Sidor som bilder
PDF
ePub

8e Série (1867). Biographie de feu M. Perdonnet. BARRAL, L'Agriculture à

l'Exposition universelle de 1867. BOUCHARDAT, Du Café. Duval, Gheel, ou une Colonie d'aliénés. FRANCK, La Charité envers soi-même. Horn, Le Luxe. MARTELET, Richard-Lenoir. RIANT, L'amour du Merveilleux. Paris, 1868. 8o.

G. BELEZE, Dictées et Lectures. Notions élémentaires sur l'agri.

culture, l'industrie, l'économie domestique, les inventions et les découvertes, les sciences et les arts, les institutions de bienfaisance etc., données aux enfants au moyen de dictées et de

lectures. Paris, 1865. 120. De Oeconomist, of Verzameling van Staatsstukken, verhande

lingen en berigten betreffende den landbouw, de fabrieken, den koophandel en de zeevaart, bijzonder van de Bataafsche Republiek. Dl. I. stk. 1. Amsterdam, 1798. 80.

Niet verder verschenen. Werken uitgegeven door den Oeconomischen Tak van de

Hollandsche Maatschappije van Weetenschappen te Haarlem Haarlem, 1777--97. 80.

(M. v. L.) Antwoorden op de vraagen (Afd.) Landbouw. No. 1-14 (1780-90). 14 stkn. Prijsvraagen 4e, 7e-10e Vervolg, vastgesteld bij de Alg. Vergad. 1785–92.

5 stkn. Resolutien genomen bij de 8e, 124–150, 19e Alg. Vergad. 1785--96. 6 stkn. Aanspraaken, gedaan aan de Classis van Utrecht 1778; bij de ge Algem. Vergad.

1785. 2 stkn. Losse Stukken: 1o. Programma van de Holl. Maatsch. behelz. een Plan ter meerdere bevorde

ring van den Koophandel enz., vastgesteld in de 25 jaarige vergad. 1777. 20. Derde Supplement tot den tweeden Algem. Naamlijst v. h. j. 1785. 30. De Gecommitteerden enz. (Plan ter oprigting der Nationale Nederl. Huis

houdelijke Maatschappij, 18 Junij 1797.) Werken uitgegeven door de (Nationale) Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappye. 1797—1835. 80. (M. v. L.) Antwoorden op de Vragen (ook onder afzonderlijke titels). (Afd.) Landbouw (Vervolg). No. 15—27. (1800—1833.) 13 stkn.

Werktuig- en Scheikunde. No. 11. 1822.
Handwerken en Fabrieken. No. 4-7. 1807-17.
Nuttige Voorstellen. No. 2, 3, 5, 6. 1800—1817.

Kunsten, Handwerken enz. No. 1. 1829.
A. V. STIPRIAAN Luiscius, Over een middel om water te zuiveren. (1806).
Beschrijving en gebruik van voorwerpen ten algemeenen nutte. 12o.

1. Nut en gebruik van den IJshaak. (1826.)
2.

Reddingshaak. (1828.)
3. J. PEREBOOM, Beantwoording der prijsvraag over het Knijpen der N.-Holl.

kaas. 1830. Tentoonstellingen van Planten en Gewassen te Haarlem :

Naamlijsten der planten. 1818–22, 24--28, 30, 32. 12 stkn.

Programma's. 1824, 25, 27-33, 35. 10 stkn. Tentoonstellingen van Planten van wege het Dep. Utrecht:

Naamlijsten. 1824—29. 5 stkn. Programma's. 1824-29. 5 stkn. Prijsvragen. 1797-1835, 39 stkn.

Staten van den Landhonw (onder de volgende titels :)

1. Berigten van Leden Correspondenten. Stk. I-VIII. 1806-16.
2. Vittreksels uit Berigten van L. Corr. en Departementen. Stk. IX-XXI.

1817–28.
3. Uittreksels uit Berigten v. L. Corr. en Mepp. en van de Prov. Commission

van Landbouw. Stk. XXII-XXVIII. 1829-35. Resolutien genomen bij de Alg. Vergad. 1797-1807, 11 stkn. Handelingen der

Alg. Vergaderingen. 1808–35. 28 stkn.
Poincten van Deliberatie, (later) Punten van Beschrijving. 1801—3, 1805--33,

1835. 34 stkn.
Huishoudelijke stukken :
1. Wetten. 1800. - Bladwijzer der wetten. Bijvoegsels. 1806.

Wet-
ten. 1826.
2. Alg. Naamlijst der leden. 1827.
3. Alphab. Register der stukken van het modellenkabinet. 1815. Supple-

ment. 1824.
4. Stukken bij gelegenheid der viering van het 50jarig bestaan. 1828.

5. J. ROEMER, Feestrede bij het 50jarig bestaan der Leidsche afdeeling. 1829. Werken uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. 1835–70. 80. Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. Haarlem , 1857–70. DI. XX—XXXIII of 2e Reeks. DI. V-VII, 3e Reeks. Dl. I-XI. Met platen. Met Algemeen

Register op Di. 1-XXX.
Algemeen Verslag wegens den staat van den Landbouw in het Koningrijk der

Nederlanden. Opgemaakt door eene Commissie uit genoemde Maatschappij over
1835, 1836, 1838, 1855–59.

(De Verslagen 1835, 36 en 38 in bruikleen van de M. v. L.) Handelingen der Algemeene Vergaderingen 1836–44, 1857–70. Prijsvragen ter beantwoording voorgesteld. 1837–44, 1857–69. Wet voor de Maatschappij. 1847. Punten van beschrijving. 1836–70. Berigten over het Fabrijkwezen in het jaar 1856, opgemaakt uit de Verslagen

van eenige Departementen en van de Leden Correspondenten der genoemde Maat

schappij. Staat van de Nederlandsche fabrieken volgens de Verslagen der gemecnten. Uit

gegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.

Haarlem, 1859. Catalogns der Algemeene Nationale Tentoonstelling. Haarlem, 1861. Verslag van de Algemeene Nationale 'Tentoonstelling, Haarlem 1861, uitgebragt

door de Jury van beoordeeling. Plegtige uitreiking der Eereblijken aan de Bekroonden, in de Groote kerk, te

Haarlem, 14 Nov. 1861. Programmaas van het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de Nederlandsche Nijverheids

Congres van wege de genoemde Maatschappij, in de jaren 1857–61. Conceptwet van 1856 en van 1866, benevens twee Verslagen over de herziening

der wetten. Verslag van de Commissie tot overweging van het plan van den Heer A. Huet:

De Noordzee vóór Amsterdam. IIaarlem, 1868. Jahrbücher für Volks- und Landwirthschaft. Neue Folge der

Schriften und Verhandl. der Oekonomischen Gesellschaft im Königr. Sachsen. Dresden und Leipzig, 1848-49. Bnd. I, II. 1, 2. 80.

(M. v. L.)

O ekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen. Zeitschrift

für alle Zweige der Land- und Hauswirthschaft, des Forst- und Jagdwesens in Teutschland. Begründet von Ch. C. ANDRÉ, fortgesetzt von F. X. HLUBECK. 1848-49, I. (der ganzen Zeitschr.

Bnd. 75-77.) Prag (1848-49). 3 bdn. 40. (M. v. L.) Algemeene Nijverheids Courant (onder redactie van B.

MEYLINK). Deventer, P. Hoovenaar Rutering. 1849–51. Jrg. I-III, No. 39. fol.

(M. v. L.) Ten gevolge van een twist tusschen Uitgever en Redacteur, onttrok deze zich

sedert Julij 1831 aan de Redactie, en gaf bij een anderen Uitgever de Nijverheids- Courant (zie volgenden titel) nit. Na 27 Sept. 1851 hield de

Alg. Nijv.-Cour. op te verschij en. Nijverheids-Courant. Weekblad voor Landbouw enz. Hoofd-red.

