Sidor som bilder
PDF
ePub

ளுக்குச் சொல்லப்பட்டவார்த்தையைப் பிரசித்தமபண்ணி னார்கள்.

யஅ மேய்ப்பராற் சொல்லப்பட்டவைகளைககேட்டயா வரும அவைகளைக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

யகூ

மரியாள அவ்வார்த்தைகளையெல்லாந்தன் இருதய த்திலே காத்துச் சிந்தித்துக்கொண்டாள்.

உய மேய்ப்பருந்தங்களுடனே சொல்லப்பட்டதின்படி யே, கேட்டுக்கண்ட யாவுக்காகவும் பராபரனைப்புகழ்ந்து துதித்துக்கொண்டு திரும்பினார்கள்.

உக பிள்ளைக்குவிருத்தசேதனஞ் செய்கிறதற்குரிய எட டாம் நாளிலே அதுகருப்பமாகிறதற்குமுன்னே தேவதூத னாலே சொல்லப்பட்ட இயேசு என்னும் நாமம் அதற்குக் கொடுக்கப்பட்டது.

உஉ அல்லாமலும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தி ன்படியே அவர்களைச்சுத்திகரிப்பதற்கான நாட்கள் நிறை வேறினபொழுது,

பராபரனுக

உங முதற்பேறான எந்த ஆண்பிள்ளையும் குப பிரதிஷ்டையாக்கப்படவேண்டுமென்று பராபரன அருளிச்செய்த நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி, உச அவர்கள் அதைப்பராபரனுக்கு ஒப்புக்கொடுக் கும்படிக்கும், பராபரனுடைய நியாயப்பிரமாணத்திற சொல்லியிருக்கிறபடி ஒருசோடுகாட்டுப்புறாவை அல்லது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகளைப் பலியிடும்படிக்கும். எருசலேமபட்டினத்திற்குக் கொண்டுபோனார்கள்.

பப

பிள்ளையை

ரு அப்பொழுது சீமேயோனென்று பேர்கொண்ட மனிதன எருசலேமிலிருந்தான். அவன் நீதியுந்தேவபத்தியு முள்ளவனுமாய் இஸ்ரவேலருக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர்வரக் காத்திருக்கிறவனுமாயிருந்தான். அவனிற் பரிசுத்த ஆவியி

ருந்தார்.

உசா அல்லாமலும பராபரனுடையகிறிஸ்துவைக்காணு ம்முன்னே நீமரணம் அடைவதில்லையென்று பரிசுத்த ஆவி யினாலே அவனுக்கு உத்தரவுண்டாயிருந்தது.

கு

உஎ அவன் அந்த ஆவியினாலேயேவப்பட்டுத்தேவாலயத் திலேவந்திருந்தான். அப்பொழுது இயேசு என்னும் பிள்ளை யை நியாயப்பிரமாணமுறைமையின்படி செய்யத்தாய்தகப் பனமார் அவரை உள்ளே கொண்டுவருகையில்,

உஅ அவன் அவரைத்தன்கைகளில் ஏந்திக்கொண்டுபரா

1

29 Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:

30 For mine eyes have seen thy salvation,

31 Which thou hast prepared before the face of all people;

32 A light to lighten the Gentiles, and the glory

of thy people Israel.

33 And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him.

34 And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;

35 (Yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts of many hearts may be revealed.

36 And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;

37 And she was a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.

38 And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem.

39 And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city Nazareth.

40 And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

41 Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.

உக ஆண்டவரே, புறத்தேசத்தார்களுக்கு அறிவைக் கொடுப்பதற்கும் உம்முடையசனங்களாக ாகிய இஸ்ரவேல் ருக்கு மகிமையுண்டாக்குவதற்குமான ஒளியாய்,

ஙய உம்மாலே எல்லாச்சனங்களுக்குமுன்பாக பாகவும்,

ஙக எத்தனமாக்கப்பட்ட

களாலே கண்டபடியினாலே,

ரட்சகரை நான என கண்

கூஉ தேவரீர் உமமுடைய வார்த்தையின்படி இப்பொ ழுது அடியேனைச் சமாதானத்தோடே யனுப்பிவி கிறீ ரென்றான்.

ஙங அப்படி அவரைக்குறித்துச் சொல்லப்பட்டவைகளை அவருடையதாயும் இயோசேப்புங்கேட்டு, ஆச்சரியப்பட டார்கள்.

கூச பின்னுஞ்சீமேயோன அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவரு டையதாயாகிய மரியாளுடனேசொன்னது. இதோ, அநே கருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளியரங்கமாகும்படிக்கு,

கூரு இஸ்ரவேலரில் அநேகர் விழுதற்கும் எழுந்திருக்கு தற்கும் விரோதமாய்ப்பேசப்படும் ம அடையாளமாயிருப்ப தற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். உன் ஆத்துமா வையே ஒருகத்தியுருவிப்போமென்றான்.

கூசா அல்லாமலும் ஆசேருடைய கோத்திரத்திலே பானு வேலின் குமாரத்தியுந்தீர்க்கதரிசியுமாகிய அன்னாளென்பவ ளிருந்தாள். அவள்கன்னியாய்ப் பின்பு ஏழுவருஷம புருஷ னுடனே வாழ்ந்து மிகுந்தவயதுசென்றவளாயிருந்தாள்.

ஙஎ ஏறக்குறைய எண்பத்தினாலுவயதுள்ள அந்தக்கைம் பெண் தேவாலயத்தைவிட்டு நீங்காமல், இரவுமபகலுஞ் செபமபண்ணி உபவாசித்து, ஆராதனை செய்துகொண்

வந்தாள்.

ஙஅ அவளும் அவவேளையிலேபோய் நின்று பராபர னைத்துதித்து, எருசலேமிலே மீட்புண்டாகக்காத்திருந்த யாவருடனேயும் அவரைக்குறித்துப்பேசினாள்.

கூகூ பராபரனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி சக லத்தையும் அவர்கள்செய்துமுடித்தபின்பு கலிலேயாதே சத்திலுள்ள தங்களூராகிய நாசரேத்தூருக்குத் திரும்பினார்

கள.

சுய பிள்ளையானது வளர்ந்து ஆவியிலே பலன்கொண்டு ஞானத்தால் நிறையப்பட்டுத் தேவதயவுள்ளவரானா

சுக அவருடைய தாய்தகப்பன்மார் பஷகாவின்பண்டி கைக்கு வருடந்தோறும் எருசலேமபடடினததிற்குபடோ

[ocr errors]

42 And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.

43 And when they had fulfiled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it.

44 But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey; and they sought him among their kinsfolk and acquaintance.

45 And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him.

46 And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.

47 And all that heard him were astonished at his understanding and answers.

48 And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

49 And he said unto them, How is it that ye sought me? wist ye not that I must be about my Father's business?

50 And they understood not the saying which he spake unto them.

51 And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them: but his mother kept all these sayings in her heart.

52 And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.

CHAPTER III.

1 The preaching and baptism of John: 15 his testimony of Christ. 20 Herod imprisoneth John.

.

சஉ அந்தப்படிக்கு பொழுது, அவர்கள் பண்டிகைமுறைமையின்படி எருசலே முக்குப்போய்,

அவர்பன்னிரண்டுவயதுள்ளவரான

சங வேண்டிய நாள் அங்கேயிருந்து, பின்புதிரும்பி வரு கிறபொழுது, பிள்ளையாகிய இயேசுதமது தாய்க்கும் இயோ சேப்புக்குந்தெரியாமல் எருசலேமிலேதானேயிருந்தார்.

சுசு அவர்கள் அவர் பிரயாணக்காரருடைய கூட்டத்தி லிருப்பாரெனறெண்ணி, ஒருநாட் பிரயாணமாய் நடந்து போய் இனத்தாருக்குள்ளும் அறிமுகமானவர்களுக்குள் ளும் அவரைத்தேடி,

சுரு அவரைக்காணாமலிருக்கிறபொழுது, எருசலேமுக் குத்திரும்பி அவரைத்தேடி,

[ocr errors]

சசு மூன்று நாளைக்குப்பின்பு தேவாலயத்திலே அவர் போதகருக்குள்ளே யுளுக்கார்ந்திருக்கவும் அவர்களுக்குச் செவிகொடுக்கவும் அவர்களைவினாவவுங்கண்டார்கள்.

சஎ அவருடை டய வசனங்களைக்கேட்டயாவரும் அவரு டையபுத்தியையும் மாறுத்தரங்களையுங்குறித்துப் பிரமித தார்கள்.

சஅ (தாய்தகப்பன்மார்) அவரைக்கண்டு, அதிசயப்பட டார்கள். அல்லாமலும் அவருடையதாய் அவரைநோக்கி, மகனே என்னத்தினாலே நீயெங்களுக்கு இப்படிச்செய் தாய. இதோ, உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோடே உன்னைத்தேடினோமேயென்றாள்.

நான்

சுகூ அதற்கவர் நீங்களென்னை ஏன் தேடினீர்கள். என்தகப்பனுக்கேற்றவைகளிலே யிருக்கவேண்டிய தென ற்றியீர்களா என்றார்.

ருய அவர்கள் தங்களுக்கு அவர்சொன்னவார்த்தையின் (கருத்தை) உணர்ந்துகொள்ளவில்லை.

ருக பின்பு அவர் அவர்களுடனேகூடப்போய் நாசரேத் தூரிற்சேர்ந்து அவர்களுக்குக்கீழடங்கினார் நடந்த சங்கதி களையெல்லாம் அவருடையதாய்தன்னிருதயத்திற்காத்துக் கொண்டாள்.

ருஉ இயேசுவானவர் ஞானத்தையும் வயதையும் பரா பரனிடத்திலும் மனிதரிடத்திலுந் தயையையும் அதிக மதிகமாய அடைந்துகொண்டார்.

ங. அதிகாரம்.

((க) இயோவானபிரசங்கம்பண்ணி, ஞானஸ்நானத்தைக்

« FöregåendeFortsätt »