Sidor som bilder
PDF
ePub

c. Doodendans-Alphabeth.

576 d. Voorstellingen uit het Oude Testament.

577 C. Doodendansen te Bazel en elders.

578 D. Gebedenboeken met den Doodendans of met Voorstellingen van den Dood.

586 E. Platen, Teekeningen en Boeken met Doodsfiguren. 5 F. Doodendansen in poëzy en proza, zonder illustratie. 593

* Dichtkunst en Rédekunst, zie de Afd. Letterkunde.

WIJSBEGEERTE.

I. ALGEMEENE WERKEN.

596 (Inleiding; Geschiedenis; Werken van gemengden inhoud.) II. OUDE WIJSBEGEERTE. A. Inleiding, Geschiedenis

597 B. Grieksche Schrijvers met hunne Commentatoren. 597

C. Latijnsche Schrijvers met hunne Commentatoren . 599 III. NIEUWERE WIJSBEGEERTE. A. Inleiding, Geschiedenis.

600 B. Van de opkomst der Scholastieke Wijsbegeerte tot aan Descartes .

600 C. Van Descartes tot Kant.

601 D. Van Kant tot op onzen tijd

602

TAAL- EN LETTERKUNDE.

608

I. ALGEMEENE WERKEN.
A. Taalkunde in het algemeen .

(Inleiding; Oorsprong en Geschiedenis der Talen.)
B. Dichtkunst en Redekunst in het algemeen

609

.

.

[ocr errors]

C. Geschiedenis der Letterkunde in het algemeen.
a. Inleiding; Algemeene Werken; Woordenboeken;
Verzamelingen van Biographieën enz.

610 6. In verschillende Landen. (Ook Biographieën van enkele personen.)

611 C. Geschiedenis der Hoogescholen en Gymnasiën 612 II. OOSTERSCHE TALEN. A. In het algemeen .

616 (Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde; Werken van ge

mengden inhoud.) B. Verschillende Talen.

a. Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Phoenicisch, Syrisch. 616 b. Arabisch, Perzisch

617 c. Indische Talen, Chineesch, Japaneesch enz. 618 d. Afrikaansche Talen.

619 8. Amerikaansche Talen.

619 III. GRIEKSCHE EN LATIJNSCHE TAAL. A. In het algemeen.

620 (Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde; Verzamelingen

van Bronnen; Bibliographie.)
B. Grieken.
a. Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde; Verza-
melingen van Bronnen

621 6. Dichters.

621 c. Redenaars en Briefschrijvers

.624 d. Taalkundigen en Rhetoren

625 C. Romeinen. a. Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde; Verzamelingen van Bronnen

625 6. Dichters.

626 c. Redenaars en Briefschrijvers

630 d. Taalkundigen en Rhetoren

682 D. Latijnsche Schrijvers. a. Polygraphen

632 b. Dichters.

633

[ocr errors]

.

.

.

.

[ocr errors]

.

c. Redenaars .

637 d. Brieven.

637 E. Studie der Grieksche en Latijnsche Taal (Philologie).

a. Inleiding; Algemeene Taalkunde; Woordenboeken. 638 b. Verzamelingen; Tijdschriften.

639 c. Enkele Sohrijvers

632 d. Grieksche Taal in het bijzonder

632 e. Latijnsche Taal in het bijzonder

641 IV. NIEU WERE TALEN (de Nederlandsche uitgezonderd). A. Inleiding; Geschiedenis der Letterkunde

643 B. Bronnen.

645 (Dichters, Redenaars enz.) 0. Taalkunde; Woordenboeken.

670 V. NEDERLANDSCHE TAAL. A. Inleiding tot de Letterkunde; Geschiedenis der Letterkunde

673 B. Bronnen.

679 (Werken van gemengden inhoud; Bloernlezingen; Verzame

lingen van oude Letterkunde; Spreekwoorden-literatuur;

Afzonderlijke uitgaven.)
C. Taalkunde; Woordenboeken.