B. MEYLINK. Deventer, D. J. Wilterdink. 5 Julij 1851--16 Oct. 1852. (Jrg. III, IV.) fol.

(M. v. L.) Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

I. 's Gravenhage, 1848-50. 5 stkn. 89. Met pltn. Verhandelingen (van hetzelfde Instituut). 1851–69. 's Gravenh., 1852–69. 40. Met pltn. Van de Jaargangin 1861-62 en 1862–63 vntbreekt de eerste aflevering.

Dit werk werd sedert voortgezet onder den volgenden titel: Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Verhan

delingen, vertalingen, mededeelingen, boekaankondigingen, nieuw verschenen werken. 's Gravenhage, 1870–71. Jaarg. 1869. -- 70,

1870–71. Afl. 1–3. 40. Met pltn. Jaarboekje voor de Leden van het Koninklijk Instituut van

Ingenieurs. 1867-69. Amsterdam. 3 stkn. 80. Met eene kaart van

de spoorwegen en telegrafen in Nederland. A. J. H. VAN DER TOORN, Verslag omtrent het Jaarboekje voor 1867.

Uitgegeven door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Aug.

1866. 80. Algemeen verslag van de werkzaamheden, rekening en verant

woording, lijst van geschenken en naamlijst der leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1869–70. 's Gravenhage,

1870. 40. Transactions of the American Institute, of the city of New York,

for the years 1859-1862. Albany, 1860-1863. 80. 4 banden met

afbeeldingen. Annual Report of the American Institute, of the city of New

York, for the years 1863–66. Albany, 1864-66. 3 dln. 89. Met afbeeldingen.

Papers and practical Illustrations of public works of recent con-

struction, both British and American. With 50 engrav. Lond.,

1856. kl. fol.

Aangelegd als een periodiek werk om op onbepaalde tijden te verschijnen.

Polytechnisches Centralblatt (Red. J. A. Hülsse und

A. WEINLIG) für 1837-42. III – VIII Jahrg. - Neue Folge.

Herausg. von denselben. Jahrg. 1843–45. It.- VIr. Bd. Leipz.,

1839-1845. 80. Met pltn.

Polytechnisches Journal, herausgeg. von J. G. DINGLER und

E. M. DINGLER. Jhrg. 1844–1870. Bd. 91–198. Stuttgart u.

Augsburg, 1844-61; Augsburg, 1862–70. 80. Met pltn.

Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch Indië. Uitge-

geven door de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid.

Batavia, 1854--1865. Dl. I–XI. 80.

Dit tijdschrift werd van Dl. I-IV uitgegeven onder de hoofdredactie van P.

BLEEKER; DI. V onder de redactie van G. F. DE BRUIJN Kops en anderen;

Dl. VI en VII onder de hoofdredactie van den zoo even genoemde. Met Dl.

VI begint eene nieuwe serie. Aan enkele deelen ontbreekt de titel.

Verslagen over de jaren 1860, 1861 en 1862 en Notulen der

Algemeene en Bestuurs-vergaderingen en Ledenlijst (de laatste
alleen voor 1860) van de Nederlandsch-Indische Maatschappij van

Nijverheid en Landbouw. Batavia, 1861–63. 3 stkn. 80.
Notulen der Bestuurs-vergaderingen van de Nederlandsch-Indische

Maatschappij van Nijverheid en Landbouw. Julij-December 1861

en Julij--December 1862. (Batavia, 1862, 63.) 2 stkn. 80.
De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Handel

en Scheepvaart. Uitgegeven door de Vereeniging de Volksvlijt,
te Amsterdam. Amsterdam, 1854–70. Jaargang 1854–70. Met
het Bijblad 1862–69. 16 dln. 80. Met pltn.

