Sidor som bilder
PDF

FÖRORD.

GABRIEL JOHANNIS TUDERUS härstammade ifrân en i Finland vidt utgrenad prestslägt. Han föddes i Kemi prosteri 1638, der fadern var kyrkoherde och kallade sig Somerus. Modern hette Christina Bylov. Han studerade i Abo och blef 1669 kapellen i Enare, 1675 pastor i Knnsamo och 1684 pastor i Neder Топ-пей, der han afled den 18 April 1705. Hustrun hette Brita Olai Fordelius.

Tuderus har skrifvit en berättelse om Lapparnes omvändelse, som senare blifvit ntgifven ai Loenbom. Han bar dessutom utgifvit âtskilliga poetiska arbeten, deraf jag dock icke lyckats pâträffa Hera än tvâ. För framtida forskare vill jag derföre, efter Lidén, anfôra dem, som jag icke kunnat âterlinna: Glädjesâng öfver then herliga seger, hvarmed Gnd välsignat Sveriges vnpen och Trôstesâng uti en Gudfruktîg Tjenares motgängsstunder; bâda tryckta i Stockholm 1702.

Upsala i Juni 1879.

P. Hanselli.

с

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

The diur uthan skiäl, öker arma, Mände han sig öfver förbarma, Slepper han frän plogen — i skogen

Medh vallgossens veet,

Gâr i beet

Ther att blifva feet

Om sommaren heet. Then, som fôrr var mager och svager, Hemkommer frodig och fager.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »