங்கள யாவையுங்குறித்து ஒருவரோடொருவர்பேசிக்கொண் டார்கள்.

யரு அப்படியவர்கள் பேசி விசாரித்துக்கொள்ளுகிற பொழுது, இயேசுவானவர் தாமுஞ் சமீபமாகி அவர்களுட னேகூடநடந்தார்.

சா அப்படியிருந்தும் அவரையறியாதபடிக்கு அவர்க ளுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தன்.

யஎ அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் துக் கமுகமுள்ளவர்களாய்வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர்சொல்

லிக்கொள்ளுகிறகாரியங்களெனனவெனறார்.

யஅ அதற்கு அவர்களிலொருவனாகிய கிலேயோப்பாவே ன்பவன் சொன்னது, நீமாத்திரமோ எருசலேமில் இந்நா ட்களிற சமபவித்தவைகளையறியாத அன்னியனாயிருக்கிறா யென்றான்.

யகூ அவர் எவையென்றார். அதற்கு அவர்கள் சொன்ன து, நாசரேத்தூரானாகிய இயேசுவைக்குறித்தவைகளே. அவர் பராபரனுக்குஞ் சகல சனங்களுக்கு செய்கையிலும்வசனத்திலுமவல்லமையுள்ள தீர்க்க தீர்க்கதரிசியா

யிருந்தார்.

ம முன்பாகச்

உய அப்படியிருந்தும், நம்முடைய பிரதரன ஆசாரிய ருந் தலைவரும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்திச்சிலு வைமரத்தில் அறைந்தார்கள்.

உக இஸ்ரவேலரைமீட்பவர் அவரேயென்று நாங்கள் நம் பினோம். அவைகள் சம்பவித்தது இன்று மூன்றுநாளாகி

றதே. உஉ எங்களிற சிலஸ்திரிகள் அதிகாலையிலே கல கல்லறையி னிடத்திற்போய் அவருடையசரீரத்தைக்காணாமல் திரும்பி வந்து,

உங அவருயிரோடிருக்கிறாரென்று சொன்ன தேவதூத ரைத் தரிசித்தோமென்றுசொல்லி எங்களைப்பிரமிக்கப்பண

ணினா

ர்

ள.

டக

கதிற்

உ ச அ பாழுது எங்களிற சிலர் கல்லறையினி போய் ஸ்திரிகள்சொன்னபடியே கண்டார்கள். அவரை

« FöregåendeFortsätt »