Sidor som bilder
PDF

ver e:s uzs hjertan i sina händer, han bevel-te dem till nade emot mig, under hvilkens beskydd och beskärm jag e. n. med deras höga vårdnader på det ödmjukaste troligen vill hafva befalladt. Af mitt trånga fängelse i Cajaneborg Thomæ dag 1637. Lars Wivallíus.“

Denna böneskrift hade åsyftad verkan, ty kort derefter blef Wivallius frigífven. Efter denna tid sakna vi nåstan alla underrättelser om honom. Vi veta endast att han efter frigifvelsen kom till Stockholm och blef “auditör och justitiarius under hofregementet och det kgl. gardet“, samt att han der för andra gången gifte sig med Malin Ellertz och dog den 6 April 1669, efterlemnandefyra barn. Hans första hustru Gertrud Grip, född 1608, lefde såsom enka till år 1649, då hon ingick nytt äktenskap med Göran Galle och dog 1656.

Uli Bengt Bergii Små Saker till nöje och tidsfördrif (VI: l3l) finnas intagna några historier om Wivallius, hvilka dock sakna all grund. Han afmålas der såsom en särdeles fiffig bedragare, för att ej säga tjuf; men någon annan oårlighet, än att han förbytte Sitt namn och gifte sig med en adlig jungfru, har jag icke kunnat spåra i de handlingar, som för mig varit tillgängliga, Skulle Wivallius i sin ungdom hafva fört ett. sådant Ulspegels lif, som i Små Sakerna skildras, så skulle han omöjligen kunnat i så många år uppehålla sig i främmande land, icke heller skulle han då kunnat blifva auditör vid hofregementet, sedan han kom på fri fot. Vi älska ock helst tro hans egen försäkran, att han ingen bedragit, och att nämnda historier äro uppdiktade och kringspridda af hans ovänner, öfver hvilka han så ofta och bittert beklagar sig. För Wivallii karakteristik såsom menniska är det en förlust, att inga uppgifter finnas om honom efter det han frigifven inträdde såsom en verkande medlem i samhället. Antagas måste dock att han med heder skötte sina åligganden såsom tjensteman, då han bibehölls vid sin befattning.

Så litet kända VVivallii lefnadsöden äro för vår tid, så litet kända åro ock hans visor, hvilka dock på hans tid voro mycket allmänna och omtyckta. Efter hans samtiding Johannes Schefferi intyg, blefvo många af dem i flera upplagor från trycket utgifna, och ännu i början af detta århundrade förekommo de ibland visor, "tryckta i år”. De flesta af dem äro författade före hans fångelsetid och

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »