Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Een brude vijsa och undervijsning Korah barns om Rosena. att föresiunga.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

4. Gnd Zebaotb han är med oss i alla stunder, Och Herren vâr beskyd. Kommer och secr med under, Herrens sä drâplig verk och hvad han giöra kan, Samt hvad fôrstörning han pâ jorden stâller an.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

‘2. Vâr Gnd den högste âr, een konung stnr af macht, Som för sin regiment. ntölver hela jorden, Han har ett annat folk vârt välde underlagt, Еп folk, ett hedna folk, är till een träldom vorden.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

5. Gud på sin helga stool, är för den hedna skar Een konung och regent ooh skall tillsammas kalla Dem med sitt eget folk, så varder han fulsnar Uphögd när Herranom, den ypperst bland dem alla. `

[ocr errors]
[ocr errors]

Вед tahlar Herren Gud, den mächtige, och kaller t Sin verld, den han har giort, det folk som derpå boor, I öster och så der, som solen nedergår. i

Af Zion, der Gudz `skeen går up, han ded befallen'.

2.

Han skall ey tijga då, vår Gud, när som han kommer,
Ded går förtärand eld för honom och omkring,
Een mächta starker storm, som bäfvand giör allting,
Han skall all verldzlig folck förställa sina dommar.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Jag vill uthur dit huus inga oxar bortföra,

Eij bockar ur din stall, ty hvad i skogen är,

Af diur och boskap feet på bergen här och ther, Ja, foglar tusend tals, altsammans mig tillhöra.

« FöregåendeFortsätt »