Sidor som bilder
PDF
ePub

அவைகளும்புறப்படுகின்றனவே. இதெனனவசனமென்று

ஒருவரோடொருவர்சொல்லிக்கொண்டார்கள். ஙஎ அவருடை டய கீர்த்தியத்தேசத்திலுள்ள விலும் பிரசித்தமாயிற்று.

டங்கள்யா

கூஅ பினபு அவர்செப் ஆலயத்தைவிட்டுச் சீமோனென்ப வனுடைய வீட்டுக்குப்போனார். சீமோ அடையமாமி மிகு ந்த சுரமாய்க்கிடந்தாள். அவளுக்காக அவரை வேண்டிக்

கொண்டார்கள்.

கூகூ அப்பொழுது அவர் அவளிடத்திற் குனிந்து நின்று சுரத்தையதட்டினார். அது அவளைவிட்டு நீங்கிற்று. உடனே யவள் எழுந்திருந்து அவர்களுக்குப் பணிவிடைசெய்தாள்.

சுய பின்பு சூரியன் அஸ்தமித்தபொழுது அநேகசனங்க ள் தங்களிடத்திலிருந்த பல வியாதிகளுள்ளவர்களை அவரிடத் திறகுக்கொண்டுபோனார்கள். அவர்களெல்லார்மேலும் அவ ர் தமதுகைகளைவைத்து அவர்களைக் குணமாக்கினார்.

சக அநேகரிடத்திலிருந்து பசாசுக்களும் புறப்பட்டன். அவைகள் நீர் பராபரனுடையகுமாரனாகியகிறிஸ்தென்று கூப்பிட்டன். அவர் தம்மைக்கிறிஸ்தென்று அவைகள்றிந் தபடியினாலே அவைகள் பேசுகிறதற்கு டங்கொடாமல் அதட்டினார்.

சஉ உதயமானபொழுது அவர்புறப்பட்டு வனாந்தரமா ன இடத்திற்குப்போனார். சனங்கள் அவரைத்தேடி அவரிட த்திற்போய்த் தங்களைவிட்டுப்போகாதபடிக்கு அவரை நிறு த்திக்கொண்டார்கள்.

சங அதற்கவர் அவர்களைநோக்கி, நான் மற்ற ஊர்களு க்கும் பராபரனுடைய ஆளுகையைச் சுவிசேஷமாய் அறி விக்கவேண்டும். அதற்காகவேயனுப்பப்படடேனென்றார்.

சுசு அந்தப்படி யவர் கலிலேயாதேசத்திலுள்ள ஆலயங்களிற்பிரசங்கம்பண்ணிக்கொண்டுவந்தார்.

ரு. அதிகாரம்.

செப

((க) கிறிஸது கடலினிடத்திற் சனங்களுக்குப் போதித்து மிகுந்த மீனைப்பிடிக்கப்பண்ணினது. (யஉ) குஷ்டரோகி யைச்சுத்தஞ்செய்தது.(யஅ) திமிர்வாதக்காரனைக்குண மாக்கினது. (உஎ) மத்தேயுவையழைத்து அவனுடைய வீட்டிலே சாப்பிட்டது. (ஙங) உபவாசத்தைக்குறித்து

after his ascension: 36 and likeneth fainthearted and weak disciples to old bottles and worn garments.

AND it came to pass, that, as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret,

2 And saw two ships standing by the lake: but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets.

3 And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down, and taught the people out of the ship.

4 Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught.

5 And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing nevertheless at thy word I will let down the net.

6 And when they had this done, they inclosed a great multitude of fishes and their net brake.

7 And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came, and filled both the ships, so that they began to sink.

8 When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me; for I am a sinful man, O Lord.

9 For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had

taken :

10 And so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

ஒருகாலத்திலே சனங்கள் பராபரனுடையவசனத்தைக் கேட்கும்படிக்கு அவரை நெருக்கியிருக்கிறபொழுது அவர் கனசரேத்தென்னப்பட்ட சின்னக்கடலின் அருகே நி

ன்று,

உ கடற்கரையில் இரண்டுபடகுகளிலிருந்து மீன்பிடிக்கி றவர்கள் இறங்கி வலைகளையலசிக்கொண்டிருக்க அவ்விரண டுபடகுகளையுங்கண்டு,

ங அவைகளில் ஒன்றாகிய மோனுடைய படகிலேறி அதை க்கரையிலிருந்து சற்றேதள்ளும்படிக்கு அவனைவேண்டிக் கொண்டு அதிலேயுளுக்கார்ந்து அங்கேயிருந்துசனங்களுக் கு உபதேசம்பண்ணினார்.

ச அவர் உபதேசித்துமுடித்தபின்பு சீமோனை நோக்கி, நீ ஆழத்திலே தள்ளிக்கொண்டுபோய் மீன்பிடிக்கும்படிக்கு உங்கள் வலைகளைத்தாழவிடுங்களென்றார்.

ரு சீமோன அவருக்கு மாறுத்தரமாகச்சொன்னது. ஐயரே, இராமுழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்று ம் அகப்படவில்லை. அப்படியிருந்தும் உம்முடையசொல்

லினபடிவலையைத்தாழவிடுகிறேனென்றான்.

