Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

4. Och tina. tankar, som tu tydlig på oss vijsar, De åre och så stoor, dig är dock ingen lijk, Jag vill förkunna ded och säija utan svijk, -f At them. till rekna nth all vår förstånd ey spijsar. - "_

5. Seen du mig öpnat har min öron, får jag höra >l At tu till offer har ey något godt behag, Med andra offer har ded äfven samma lag, Ty ded är Gud emot at.man skall offer giöra.

[ocr errors]

7. Jag vill rättfärdighet predika och framföra, I stor församling ing min mun uplyflïa vill, Y Och síj, det skall ey skie at man den stoppar till, Ded vest du, Herre,- bâst at jag ded lehrer giöra.

8. I hiertat skall iag din rättfärdighet ey döllia, Men tabla uppenbart om tina sahligllet. ~ Jag vill förkunna om din sanning hvad iag veet,` Bland mycket folk vill jag din godhet frij förtällia;

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Hans skall ey gifvas bort i sina fienders händer,
Upä hans sotesäng hans krankheet återvänder
Och blifver vederqvekt. Jag sade: Herre, var
Mig nådig, hela mig, ing svåra syndat har.

8.

Mina ovänner, som alt ondt emot mig tabla,

Och önska iag må döö, mitt namn förgås med alla, The komma skada till, men ingen mening med Af hierta, utan ha till mig en afvund led.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

The ha beslutit fast mot mig ett falske stycke,
När som iag ligger kull, de laga så iag icke
Skall åter resa mig. och värst är at min vän,
Den iag betrodde bäst, mig löner så igen.
I

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

8.
Men theremot ästu, o Gud, som mig upholler
För mina frombet skull, din godhet år, som våller
At lag evinnerlig inför dit ansicht står.
Låt' skie Israels Gud så långt som bimmeln går.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »