Sidor som bilder
PDF

JOHAN GABRIEL VON BEIJER.

nh

FÖRORD.

Johan Gabriel von Beijer till Skenäs, föddes 1645, blef generalpostdirektör och dog ogift 1705. I det 115.1maste jemnârîg med Hjärne, Wennœsius, Columbus, Lagerlöf och bröderna Wollimbaus, besökte han utan tvifvel Upsala akademi samtidigt med dem och, med de anlag, han egde för poesien, var det naturligt att han deltog i de vittra lekar, desse mân der öfvade. Af yngre data âro dock de poemer, som nu för första gângen i tryck meddelas efter de bandskrifter, Palmschöld i sinn samlingar förvarat under titel: “Postdirecteuren Beyers poetiske Dichter, till störste deelen af andre spräâk försatte p5. svenska“.

Slägten von Beijer härstammade frän Tyskland. Den ofvannämndes fader, Johan Beijer, född i Berlin, inkom till Sverige 1633 och blef först kanslist hos rikskansleren Axel Oxenstjerna. derefter sekreterare i kommersekollegium 1637, rikspostmästare 1642, generalpostmâstare 1643, adlad 1654, öfverpostdirektör 1662 och hofräd 1668. Med sin hustru Margaretha Weiler bade han mänga barn, af hvìlka tvä söner,Joban Gabriel och Joachim Christian, samt sex döttrar uppnädde mogen âlder. Han bade inlagt stora förtjenster om postverket, bvarföre hans manliga afkomlingar erhöllo företrädesrättighet att bekläda öfverpostdirektörsembetet. Äldste sonen innehade ocksä detta embete frân 1671 till 1697, den yngre, iödd 1650. ingick i krigstjenst, blef öfverstelöjtnant vid Kronobergs regemente och stupade i Polen 1709; gift med riksrâdet och fâltmarskalken grefve Eric Dahlbergs dotter Anna Maria, bade han med benne sex barn. men endast tvenne döttrar kommo till mogna är. Den äldre af dem, Margareta Eleonora. ingick âktenskap med riksrâdet Johan Gyllenborg, och blef moder till sknlden Gustaf Fredrik',

[ocr errors]

Gyllenborg; den yngre, Elsa Christina, blef gift med lagmannen Johan Franc. Med senen Eric, den yngsta af sina syskon, född ì slutet af 1690-talet, utslocknade den von Beijersks âtten pâ manssidan 1711.

Upsala den 6 Maj 1869.
P. Hanselli.

« FöregåendeFortsätt »