சு அந்தப்படியவர்கள்செய்தபொழுது அவர்களுடைய வலை கிழிந்துபோகத்தக்கதாக மிகுந்த மீனகளைச் சேர்த்து

ககொண்டார்கள்.

எ அப்பொழுதுமற்றப்படகிலிருந்த பங்காளிகள் வந்து தங்களுக உதவிசெய்யும்படிக்கு அவர்களுக்குச் சமிக்கை காட்டினார்கள். அவர்கள்போய இர குகளையும் அமிழ்த்தத்தக்கபாரமாக நிரப்பினார்கள்.

பட

அ சீமோன் பேதுரு அதைக்கண்டு இயேசுவினுடைய முழங்கால்களின்ருகே விழுந்து ஆண்டவரே, நான்பாவியா யிருக்கிறபடியினாலே நீர் என்னைவிட்டுப் போகவேண்டுமெ

ன்றான்

கூ அவர்கள் அவ்வளவு மீன்களைப் பிடித்ததினிமித்தம், அவ னுக்கும் அவனோடிருந்த யாவருக்குந் திகிலுண்டான படியினாலே அப்படிச்சொன்னான்.

ய சீமோனுடைய தோழராகிய செபேதேயுவின் குமா கனாகிய யாக்கோபுக்கும் யோவானுக்கும் அந்தப்படியே யுண்டாயிற்று. அப்பொழுது இயேசுவானவர் சீமோனை நோக்கி நீபயப்படவேண்டாம். துமுதல் நீமனிதரைப்

.

11 And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.

12 And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

13 And he put forth his hand, and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.

14 And he charged him to tell no man: but go, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a a testimony unto them.

15 But so much the more went there a fame abroad of him and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities.

16¶ And he withdrew himself into the wilderness, and prayed.

17 And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

18¶ And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy; and they sought means to bring him in, and to lay him before him.

19 And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.

20 And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

யக பின்பு அவர்கள் படகுகளைக் கரையோரத்திலேகொ ண்டுபோய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையுமவிட்டு அவருக்குப்பின சென்றார்கள்.

யஉ மேலும் அவர் ஒரு ஊரிலிருக்கையிற் குஷ்டரோகம் நிறைந்த ஒரு மனிதன் இயேசுவானவரைக்கண்டு வணக்க மாய் விழுந்து ஆண்டவரே, உமக க்குச் சித்தமுண்டானால் ல என்னைச் சுத்தமாகக உம்மாலாமென்று அவரை வேண்டிக்

கொண்டான்.

யங அவர் தமதுகையை நீட்டி அவனைத்தொட்டு எனக்கு ச்சித்தமுண்டு சுத்தமாகு என்றார். உடனே குஷ்டரோகம அவனைவிட்டு நீங்கிற்று.

யச பினபு அவர் அவனைநோக்கி நீயிதையொருவருக்குஞ் சொல்லாமற்போய் உன்னை ஆசாரியனுக்குக்காண்பித்துச் சனங்களுக்குச் சாட்சியாக மோசே நியமித்தபடியே நீசுத தமானதைக்குறித்துப் பலிசெலுததென்று கட்டளையிட

டார்.

யரு அப்படியிருந்தும் அவருடைய கீர்த்தியதிகமாகப் பரவிற்று. அநேகசனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தைக் கேட்கும்படிக்கும் அவராலே தங்கள் வியாதிகளினின்று சுகம் அடைந்துகொள்ளும்படிக்குங்கூடிவந்தார்கள்.

யகா அவர் வனாந்தரத்திலே தனித்துப்போய்ச் செபம பண்ணிக்கொண்டிருந்தார்.

யஎ அன்றியும் ஒருநாளிலேயவர் உபதேசித்துக்கொண் டிருக்கிறபொழுது கலிலேயா நாட்டிலும் யூதேயாநாட்டி லுமுள்ள சகலகிராமங்களிலிருந்தும் எருசலேம் பட்டணத திலிருந்தும் வந்த பரிசேயரும் நியாயசாஸ்திரிகளும் உளு க்கார்ந்திருந்தார்கள்.

பிணியாளிகளைக் குணமாக்கத்தக்க தாகக்கர்த்தருடைய பலம் உண்டாயிற்று.

யஅ அப்பொழுது சில மனிதர் திமிர்வாதக்காரனொருவ னைப்படுக்கையோடேயெடுத்துக்கொண்டு உள்ளேபோகவு ம் அவர்முன்பாக வைக்கவும் வகைதேடி

யகூ மிகுந்த கூட்டம் இருந்தபடியினாலே அவனையுள்ளே கொண்டுபோகிறதற்கு இடங்காணாமல் வீட்டின் மேலேறித் தட்டோடுகளின் வழியாய்ப் படுக்கையுடனே கூட நடுவிலே இயேசுவுக்குமுன்பாக அவனையிறக்கினார்கள்.

உய அவர்களுடைய விசுவாசத்தையவர்கண்டு மனிதனே ன்பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப் பட்டனவென்று அவ

« FöregåendeFortsätt »