Sidor som bilder
PDF
ePub

VERVOLG

VAN HET

SYSTEMATISCH REGISTER

BEDRIJVEN EN HANDWERKEN.

Bladz. I. ALGEMEENE WERKEN. .

457 (Geschiedenis; Inleidende Schriften; Handboeken en Woorden

boeken; Werken van gemengden inhoud.)
II. OECONOMISCHE WETENSCHAPPEN IN HET

BIJZONDER.
A. Bergwerkkunde en andere mineralogische bedrijven. 465
B. Landhuishoudkunde (Oeconomie).
a. Algemeene Werken..

465 6. Handboeken en Woordenboeken .

467 (Algemeene; met betrekking tot bijzondere Landen.) c. Werken van gemengden inhoud

. 470 (Werken van Genootschappen; Tijdschriften; Gemengde

'werken van één Schrijver; betreffende ééne hoeve.) d. Staatszorg voor den Landbouw

476 6. Landbouw-administratie .

476 f. Natuur- en Scheikunde met betrekking op Landbouw.

476 g. Landbouwwerktuigen

477 h. Landbouwplagen.

478 C. Akkerbouw (Landbouw in engeren zin). a. In het algemeen (Systemen).

479 b. Bereiding van den grond.

.

.

[ocr errors]

.

479 (Ontginning en grondverbetering; vruchtwissel en braak.)

Bludz

488

[ocr errors]

C. Bemesting en Besproeijing ·

480
(Mestleer; enkele mestsoorten; besproeijing en drainering.)
d. Kennis en verbouwing van enkele producten. 482
(Koorn; gras en voederplanten; aardappelen en wortel-

gewassen; handelsartikelen.)
D. Tuinbouw.
a. Algemeene Werken.

485
(Genootschapswerken; Tijdschriften enz.; Handboeken.)
b. In bijzonderheden

486
(Sierplanten; Moesgroenten; Ooft.)
E. Houtteelt

488 F. Vee- en andere dierenteelt.

a. Algemeene Werken.
b. Veevoeder en Veefokkerij in het algemeen 488
c. Rundvee. Melkproductie.

489
d. Paarden.

490 (Kennis en behandeling in het algemeen); Fokkerij; Afrig

ting; Hoef beslag.)
é. Schapen.

493
(In het algemeen; Wolproductie.)
f. Varkens.

493
g. Pluimgedierte.

494 h. Bijenteelt

494 i. Zijdewormenteelt

495 G. Jagt en Visscherij

495 III. TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN IN

HET BIJZONDER.
A. Verschillende Chemische en Mechanische bedrijven. 496
B. Burgerlijke Bouwkunde.
a. In het algemeen.
(Inleiding; Handboeken; Woordenboeken; Werken van ge-

mengden inhoud.)
b. Verschillende soorten van Gebouwen en deelen
der Gebouwen

497
c. Bouw-regten; Bouw-aanslagen; Bouw-plannen 498
d. Bouw-materialen; Timmerkunde enz..

498

[ocr errors]

.

[ocr errors]

C. Waterbouwkunde.
a. In het algemeen.

(Inleiding; Handboeken; Woordenboeken; Werken van ge.

mengden inhoud.)
b. Geschiedenis van den Waterstaat; Geschiedenis

der Overstroomingen . . . . . . . . . . 499 C. Rivieren. . . . . . . . . . . . . . 500 (Verdieping; Bevaarbaarmaking; Qeverbevestiging enz. —

Rivierkaarten.) d. Zeeën en Meeren . . . . . . . . . . . 501

(Beteugeling; Droogmaking enz.) e. Dijken, Zeeweringen, Sluizen, Kanalen. ... 503 f. Bruggen. . . . . . . . . . . .;', . 513 g. Havens . . . . . . . . . . . . . . . 513

h. Bronnen en Waterleidingen. Riolen. .... 513 D. Bouw van Straat- en Spoorwegen....... 514 E. Molenbouw. . . . . . . . . . . . . . . 516

(In het algemeen. — Windmolens. -- Watermolens. — Mo

lens tot verschillend gebruik.)
* Scheepsbouwkunde, zie de Afd. Zeevaart, hieronder.

* Krijgsbouwkunde, zie de Afd. Krijgskunde, hieronder. IV. HANDEL EN SCHEEPVAART. A. Handel . . . . . . . . . . . . . . . . 517

(In het algemeen; Geschiedenis; Handboeken enz.; – in

bijzonderheden.) B. Zeevaart. a. In het algemeen . . . . . . . . . . . . 520 (Inleiding; Geschiedenis; Hand- en Woordenboeken; Wer

ken van gemengden inhoud.)
6. In bijzonderheden. . . . . . . . . . . . 521
C. Aardrijkskunde voor de Zeevaart. ..... 522

d. Bouw en Uitrusting der Schepen. ..... 523
C. Rivier- en Kanaalvaart. .......... 524
KRIJGSKUNDE.
A. In het algemeen . . . . . . . . . . . . . 524
B. Artillerie; Infanterie enz. . . . . . . . . . 524

V.

[ocr errors]

C. Genie. . . . . . . . . . . . .

. 525 (Krijgsbouwkunde enz.) D. Krijgsgeschiedenis ...... ..... 526 E. Zeekrijg . . . . . . . . . . . . . . . 529

SCHOONE KUNSTEN.

I. ALGEMEENE WERKEN.......... 530
II. PLASTISCHE KUNSTEN.
A. In het algemeen . . . . . . . . . . . . . 630

(Inleiding; Encyclopedische werken; geschiedenis; hulp

middelen.) B. Teekenkunst, Graveerkunst . ........ 532 C. Schilderkunst. . . . . . . . . . . . . 534

(Inleiding; Handleiding; Geschiedenis; Verzamelingen.) D. Beeldhouw- en Steensnijkunst . ...... 536 E. Bouwkunst. . . . . . . . . . . . . . . 537

(Geschiedenis; - Bouwkunst in het algemeen; – in bij

zonderheden.) III. TOONKUNST .......:...... 540 IV. TOONEEL ............... 541 'V. SPELEN ................ 541 VI. DOODENDANS.

A. Inleiding

a. Over Dood en Dans in het algemeen. ..542 6. Bibliographie; Letterkunde en Geschiedenis der

Doodendansen. . . . . . . . . . . . . 546 B. Hans Holbein en zijne werken.

a. Over Holbein. . . . . . . . . . . . . 649 6. Doodendansen. . . . . . . . . . . . . 550 (Oorspronkelijke uitgaven; – Kopyen en Nabootsingen:

in hout, in koper, op steen; – Navolgingen.)

« FöregåendeFortsätt »