Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

The äre agnar lijk, som vädret hast bortförer,
Och kunna ey bestä för en rättfârdig dom.

Een syndfull siel hon ey till Gudz försambling hörer,
Men moste slutas uth och äntlig komma om.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

3. Han skall en gång i vredes mood Tilltahla them och härdt fôrskräcka, Sin grymheet skall han them uptâckia. Men iag min konung, mild och good, Mitt helga berg i Zion gifvit, Hvar som hans säte evig blifvit.

4.

Jag vill och skall om sådant sätt, Som Herren mig har sagt, predijka. Du äst min son, en Gud tillijka,

I dag, i dag har iag dig födt.. Åska af mig, så skall det hända,

At. tu skalt rå till verlzens ända.

5.

Jag vill dig gie till egendom Hedningars arñ'; du skall. bestyra Och krossa them med jernespijra;

Alt, det de äga, råda om,

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Hyller sonen, at han ey blijr
Förtôrnat och till strati` nptänder,
Och I förgâs pâ väg och gränder;

Hans vrede man snart brinna sijr.
Men säll och sablig the med rätta,
Som theras tröst pä honom sâtta.

Psalm 3.

Een psalm Davids, dä han ñydde för sin son Absalom.

l. L
A-cb, Herre, bvad en mäcbta hoop
Af liender sig sättia op
Mot mig och säya till min siel:
Hon hafver ingen hielp. Lijkvehl
Ästu, min Gud, een skiôld för mig
Och mitt bijstâud sa'. tryggelig.

2.
Du, Herre, sätter mig ocbsä
Till ähra, du och holler pä
Mitt hufvud till att râtta op
Mig brings högt till siehl och krop.
Jag ropar till dig med min röst,
Utaf titt berg fâr iag god tröst.

3.

Jag ligger, sofver i god roo, l
Och vaknar op uti mitt boo,

Ty Herren mig upholler vâhl;
Therföre fruchtar sig min siehl
För hundra tusend ingen ting,
Fast de sig lagt mig alt omkring.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »