Sidor som bilder
PDF

Kyrkoherden i Vostra llusby

Herr LEVIN GHÍRISTIAN WIEDE,

f1 d. bibliothekarie

vid gymnasii- och stiftsbibliotheket i Linköping,

egnar jag härmed min hjerllîga tacksägelse för de mäuga upplysningar, han i literatnrbistnriskt afseende mig godhetsfullt meddelaf, och synnerligast för den välvilja, han mig bevisat'.y derigennm att han satt mig i tillfälle att i det fullständiga skick, de nu framträda, till trycket befnrdra Lars Wivalli poetiska skrifter,

sedan de i tvenne sekler legat fördolda för allmänheteu.

Med högaktning och tillgifvenhet
P. llanselli.

FÖRORD.

Brynolphus Haqvini, pastor i Örs församling 1567, prost öfver hela Dalsland 1586, dog 1623. Han var en berest och lärd man, stod i mycken gunst hos erkebiskoреп Peter Kenicius och underskref Upsala mötes beslut 1593. Han var tvâ gânger gift och efterlemnade fyra sôner, som gjort sina namn kända af efterverlden.

lfn Arvidus Brynolphi blef faderns medhjelpare eller kapellan nch bodde pâ. Källhult, hvarföre hans son Jonas, inspektor för landtmätarne pä Wermland, kallade sig Kjällander, en arman son kallade sig Fontelius. Kjällanders söner Arvid, medaljör vid Myntet, och Lars, major vid Wermlands regemente, blefvo adlade; den förre kallade sig dâ Karlsten, den sednare Granfelt.

2:11 Ericus Brynolphi kallade sig Tilaceus, blef kon. Carl IX:s hofpredikant och stamfader för friherrliga ätten Tilas.

3:0 Gunno Brynolphi blef faderns efterträdare i pastoratet och kallade sig Bluttberus; hans dotter Maria, gift med Andreas Thorstani Eux-elias, som efterträdde svärfadern, blef moder till skalden Gunno Eurelius, adlad Dahlstjerna.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]

Med denna böneskrift vandrade den 75-årige gubben till Stockholm och blef med välbehag mottagen af konungen, som hugnade honom ej blott med ett “lijfztidz beneВодит“, utan gaf honom äfven “vågepenningar god och. många“ för att underlätta den långa återfârden. Sålunda kom Dalius åter i åtnjutande af en lugn och sorgfri ålderdom. Begåfvad med en god och oafbruten helsa, ett jemnt och gladt lynne, som icke ens olyckan kunde störa, uppnådde han en ålder af nära 90 år. Han dog på egendomen Bön i Eds socken 1693 och ligger begrafveni Eds kyrka. Om hans yttre utseende finnes ingenting mer antecknadt, än att han brukade ett långt “hederligt“ skägg. Han var två gånger gift och hade med hvardera hustrun 6 barn; men om dessa är mig ingenting bekant.

Dalius har för sina skrifter blifvit underkastad den mest skoningslösa kritik. Stiernhjelm förlöjligade honom under namn af en latinsk kapten; Dalin gjorde honom under benämningen Salíg Gubben till ett ständigt föremål för sina parodier; Hammarsköld, som efter egen uppgift käude blott titlarna på hans skrifter, yttrar, att hans verser utmärka sig endast derigenom, att svenskan är uppblandad med latinska ord och. talesätt; och Wieselgren säger att Svan DaНив. “Salig Gubben“, шт den siste och sämsta af den Messeníska skolan. Sant år att Dalius icke var af naturen ämnad att göra fäderneslandet någon poetisk ära; men han gjorde icke heller anspråk derpå, och det var hufvudsakligast sedan åldern icke tillät honom annan sysselsättning, han skref sina anspråkslösa och enfaldiga verser. Hrarje sångare sjunger efter sin näbb, och så gjorde äfven Dalius, och att de funnos, som med välbehag lyssnade till hans

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »