Sidor som bilder
PDF
[ocr errors]

Sin hand för mutor holler frij,
Sij den han skall vâl vid sig blifva.

[ocr errors][ocr errors]

l. Bevara tu mig, Gud, ty tig iag tröstar på. Till Herren har iag sagt och går ther intet frå: At tu ju Herren âst, lör tin skuld lijder jag, Och för de heliga på jorden med behag.

2.
Men de som löpa och en annan efltergå
Fast stor hedröfvelse skall der vist föllia på
Jag vill ey olïra blod, drick offer ingalund
Jag skall och deras namn ey föra i min mund.

3.

Men Herren år mitt godz. han år min bästa dehl, Min arfvedeel skall tu och uppehålla väl,

Jag hafver fått min lott uti det lustiga,

Ett herligt arfvedel är mig tillagt at ha.

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

För de ogudlige, som mig förhärria vela.

För mine üender, som ай tilsamman spehla
Och tabla stora ord hvart som vij eliest g5,
Sâ see de deras ram a'. oss till jorden slä.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Mig hafva dödzens band de bäckar Belial Omfattat, at de snart mig till förtvitlan drifva.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Ded kom utaf hans mund förtärand eld och dam, Der liungeld blef utaf, han kom af himmlen neder

Med mörker och han foor pä cheruh hastigt fram, Han ilög och sväfde fort pä vingar utaf veder.

5. Hans tiâll var bara sky, mörkl, fnslig och sâ svart, Dâ han foor neder med där han sig dölde under, Af skenet, skyerna sig deelte med en fart Han lätte hôra sig med hagel, blix och donder.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

10.

Du, herre, lyser up min lychta som en dag, Du giör mitt mörker liust, iag kan och nedertvinga, Med dig en krijgsfolks hoop, med dig så tröstar ing, Eröfra fasta slott och öfver muhrar springa.

[ocr errors][ocr errors]

\ lö. Ded âr din högra hand, den som mig starker giôr, Och fast du mig ibland förundrar, så skier detta, På ded iag skall blij stor. Mig bahnar du och för, At iag har rum at gå och trygg min foot kan sätta.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »