Sidor som bilder
PDF

Til gode anslagh och lycklige progresser,
Beskydda för alle lifiige excesser,

Gudh gifve langt lijff och prosperitet,

Medh hela these generalitet, Regeringz herrar, höghvijse růdh,

Uplyse Gudh medh sin nâdh!

[ocr errors][ocr errors]

Der Man ist Guth und Ehren vertb,
Der alle Ding sum besten kerth.

En liten ny
CANTILEN-BOOK,

Hvar nthi ñnnas nägra gudelige loH-vijsor, Christ-liuñige

gratulationer, troskyldige patrioters lyckönskningar nthöfver

kongl. öfverheten, sampt nödvändige päminnelser, varningar och tänckvärdige relationer om närvarande verl

denes barns handel och väsende.

Allom gudfruchtigom och frommom til förmodeligit behag nu först nii` trycket utgängne, them här medh p5. mitt sjuttionde siette mödosamma vandringz âhr nthi enfaldigheet valedicerandes.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

är denna lilla cantilen-boken uthi aldradiupaste nnderdänigheet tilskrifven och dedicerat.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

en fattigh tro-undersäte och nu für tijden
aff tienden ruinerade soldaat,
Sven Bryngelson Dalius,

fordom uthi tyska kriget under sal. kong Gnstatf, glorvôrdigst i äminnelse, en ringa ofticerare och capitein.

« FöregåendeFortsätt »