Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Efter goda källor sammanstäld af C. R. Sundström, 48 taflor, innehållande 644 afbildningar och register. Pris 90 öre.

Af pressens omdömen torde få anföras:

»Atlas till naturriket, efter goda källor sammanstäld af C. R. Sundström, som i dessa dagar utkommit på hr H. Linnströms förlag, är ett af de mest lysande prof, man kan uppvisa, på hvad hos oss göres för undervisningens och allmänbildningens befordrande.» (Post- och Inrikes tidningar 1878, apr. 29). »Vi våga rekommendera denna billiga atlas såsom särdeles ändamålsenlig att såsom premie användas, ty lyckas det blott att få ut ett och annat exemplar i församlingarna, skall det billiga priset locka mången att bereda sig den nytta och det nöje som genom begagnandet af denna atlas skall gifvas hvar och en, som har något sinne för att lära känna Guds verk i naturen.» (Jönköpings Tidning 1878, mars f8). »I dagarna har utgifvits en »Atlas till naturriket», hvilken atlas i fråga om prisbillighet och naturtrogna teckningar vida öfvergår allt hvad vi förut i den vägen ega. På alla stadier af undervisningen torde också denna planschsamling komma att blifva en nyttig och tillräcklig hjelpreda vid studiet af naturalhistorien.» (Dagens nyheter f878, maj /6). »En på Hjalmar Linnströms förlag i Stockholm utkommen godtköpsatlas till naturriket skall säkerligen - varmt emottagen äfven i våra h hem.» fors Dagblad 1878, mars 24).

»Atlasen är ämnad för dem, som ej ha tillgång till de större planschverk, som återgifva de trenne naturrikenas företeelser till hvad i anmälan af denna atlas kallas en "fruktbärande undervisning". Något med densamma jemförligt finnes icke inom den svenska undervisningsliteraturen.

En särskild förtjenst är, att djurens och växternas svenska namn äro angifna jemte de latinska äfvensom de förras hemort och storlek. Derjemte förekommer en systematisk öfversigt af innehållet och register öfver hela verket till underlättande af dess bruk.» Göteb. Hand.- och Sjöf.-tidn. 1878, apr. 24).

»Hittills hafva vi saknat en naturhistorisk atlas, som, på samma gång den vore tillräckligt utförlig, också genom sitt pris vore tillgänglig för den obemedlade lärjungen. Denna brist har nu blifvit afhjelpt genom ofvanstående arbete, som på ett förtjenstfullt sätt fyller det påpekade tomrummet. – – På grund af dessa förtjenster är det oss ett nöje att anbefalla detta arbete för folkskolorna och andra läroverk, som önska sina lärjungar försedda med en billig och god hjelpreda för den naturhistoriska undervisningen. Det ovanligt låga priset gör det möjligt för snart sagdt hvem som helst att skaffa sig arbetet.» (Veckobl. för folkundervisn. 1878, apr. 3).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

STOCKHOLM,
L J. HI ERTA S F ö RLAGS EXPEDITION.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
« FöregåendeFortsätt »