Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

9. När som tu seer en tiuf, till honom tu tig seller, Tu hafver ock tin deel med dem, som gîôra haor, Tin mund har ondt pä tabl, tin tunga falsket stoor, Tin bror, Lin modera son, them skonar tu ey heller.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Een psalm Davids at föresiunga, tâ then propheten Nathan till honom kom, nâr han till Batseba ingângen var

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

6. Den sorg och hierte ângst, som mina been förkrossat, Ach frögda dem igen; dit ansicht vänd doch bort, Se intet pâ min synd och lât mig blij förlossat, Och frij för alt ded ondt, som iag mot tig har giort. 7.

Gud, du som mig har skapt, du värden mig och gifva
Ett hierin, som är reen, en anda ny och vijs,
Förkasta mig ey bort, men låt mig altijd blifva
Inför titt ansicht qvar förnögd och vâl tilliredz.
8.
Den helga goda and lät mig ey heller mista,
Tag icke henne bort, men lät mig alllid få
God tröst utaf tin hielp. lât stedze hoos mig vista
Een I'ull frijmodig and, som mig uphålla må.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Lät doch din nådes dör för Zion öppen vara, - ..
Och at titt eget folk för tig må gälla högt. r
Jerusalem, din stad, lät den ey stå i Fabra,
Men laga att dess muur blijr lång och vijda bygdt.

[ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »