Sidor som bilder
PDF

Epikurus, s. 68.
Erik 14:de, kon. i Sverge, s. 94,
95, 134.
Erik Segersäll, s. 114.
Essen, Fr. v., s. 70, 78.
Faggot, Jak., s. 32–38.
Falkengren, K., s. 18.
Ferssen Fr. Aæ. v., s. 40, 61,
62, 90, 102, 129, 145, 152,
153.
Fersen, H. v., s. 40, 129.
Fersen, Karl, s. 40, 129.
Finlay, R., s. 48, 63, 74–77.
Forskål, P., s. 42.
Fornjoter, s. 6.
Forssenius, A. H., s. 7.
Franzén, Fr. M., s. 154.
Fredenheim, K. T., s. 139, 140.
Fredrik, kon. i Sverge, s. 1, 22,
123, 144.
Fredrik 2:dre, kon. i Preussen,
s. 16.
Fredrik Adolf, hertig af Öster-
götland, s. 92.
Frietzcky se De Frietzcky, s. 66.
Fugger, s. 62.
Gahn, J. G., s. 63.
Galenus, s. 3.
Geijer, B. R., s. 13.
Gessner, J. M., s. 95.
Gjörwell, K.K., s, 44, 79–107,
115, 129–142.
Gustaf 1:ste, kon. i Sverge s. 66.
Gustaf 3:dje, kon. i Sverge, s.
1, 17, 18, 23, 32, 33, 38,

43, 88, 91, 96, 97, 99–112,

125, 154.
Gustaf 2:dre Adolf, kon. i Sver-

ge, s. 149.
Gyllenborg, Fr., s. 60.
Gylenborg, K., s. 40, 150.
Gyllensvan, Fr., s. 152.
Halenius, E.. s. 61.
Hallenborg, J., s. 131.
Hebbe, K. E., s. 139.
Helvetius, C. A., s. 44, 72.
Heraclitus, s. 68.
Hjortsberg, s. 61.

Holberg, L., s. 73.
Horatius, s. 91.
Horn, A. B., s. 150.
Horn, Fr., s. 153.
Humboldt, A. L., s. 10.
Hume, D. s. 44.
Höpken, A. J. v., s. 10, 94, 131,
133, 146.
Ihre, Joh., s. 1–6, 132.
Ihre, Tomas, s. 1, 2.
Ihre, S. C., född Brauner, s. 2,
Jakob patriarken, s. 67.
Jennings, J., s. 48, 60, 63, 70.
74–77, 146.
Junius, s. 52.
Jörling, s. 92.
Karl 11:te, Sverges kon., s. 51,
66, 136, 137.
Karl 12:te, Sverges kon., s. 1,
51, 80, 128, 137, 142.
Karl, hertig af Södermanland,
s. 31, 32, 109, 139,
Karl Fredrik, hertig af Hol-
stein, s. 143.
Karl 14:de Johan, kon. i Sverge,
s. 104, 140.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

10. Anders Nordencrantz ......
11. Karl Kristofer Gjörwell
12. Johan Simmingsköld.........
13. Johan Frans Beylon..
14. Olof v. Dalin...........
15. Sven Lagerbring ...
16. Anders af Botin ............
17. Anders Schönberg d. y. ...
18. Karl Gustaf Warmholtz ...
19. Riksdagsmän ................
20. Karl Fredrik Pechlin ..
21. Klas De Frietzcky .........

Peter Artedi och Axel Fredrik Cronstedt

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

Under utgifning är:

O L_Y M PEN

HINE INilm, IIIII

JEMTE EGYPTERNES, INDERNES OCH DE FORNNORDISKA FOLKENS
GUDALÄRA. -
Ar A. H. PET I SCUS.
Bearbetad öfversättning från tyskan af S. G. DAHL.

Med 90 i texten intryckta afbildningar.

Ny upplaga. Utkommer i 3 häften å 75 öre.
Hela verket kommer att kosta 2.25.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

»Detta arbete är en af dessa artistiskt illustrerade böcker
för ungdom, hvilka en äldre persom blickar med en
känsla af afund mot det lyckligare slägte, åt hvilket nu
bjudes allt hvad vår tid förmår anskuffa, för att göra
eundervisningen lefvande. Den är ej blott otill Lyst», utan bör
kunna följa ynglingen ett godt stycke in i gymnasiiafdelningen som
hjelpreda vid läsningen af auktorerna, hvartill den är mycket tjen-
ligare, som den är försedd med ett innehållsschema och ett register.
Bearbetningen är af en uppburen skolman, h* S. G.
Dahl. Hör till standardböckerna bland årets ungdomsliteratur.»
(Posttidningen.)
»En för ynglingar och unga damer särdeles pas-
sande bok af instruktivt innehåll. Med stor utförlighet redo-
göres för den grekisk-romerska mytologien och framställningen illustreras
med en stor mängd afbildningar af gudomligheter och heroer efter
antika konstverk. För de egyptiska, indiska och fornnordiska myterna
redogöres deremot i större korthet. Afven den nordiska mytologiens
hufvudgestalter finnas afbildade i enlighet med Fogelbergs, Qvarnströms
och Blommérs konstnärliga framställningar.» (Aftonbl a det.)

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, derns samtida statsmän, krigare, em

Karl XII. HI. 6. Vistelsen i Stralsund samt in- och utrikes ärendena. 1.50.

betsmän och prester samt Emanuel Swedenborg. 2.25.

« FöregåendeFortsätt »