Sidor som bilder
PDF
[graphic]
[ocr errors]

l. Herrens iir jorden och des krets Och alt det, som der boor samledz, Hans eget âr hvad derpä kräker, Dy han med sin alsmâchtig hand Pâ hafvet grundat har all land, Pä Boder verlden vidt utsträcker.

[ocr errors][ocr errors]

4. Man giöre högre hvarje port Och verdzens dörar öpnas stort, At himmlens konung derin drager. Hvem är den stora konung blijd? Een starker herre uti stridh, Haus välde ingen ända tager.

5.

Man giöre högre hvarie port Och verdzens dörar öpnas stort, Lât ährons konung till oss komma. Hvem är den stora konungs man? Gud Zebaoth, sä kallas han, Han är vär konung mild och fromme.

i

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

På tin barmhertighet, som för än verlden var,
Och godhet. Herre tänk. men mina ungdoms synder
Och öfvertrâdelse, dem villtu giöra under,

Ja, aldeels glömma bort, för dina godheet baar.

6.

Så god och from är Gud, at han en syndar' lähr

På sina vågar gå, och intet ded tillstáder,

At någon fahrer vill, men som ved handen leder, Och vijsar vägen rätt, den som eländig är.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Herren han är mitt lius och så min helsa,
Hvem år, som iag mig före fruchta skall,
Ey må iag grufva mig för något fall,

Ty han min lijfskrafl't är och mig kan frälsa,
Så at den måste kull, som mot mig står,
Och den, mig fräta vill, ett ofârd får.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »