Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Fôruth och lyser thär, til thess then andre stiernan

I klarast kommer guld, dhen Gudh af fromheet gierna
Uplysa skall uthi all evigb stierno-saahl,
Hvarst ingen veta kan afl' mödo eller qvahl.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Herr Gustaff Posse, som för sine stoore gäfvor,
Bleii` till för-undran sedd, ty hvar man honomI lofvar.
Han var en herre, som heel ganska nâdigh var,

Moot alle fattige lijksom en ömksam faar.

[ocr errors]

Barmhertigh, giffmild och ей ôfver all ting frommer,
Ey heller achtad han'the vrângas ord och dominar.
Han vederfaras lätt mängen fast mycket godt,
Och ville att hvar from skull blij föruthan Spott.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Alt är fast dödligitt och mäst sin ända tags,

Enär som himmelen thet mande si behaga,
Allena ett godt nampn thet dôôr nu aldrigh bott,
Men tager meera til pâ allan rum och ohrt.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »