Sidor som bilder
PDF
ePub

A. NUMAN et L. MARCHAND, Sur les propriétés nuisibles, que les

fourrages peuvent acquérir pour différens animaux domestiques par des productions cryptogamiques. Trad. du Holl. Groningen, 1830. 80.

(M. v. L.) M. BEYER, Futternoth- und Hülfsbuch. Eine Angabe der Mittel,

Futtermangel auszugleichen u. 8. w. Leipzig, 1843. 8o. (M. v. L.) H. LECOQ, Traité des plantes fourragères, ou Flore des prairies naturelles et artificielles de la France. Paris, 1844. 8o. (M. v. L.)

vruchtbare tot so 19h39 40. Met

A. NUMAN, Verhandeling over de onvruchtbare Runderen, bekend

onder den naam van Kweenen, in verband tot sommige andere dieren met misvormde geslachtsdeelen. Utrecht, 1843. 40. Met 23 pltn. gr. 40.

(M. v. L.) A. NUMAN, Over den invloed der Maan in hare verschillende standen op het Voorttelingsvermogen der Dieren. (1850?) 80. (Overdruk.)

(M. v. L.) J. BLAAUW Az., Veefokkerij. Verhandeling over het bevruchten van de koeijen. Leeuwarden, 1851. 80.

(M. v. L.)

c. Rundvee. Melkproductie.

L. D. F. CERVIER, Le manuel, ou le trésor du bouvier et des

bergers; suivi du guide du Maréchal-expert. Av. grav. Paris, 1821. 80.

(M. v. L.) L. J. BRUINZEEL, Verhandeling over het Rundvee; deszelfs aard en hoedanigheden, verbetering van het ras enz. Rotterdam, 1834. 80.

(M. v. L.) v. Hazzi, Katechismus der Zucht, Behandlung und Veredlung

der Rindvieh-Gattungen und ihrer landwirthschaftlichen Benüt

zung. Mit Holzschnitten. München, 1846. 80. (M. v. L.) J. K. DE GREUVE, Handleiding voor Landlieden, Slagters en

Veehandelaars bij het beoordeelen van den gezonden of ziektentoestand van het slagtvee enz. Nieuwe uitg. Amsterdam, 1846. 80.

(M. v. L.)

J. TWAMLEY, Essays on the management of the Dairy; including

the modern practice of the best districts in the manufacture of

Cheese and Butter. New ed. London, 1816. 80. (M. v. L.) C. G. PRINZ, Das Verschneiden oder die Castration der Milchkühe. Leipzig, 1836. 80.

(M. v. L.) FR. GUÉNON, Traité des vaches laitières, pour connaître, à la

simple inspection de l'animal, quelle quantité de lait une vache peut donner etc. 2e éd. Bordeaux, 1840. 80. (M. v. L.)

Koeijen zijn excelheid en Hoodige kenteek

M. Mt het Frans Een woens de France

FR. GUÉNON, Die äussern Zeichen der Milchergiebigkeit bei den

Kühen. Aus dem Französischen übersetzt von F. S. KURTZ. Mit Abbild. Reutlingen, 1843. 80.

(M. v. L.) FR. GUÉNON, Over de uitwendige kenteekenen, om te bepalen,

welke de hoeveelheid en hoedanigheid der melkopbrengst bij de Koeijen zijn zal. Naar het Fransch. Met pltn. Utrecht, 1845. 80.

(M. v. L.) M. MAGNE, Het stelsel van Fr. Guénon nader toegelicht. Met pltn.

Uit het Fransch vert. door J. JENNES. Zwolle, 1848. 80. (M. v. L.) E. CAMPENS, Een woord over het Durhamsch Runderras, en het

stelsel Guénon, volgens de Fransche schrijvers Magne en LefebureSte Marie. Gent, 1850. 80.

(M. v. L.) J. H. MAGNE, Choix des Vaches Laitières, ou Description de tous

les signes à l'aide desquels on peut apprécier les qualités lactifères des vaches. Av. fig. Paris, 1859. 80.

(M. v. L.) J. H. MAGNE, Keus der Melkkoeijen, of beschryving van al de

teekenen, door middel van welke men de Melk-hoedanigheden der koeijen kan waerderen. Brussel, 1850. 80. Met pltn.

No. 7 der le serie van de Bibliotheek over den Landbouw. J. H. MAGNE, De keuze van Melkkoeijen, of beschrijving van alle kenteekens, naar welke men de eigenschappen der melkgeving kan beoordeelen. Uit het Fransch vert. door C. G. VON REEKEN. Purmerende, 1851. 80. Met 1 pl.

(M. v. L.) P. ARNOLD DE THIER, De Melkery. Praktische begrippen over het

boter- en kaesmaken. Brussel, 1856. 80. CH. LULLIN, Ueber die Milchwirthschafts-Vereine auf dem Lande, welche in der Schweiz unter dem Namen Fruitières bekannt sind. Aus dem Französischen. Weimar, 1832. Met pl. (M. v. L.)

d. Paarden.

(Kennis en behandeling in het algemeen); Fokkerij;

Afrigting; Hoefbeslag.) C. HOFFMANN, Die Kunst die Lebens- und Dienstdauer der Pferde

zu verlängern, nach den Vorschriften der besten Lehrer. Koburg und Leipzig, 1803. 80.

(M. v. L.) De Paarden - Vriend, bevattende een kort bericht omtrent het

rijden, behandelen, oppassen en naauwkeurig zorgdragen voor de Paarden enz. Utrecht, 1811. 80.

(M. v. L.) J. G. NAUMANN, Ueber die vorzüglichsten Theile der Pferdewissen

schaft. 2e Ausg. Mit Kupfern. Berlin, 1815. 2 din. 80. (M. v. L.) Das Ganze der Pferdezucht. Ein Handbuch für alle diejenigen

welche Pferde nöthig haben. 4e Ausg. Leipzig, 1817. 80. (M. v. L.)

C. A. GEISWEIT VAN DER NETTEN, Handboek der Paardenkennis

voor den Burger- en Krijgsstand. 's Gravenhage en Amsterdam, 1817. (DI. I.) 80. Met pltn.

(M. v. L.) J. C. PLOEN, Anleitung zur äussern Pferdekenntniss. Mit Kupfern. 2e Aufl. Berlin, 1820. 80.

(M. v. L.) J. C. RIBBE, Die Kenntniss von dem Pferde, in Hinsicht auf dessen Natur, Körperschönheit, Eigenschaften etc. Altenburg, 1821. 80.

(M. v. L.) S. VON TENNECKER, Lehrbuch des Pferdehandels und der Rosstäuscherkünste. Hannover, 1822. 80.

(M. v. L.) S. VON TENNECKER, Lehrbuch der äussern allgemeinen Pferdekenntniss. Altenburg, 1825. 80.

(M. v. L.) N. F. GIRARD, Hippelikiologie, ou Connaissance de l'âge du cheval.

2e éd. par J GIRARD. Avec 2 pl. Paris, 1828. 80. (M. v. L.) N. F. GIRARD, Traité de l'âge du Cheval. 3me éd., publ. avec des

changemens et augmentée de l'âge du boeuf, du mouton, du chien

et du cochon, par J. GIRARD. Paris. (1836?) 80. (M. v. L.) N. F. en J. GIRARD, Verhandeling over de kennis van den ouder

dom des paards. Uit het Fransch door F. C. HEKMPIJER, met eene voorrede van A. NUMAN. Met uitsl. pltn. Utrecht, 1837. 80.

(M. v. L.) J. F. C. DIETERICHS, Die Pferdezucht, oder vollständige Anwei

sung zur Erziehung und Wartung der Pferde. Mit Kupfern. Leipzig, 1831. 80.

(M. v. L.) J. STEWART, Rath für Pferdekäufer. Aus d. Engl. von C. HOYER. Mit Abbildd. Hannover, 1837. 80.

(M. v. L.) T. D. SCHUBART, Tafel van den Ouderdom des Paards, volgens de ontwikkeling, den voortgroei en de afslijting der Tanden. Utrecht, 1841. In plano, in koker. 80.

(M. v. L.) W. BAUMEISTER, Anleitung zur Kenntniss des Aeussern des

Pferdes für Thierärzte, Pferdeliebhaber u. s. w. Stuttgart, 1844. 80. Met houtsneden.

(M. v. L.) H. J. PRAKKE, Aanmerkingen op het, door Goedhart vertaalde, Zakboekje voor paarden-liefhebbers enz. Utrecht, 1847. 80.

(M. v. L.) Beknopte Handleiding tot de kennis, het doelmatige opfokken en verzorgen van het Paard. Naar het Hoogduitsch, door A. J: DE BRUIJN. Amsterdam, 1832. 80.

(M. v. L.)

J. F. C. DIETERICIS, Ueber Gestüts- und Züchtungskunde. Nebst

einer Anleitung den Gestüts-Krankheiten vorzubeugen. Berlin, 1824. 80.

(M. v. L.)

Rapport aan de Afdeeling Tielerwaard der Geldersche Maat

schappij van Landbouw, betr. de middelen, aan te wenden ter verbetering van het Paardenras in deze Provincie. Tiel, 1848. 80.

(M. v. L.) ED. CAMPENS, Principes fondamentaux de la production chevaline

et du perfectionnement des races, professés par Richard. Gand, 1850. 80.

(M. v. L.)

B. VAN MERLEN, De Afrigtingskunst. Breda. 1840. 80. (M. v. L.)
B. VAN MERLEN, De hoogere Afrigtingskunst. Breda, 1840. 80.
Met pl.

(M. v. L.) (SEIDLER,) De Handdressuur en het afrigten en verbeteren van

bedorvene en kwade paarden. Uit het Hoogd. vertaald door B. VAN MERLEN. Amsterdam, 1847. 80.

(M. v. L.) (SEIDLER,) Het op adem brengen (Entraineren) van kavallerie-,

officiers- en jagtpaarden. Uit het Hoogd. door B. VAN MERLEN. Haarl., 1850. 80.

(M. v. L.) J. S. RAREY, Het geheim om Paarden te temmen. Uit het Eng. vert. en vermeerd. door D. C. STEYN PARVÉ. Haarlem, 1858. 80.

(M. v. L.)

J. F. C. DIETERICHS, Die Hufbeschlagskunst; oder Anleitung

sowohl die gesunden als auch fehlerhaften Hüfe der Pferde zweckmässig zu behandeln und zu beschlagen. Mit Kupfern. Berlin, 1823. 80.

(M. v. L.) J. F. C. DIETERICIS, De kunst van het Hoef beslag, of Handlei

ding enz. Uit het Hoogd. vert. door J. W. A. HART, met eene Voorrede van A.. Numan. 's Gravenh. en Amsterdam, 1830. 80.

(M. v. L.) C. BALASSA, Het hoefbeslag zonder dwang. Met bijvoegsels van

KLATTE. Uit het Hoogd. door J. W. A. HART, met eene voorrede van A. NUMAN. 's Gravenh., 1830. 80. Met pltn. (M. v. L.) J. G. MÜLLER, Handbuch der Hufbeschlagskunst, in besonderer

Beziehung auf die Regeln und Anweisungen zum Anfertigen der Hufeisen. Berlin, 1832. '80. Met pl.

(M. d. L.) Anleitung zum zweckmässigen Beschlagen sowohl fehlerfreier, als fehlerhafter Hufe. Mit 7 Ăbbildd. 2e Aufl. Carlsruhe, 1841. 80.

(M. v. L.) BROGNIEZ, Handboek voor den Hoefsmid. Brussel, 1851. 80.

No. 8 der le serie van de Bibliotheek over den Landbouw.

e. Schapen.

(In het algemeen; Wolproductie.) C. P. LASTEYRIE, Verhandeling over de Spaansche Schaapen, derzelver opvoeding, reizen en wijze waarop zij geschooren worden.

Uit het Fransch vert. Met 1 pl. Haarlem, 1801. 80. (M. v. L.) TESSIER, Notice sur la Bergerie Impériale du département de la Sarre. Paris, 1813. 80.

(M. v. L.) Unterricht über die Schaafe, deren Zucht, Wartung und Benutzung. Ein Handbuch. Ulm, 1820. 80.

(M. v. L.) Von RUFFIN, Ueber höhere Schafzucht. München, 1825. 80. (M. v. L.) (SOUTHEY,) Ueber Schaf-Veredlung und Woll-Verwendung. (Aus dem Engl.) Leipzig, 1833. 80.

(M. v. L.) J. H. CLAUSS, Ueber die Cultur der Schaafe und Production der

edelsten Wolle. Mit Abbildd. Meissen, 1836. 8o. (M. v. L.) I. G. J. VAN DEN Bosch, De veredelde schapenteelt, in verband met den landbouw in Zeeland. (Bekroond door de Zeeuwsche Commissie van Landbouw.) Middelb., 1843. 80. Met pltn. (M. v. L.) A. ROTHE, Der erfahrene Schäfer. 2e Ausg. Breslau, 1844. 80.

(M. v. L.)

Mémoire sur les laines. Où l'on examine etc. (3 questions proposées par l'Académie d'Amiens.) Brux. et Paris, 1755. 80.

(M. v. L.) A. C. F. KÖHLER's Wollmesser. Mit 1 Kupfertafel. Zwickau, 1823. 80.

(M. v. L.) C. C. WESTPHAL, Anleitung zur Kenntniss der Schaafwolle und deren Sortirung. Berlin, 1830. 80.

(M. v. L.) Société d'amélioration des Laines. Paris, 1825-27. [e-Ive Bulletin. 80.

(M. v. L.) PERRAULT DE JOTEMS, FARRY und F. GIROD, Neueste Ansichten über Wolle und Schafzucht. Uebersetzt von CHR. C. ANDRÉ. Prag, 1825. Dl. I. 40.

(M. v. L.) J. C. POSSART, Die Wäsche der Wolle und ihr Interesse für Woll-Producenten, Fabrikanten und Händler. Berlin, 1835. 80.

(M. v. L.) f. Varkens. Handleiding tot het Fokken en Mesten der Varkens en de behandeling van eenige Ziekten. Naar het Hoogd. door A. J. DE BRUYN. Amsterdam, 1852. 80.

(M. v. L.)

« FöregåendeFortsätt »