Aan Jrg. I ontbreken No. 1, 9-12; aan het Bijbl. eenige Nrs.
Opus posthumum, bevattende den laatsten arbeid aan het

Nieuw Tijdschrift, gewijd aan alle takken van Volksvlijt enz.,

onder redactie van S. BLEEKRODE. Rotterdam, 1862. 80. Met pltn.
Report (Annual) of the Commissioners of Patents (United States)
for the years 1847, 1848. Washington, 1848-49. 2 bdn. 80.
Aan deze Reports werd met het jaar 1849 eene andere inrigting gegeven; zij

werden namelijk toen gesplitst in twee afdeelingen of Parts: I. Arts and Ma-

nufactures; II. Agriculture. Zie den volgenden titel.

Report of_the Commissioner of Patents (United States), for

1851--60. Part I. Arts and Manufactures. Part II. Agriculture.

Washington, 1851--61. 30 bdn. 80. Met pltn.

De verzameling bestaat uit:

I. Arts and Manufactures. De jaren 1850-53 (ieder jaar één deel), 1854

(1 deel tekst en 1 deel platen), 1855 (2 deelen), 1856–58 (ieder 3 deelen),

1859 (2 deelen) en 1860 (DI. I). Te zamen 20 deelen.

II. Agriculture. De jaren 1850—59 ieder jaar één deel). Te zamen 10 deelen.
De jaren 1849—50 zijn reeds opgenomen in den Catalogus blz. 356 (482),

alwaar men echter leze: 2 vol., in plaats van 4 vol. Verslag van den Handel, Scheepvaart en Nijverheid van Amster.

dam over 1861–1869. Opgemaakt door de Kamer van Koophandel

en Fabrieken aldaar. Amsterdam. (1862–70.) 9 din. 80. Verzameling der Konsulaire Berigten en Verslagen over Nij

verheid, Handel en Scheepvaart. 's Gravenhage, 1865–70. Jaargang I–VI. 4 bdn, 80. en 4 bdn. roy. 80. Met den Jaargang 1867 onderging de titel eenige verandering, luidende die als

volgt: Verzameling van Konsulaire en andere Berigten en Verslagen over Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. De twee eerste Jaargangen bestaan ieder uit 2 deelen ;

de volgende, ieder uit 3 deelen. VIRGINIA PENNY, The employments of Women. A Cyclopaedia of

Woman's Work. Boston, 1863. 80. R. CORTAMBERT, Géographie commerciale et industrielle des cinq

Parties du Monde. Paris, 1869. 80. E. CORTAMBERT, Géographie agricole, industrielle, commerciale et

administrative de la France et de ses Colonies. Paris, 1868. 80. H. DE CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE, Histoires instructives : Navires Poterie et porcelaine Charbon de terre – DrapVerre

Fausses perles et plomb de chasse Soie. 8e édit. Tours, 1867. 80. Met 1 plaat. MERRITT, BRIDGFORD & Co., Manufacturers of and Dealers in

Railroad, Steamship, and Telegraph supplies, Engineers' and Machinists' tools and stores, Iron and Wood-working Machinery,

New York, 1867. 80. Price List. Official descriptive and illustrated Catalogue of the great

Exhibition of the works of Industry of all nations, 1851. London, 1851. 4 bdn. Roy. 80. Met krt., pltn. en houtsneden in

den tekst. Reports by the Juries on the subjects in the thirty classes into which the Exhibition, of 1851, was divided. London, 1852.

Roy, 80. B. SILLIMAN JR., and C. R. GOODRICH, The world of Science, Art

and Industry. Illustrated from examples in the New York Exhibition, 1853–54, with 500 illustrations. New York, 1854. C.R. GOODRICH and oth., Science and Mechanism: Illustr. by examples from the New York Exhibition. Including extended descrip

tions, with annotations and notes. New York, 1854. 1 bd. 40. J. A. VAN EIJK, De Wereldtentoonstelling te Londen in 1862. Amsterdam, 1863. 80. Met pltn. en plans. Overdruk uit het tijdschrift: de Volksvlijt, 1863.

« FöregåendeFortsätt »