Sidor som bilder
PDF

I. N. J.
Adelskaps härkompst,

añ’ gamble. rommerske handlingar utdragen och Sveriges rijkes höglofiige ridderskap och adel til âhra upsatt alf

Samuell Westhio.

Arístat. ad Nic. I. 4, c. 3. Item Cicero ofßc. 2. Honor est externorum bonornm omnium maxi» mum. Vix invenitnr qui laboribus susceptis periculisque aditis non quasi merçedem rerum gestarum desideret gloriam.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Du edle mâttligheet, all kättia kan tu tvinga`
At man medh skickligheet sin dagh i arbeet bringar.
Försichtigbeet hon [ins i alla saker godh

Som ey begynner pä föruthan grundlagt modh.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

AH them, som vore män och väl studerat hade.

Sampt dhe, som uthi tienst stoor dather nederlade,
Pä thet at dygden sehn skull hafva framstegz hopp
Och eñterkommande beHijta sigh komm’ opp.

[ocr errors]

Bambaner, Tullij, '1`he’pomper och Tibuller,

Brnti och Scipier, Catoner och Catuller,
Fabritij, Flamijn, Augusti Fabii,
Drusi, Horatij sampt Quinti Gabij,

Camilli, Julii, Metalli Cincinater,

Grachi och Zfortii, klar Scaevol aff eldz-dather,
Marcelli medh Pompeis, Octavi, Trogii '
Curiatii, Metii, Mutii, Claudii

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »