Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Haar tagit öfverhand; Then gode gambla тащит Nu kallas en hondachtigheet,

Som inga konster ver-t.

orätt och fliird hållas för dygd,
At bedraga hvar man

Ricknas nu snart för ingen blygd,
Fast thet är större skam;

Thet kallas et politiskt speel,

När hvar man gör rätt som han vil. Ondt âr nu vara til.

Präster en part rätt выпишите].
Äfven som en jurist,

Gärna fylla sin egen pung,
Och domare förvist;

Then ährligh är ey talas om,

Som i sin sank är rätt och from
Och rädes ingens dom'

i dat manus, hans saak är godh, Plägar man höra få, Then fattiga vil ingen tfno, Han måste uthe stå; Sådan jurist och donatíst, Han är fòrvis! med all sin list En rätt diabolist.

Bijkedom uthan rättvijsheet
Är ett huus illa tätt,

Präster utan gudfruchtigheet,
Domare uthan rätt,

En edel, som är uthan dygd,

Kan man ock see medh mycken blygd Är illa Sammanbygd.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

Högstbemälta. kongeliga hnset

Til skyldigh tienst är thetta i liuset,
Med enfaldigh art nu publicerat,
Sampt underdânligst 0Hererat

Aff en gammal soldat, olärd person,
Ringvärdigh tienar vid ätskild function,
Utbi förlluten sin älders tijde,

[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »