Sidor som bilder
PDF
ePub

c. Doodendans-Alphabeth.......... 576

d. Voorstellingen uit het Oude Testament. ... 577 C. Doodendansen te Bazel en elders. ... 578 D. Gebedenboeken met den Doodendans of met Voor

stellingen van den Dood. . . . . . . . . . 586 E. Platen, Teekeningen en Boeken met Doodsfiguren. 5° F. Doodendansen in poëzy en proza, zonder illustratie. 593

* Dichtkunst en Rédekunst, zie de Afd. Letterkunde.

WIJSBEGEERTE.

I. ALGEMEENE WERKEN. . . . . . . . . . 596

(Inleiding; Geschiedenis; Werken van gemengden inhoud.) II. OUDE WIJSBEGEERTE.

A. Inleiding, Geschiedenis ... : ....597
B. Grieksche Schrijvers met hunne Commentatoren. . . 597

C. Latijnsche Schrijvers met hunne Commentatoren . 599 III. NIEUWERE WIJSBEGEERTE.

A. Inleiding, Geschiedenis. .......... 600
B. Van de opkomst der Scholastieke Wijsbegeerte tot

aan Descartes . . . . . . . . . . . . . 600 C. Van Descartes tot Kant. ......... 601 D. Van Kant tot op onzen tijd ........ 602

TAAL- EN LETTERKUNDE.

I. ALGEMEENE WERKEN.
A. Taalkunde in het algemeen ......... 608

(Inleiding; Oorsprong en Geschiedenis der Talen.)
B. Dichtkunst en Redekunst in het algemeen ... 609

C. Geschiedenis der Letterkunde in het algemeen.
a. Inleiding; Algemeene Werken; Woordenboeken;

Verzamelingen van Biographieën enz....610 b. In verschillende Landen. (Ook Biographieën van

enkele personen.) . . . . . . . . . . . 611

c. Geschiedenis der Hoogescholen en Gymnasiën. 612 II. OOSTERSCHE TALEN. A. In het algemeen. ............ 616

(Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde; Werken van ge

mengden inhoud.) B. Verschillende Talen.

a. Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Phoenicisch, Syrisch. 616 6. Arabisch, Perzisch ........... 617 c. Indische Talen, Chineesch, Japáneesch enz. · · 618 d. Afrikaansche Talen. .......... 619

8. Amerikaansche Talen.... 619 III. GRIEKSCHE EN LATIJNSCHE TAAL. A. In het algemeen . . . . . . . . . . . . . 620

(Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde; Verzamelingen

van Bronnen; Bibliographie.)
B. Grieken.
a. Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde; Verza-

melingen van Bronnen . . . . . . . . . 621 b. Dichters. . . . . . . . . . . . . . . . 621 C. Redenaars en Briefschrijvers ........ 624

d. Taalkundigen en Rhetoren . .....625 C. Romeinen. a. Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde; Verza

melingen van Bronnen . . . . . . . . . 625 b. Dichters. . . . . . . . . . . . . . . 626 c. Redenaars en Briefschrijvers ....... 630

d. Taalkundigen en Rhetoren ........ 682 · D. Latijnsche Schrijvers.

a. Polygraphen ............. 632 b. Dichters. . . . . . . . . . . . . . . 633

c. Redenaars , , , , , , , , , , , , , , 637

d. Brieven . . . . . . . . . . . . . . 637 E. Studie der Grieksche en Latijnsche Taal (Philologie).

a. Inleiding; Algemeene Taalkunde; Woordenboeken. 638 b. Verzamelingen; Tijdschriften. ....... 639 c. Enkele Sohrijvers ........... 638 d. Grieksche Taal in het bijzonder ...... 633

e. Latijnsche Taal in het bijzonder ...... 641 IV. NIEUWERE TALEN (de Nederlandsche uitgezonderd).

A. Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde, ... 643
B. Bronnen. . . . . . . . . . . . . . . 645

(Dichters, Redenaars enz.) 0. Taalkunde; Woordenboeken. .,...... 670 V. NEDERLANDSCHE TAAL. A. Inleiding tot de Letterkunde; Geschiedenis der Letterkunde · · · · · · · · · ·

673

· · · · B. Bronnen. . . . . . . . . . . . . . . . 679

(Werken van gemengden inhoud; Bloernlezingen; Verzame

lingen van oude Letterkunde; Spreekwoorden-literatuur;

Afzonderlijke uitgaven.)
C. Taalkunde; Woordenboeken. ........ 709

AARDRIJKSKUNDE.