709

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

AARDRIJKSKUNDE.

713

714

I. ALGEMEENE WERKEN.

(Inleiding; Handboeken; Woordenboeken; - Letterkunde

der Reisbeschrijvingen; Geschiedenis der Reizen.) II. OUDE AARDRIJKSKUNDE.

(Algemeene Werken; Oude Schrijvers, naar tijdsorde; Be

schrijving van enkele Oude Gewesten.) III. MIDDELEEUWSCHE AARDRIJKSKUNDE

(Inleiding; Arabische en andere Middeleeuwsche Schrijvers;

Latere Werken.)

715

[ocr errors]

.

IV. NIEUWERE AARDRIJKSKUNDE.

A. In het algemeen.
a. Inleiding; Letterkunde; Handboeken en Woor-

denboeken; Werken van gemengden inhoud. 716 b. Verzamelingen van Reizen; Reizen in verscheidene

Werelddeelen; Reizen naar de Poollanden. 717 c. Algemeene Atlassen en Landkaarten

719 B. Verschillende Werelddeelen en Landen. a. Europa.

722 (In het algemeen; Spanje en Portugal; Italië; Frankrijk;

Duitschland en Zwitserland; Groot-Brittannië; Noordsche

Rijken; Turkije en Griekenland.) b. Azië.

730 C. Afrika

733 d. Amerika.

735 e. Australië

740

.

GESCHIEDENIS.

741

743

744

I. ALGEMEENE WERKEN.

(Inleiding; Letterkunde; Bibliographie; - Encyclopaedieën;

Woordenboeken; Werken van gemengden inhoud.)
II. HULPWETENSCHAPPEN DER GESCHIEDENIS.

A. Tijdrekenkunde.
B. Algemeene Levensbeschrijving .
C. Geslacht- en Wapenkunde; Ridderorden.
D. Diplomatiek
E. Penningkunde.
F. Oudheidkunde.
a. In het algemeen .
(Inleiding; Handboeken; Woordenboeken; Werken van ge-

mengden inhoud.)
b. Zeden en Gebruiken
(Bij verschillende Oude Volken in het algemeen; bij ieder

Volk in het bijzonder.)

746

.

.

746

752

753

755

c. Monumenten .
(Verzamelingen; Algerneene Musaea;

enkele Volken; Inschriften.

Oudheden van

III. GESCHIEDENIS OP ZICH ZELVE.

759

761

763

.

.

765 766 767 769 770

[ocr errors]

771

A. Over alle Tijden en Volken.
B. Oude Geschiedenis.
a. Grieksche Geschiedschrijvers met hunne Commen-

tatoren
b. Latijnsche Geschiedschrijvers met hunne Commen-

tatoren
c. Studie der Oude Geschiedenis.

1. In het algemeen; Handboeken enz.
2. Oostersche Volken .
3. Grieken.
4. Romeinen

5. Overige Europesche Volken.
C. Middel- en Nieuwere Geschiedenis.
a. In het algemeen.
(Inleiding; Verzamelingen; Tijdschriften. - Geschiedenis

der Middeleeuwen en van den nieuweren tijd, naar

tijdsorde.)
b. Byzantijnsche Rijk .
c. Italië.
d. Spanje en Portugal.
e. Frankrijk
f. Duitschland en Zwitserland .

(In het algemeen. Verschillende Landen en Staten.)
g. Groot-Brittannië .

(In het algemeen. Engeland, Schotland, Ierland.)
h. Noordsche Rijken
(In het algemeen. Denemarken; Zweden en Noorwegen;

Polen; Rusland.)
i. Turkije en Griekenland
k. Aziatische Volken

(In het algemeen; Arabieren; Overige Aziatische Volken.)

.

782 782 783 784 798

.

.

802

805

808

808

« FöregåendeFortsätt »