I. ALGEMEENE WERKEN.......... 713

(Inleiding; Handboeken; Woordenboeken; -- Letterkunde

der Reisbeschrijvingen; Geschiedenis der Reizen.) II. OUDE AARDRIJKSKUNDE........714

(Algemeene Werken; Oude Schrijvers, naar tijdsorde; Be

schrijving van enkele Oude Gewesten.) III. MIDDELEEUWSCHE AARDRIJKSKUNDE , . 715

(Inleiding; Arabische en andere Middeleeuwsche Schrijvers;

Latere Werken.)

IV. NIEUWERE AARDRIJKSKUNDE.

A. In het algemeen.
. a. Inleiding; Letterkunde; Handboeken en Woor-

denboeken; Werken van gemengden inhoud. · 716 6. Verzamelingen van Reizen; Reizen in verscheidene

Werelddeelen; Reizen naar de Poollanden. .. 717 c. Algemeene Atlassen en Landkaarten .... 719 B. Verschillende Werelddeelen en Landen. a. Europa. . . . . . . . . . . . . . . 722 (In het algemeen; Spanje en Portugal; Italië; Frankrijk;

Duitschland en Zwitserland; Groot-Brittannië; Noordsche

Rijken; Turkije en Griekenland.) b. Azië . . . . . . . . . . . . . . . 730 C. Afrika . . . . . . . . . . . . . . 733 d. Amerika. . . . . . . . . . . . . . 735 e. Australië . . . . . . . . . . . . . 740

GESCHIEDENIS.

I. ALGEMEENE WERKEN. . . . . . i . 741

(Inleiding; Letterkunde; Bibliographie; — Encyclopaedieën;

Woordenboeken; – Werken van gemengden inhoud.)
II. HULPWETENSCHAPPEN DER GESCHIEDENIS.

A. Tijdrekenkunde.
B. Algemeene Levensbeschrijving. ......743
C. Geslacht- en Wapeukunde; – Ridderorden. .. 744
D. Diplomatiek ............ 746

E. Penningkunde. . . .. . . . . . . . . . 746 ..F. Oudheidkunde.

a. In het algemeen . . . . . . . . . . . 752

(Inleiding; Handboeken; Woordenboeken; Werken van ge

mengden inhoud.) b. Zeden en Gebruiken :......... 753 (Bij verschillende Oude Volken in het algemeen; bij ieder

Volk in het bijzonder.)

C. Monumenten . . . . . . . . . . . . . 755

(Verzamelingen; Algerneene Musaea; – Oudheden van

enkele Volken; - Inschriften.

III. GESCHIEDENIS OP ZICH ZELVE.

A. Over alle Tijden en Volken. ........ 759
B. Oude Geschiedenis.
a. Grieksche Geschiedschrijvers met hunne Commen-

tatoren . . . . . . . . . . . . . . . 761 b. Latijnsche Geschiedschrijvers met hunne Commen

tatoren . . . . . . . . . . . . . . . 763 c. Studie der Oude Geschiedenis.

1. In het algemeen; Handboeken enz. . . . . 765
2. Oostersche Volken ...........
3. Grieken . . . . . . . . . . . . . . 767
4. Romeinen . . . . . . . . . . . . 769

5. Overige Europesche Volken. ..... 770
C. Middel- en Nieuwere Geschiedenis.
a. In het algemeen. ........... 771
(Inleiding; Verzamelingen; Tijdschriften. — Geschiedenis

der Middeleeuwen en van den nieuweren tijd, naar

tijdsorde.) 6. Byzantijnsche Rijk ........... 782 C. Italië. . . . . . . . . . . . . . . . 782 d. Spanje en Portugal........... 783 e. Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . f. Duitschland en Zwitserland. ........ 798

(In het algemeen. – Verschillende Landen en Staten.) . g. Groot-Brittannië . . . . . . . . . . . . 802

(In het algemeen. – Engeland, Schotland, Ierland.) h. Noordsche Rijken . . . . . . . . . . 805 (In het algemeen. — Denemarken; Zweden en Noorwegen;

Polen; Rusland.) i. Turkije en Griekenland ......... 808 k. Aziatische Volken ........... 808

(In het algemeen; Arabieren; Overige Aziatische Volken.)

784

« FöregåendeFortsätt »