Sidor som bilder
PDF
ePub

Magazyn voor de Critische Wysgeerte, en de Geschiedenis van

dezelve, uitgegeven door P. VAN HEMERT. Amst., 1799–1803.

6 dln. 80. B. NIEUHOFF aan P. VAN HEMERT, betreffende het Eudaemonisme;

ten bijvoegsel op het VIe deel, 1 stuk van deszelfs Magazijn

voor de Critische Wijsgeerte. Harderwijk, 1803. 80. P. van HEMERT, Redevoering over het Verhevene. Amst., 1804. 80. (D. VAN DE WIJNPERSSE,) Eenige Bespiegelingen der Kantische

Wysgeerte, door Eclecticus. 's Hage, 1805. 80. J. R. DEIMAN, De geest en strekking der Critische Wysgeerte.

Amst., 1805. J. KINKER, Gedachten by het graf van Imm.

Kant. Amst., 1805. 1 bd. 80. F. A. Carus, Psychologie. Leipzig, 1808. 2 dln. 80. Met portret. Dit werk vormt het le en 2e deel van de Nachgelassene Werke des Schrijvers.

F. ANCILLON, Mélanges de Littérature et de Philosophie, en: Nouveaux Essais

de Politique et de Philosophie. Zie Afd. Taal- en Letterkunde. IV. B. F. EHRENBERG, Het karakter en de bestemming van den Man.

Uit het Hoogd. (door B. VERWEY). Amst., 1817. 80. Jac. NIEUWENHUIS, Oratio de varia philosophandi ratione, cum mentis humanae indole et progressibus comparatâ. Daventr., 1817. 30. Op den titel staat: XXXI Octob. MDCCCXVII, waarvan de laatste I is door

gehaald, en teregt, het moet zijn 1816 (Zie v. D. AA, Biogr. Woordenb., op

Jac. Nieuwenhuis, dl. 13). J. G. VAN DEN BERGH, Specimen continens Quaestiones Philosophici

argumenti. Lugd. Bat., 1821. 80. C. NICOLAI, Over Zelfkennis, Menschenkennis en Verkeering met menschen. Vry gevolgd naar den 2den Hoogd. druk. Arnhem,

1822. 2 dln. 80. J. J. Le Roy, Bescheidene bedenkingen, briefswijze voorgedragen

aan den Hoogleeraar J. KINKER, wegens eene voorgeslagene

nadere wijziging der Critische Wijsbegeerte. Delft, 1827. 80. J. F. L. SCHRÖDER, Oratio de nostra cognitione animi comparata cum cognitione rerum corporearum. Traj. ad Rhen., 1825. 80.

(L. S.) AUGER, Mélanges philosophiques etc. Zie Afd. Taal- en Letterkunde. IV.B. CH. M. DE FÉletz, Mélanges de Philosophie etc. Zie Afd. Taal- en Letter

kunde. IV. B. P. G. van HEUSDE, Oratio de pulcri amore. Traj. ad Rhen., 1819. 80. P. G. VAN HEUSDE, Oratio de Naturali Artium et Doctrinarum

Conjunctione. Acc. Protrepticus ad filium promotionis more majo

rum opportunitate. Traj. ad Rhen., 1836. 80. H. Davy, De laatste dagen van eenen Wijsgeer. Naar de 3e Eng.

Uitgaaf (vertaald door F. S. ALEXANDER). Leeuw., 1836. 80.

H. Davy, Les derniers Jours d'un Philosophe. Entretiens sur la nature, les sciences, les métamorphoses de la terre et du ciel, l'humanité, l'ame et la vie éternelle. Ouvrage traduit de l'Anglais. Accompagné d'une préface et de notes par C. FLAMMARION.

2e éd. Paris, 1869. 80. K. C. F. KRAUSE, Vermischte Schriften. I. Geist der Geschichte der Menschheit. Göttingen, 1843. Dl. I. 80. Ook onder den titel: Die reine d. i. allgemeine Lebenlehre und Philosophie der

Geschichte zu Begründung der Lebenkunstwissenschaft. Mit einer Steindruck

tafel und dem Bildnisse des Verfassers. K. C. F. KRAUSE. Synthetische Philosophie. 1. Die absolute

Religionsphilosophie in ihrem Verhältnisse zur Glaubenslehre des Gefühls und nach ihrer Vermittelung des Supranaturalismus und des Rationalismus. Dresden und Leipzig, 1834. Dl. I-II, 1. 80. Ook onder den titel: Die absolute Religionsphilosophie in ihrem Verhältnisse

zu dein gefühlglaubigen Theismus und nach der in ihr gegebenen endlichen

Vermittlung des Supernaturalismus und Rationalismus. K. C. F. KRAUSE, Synthetische Philosophie. II. Anfangsgründe

der allgemeinen Theorie der Musik nach Grundsätzen der Wesenlehre. Mit einer schematischen Steindrucktafel und mehren Ta

bellen. Göttingen, 1838. 80. K. C. F. KRAUSE, Analytische Philosophie. Vorlesungen über die

analytische Logik und die Encyclopädie der Philosophie. Göttingen, 1836. 80. Met pltn. Ook onder den titel: Die Lehre vom Erkennen und von der Erkenntniss, als

erste Einleitung in die Wissenschaft. H. K. VON LEONHARDI'S Vorbericht zu K. C. F. KRAUSE's Vor

lesungen über die reine, d. i. allgemeine Philosophie der Geschichte. Nebst der Inhaltübersicht dieser Vorlesungen besonders

abgedruckt. Göttingen, 1843. 80. Sachverzeichniss zu K. C. F. KRAUSE's Werke: Die absolute

Religionsphilosophie. Göttingen, 1836. 80. B. CONSTANT, De la Religion, considerée dans sa source, ses formes

et ses développements. Tom. I-III. Brux., 1824-25. Tom. IV

et V. Paris, 1831. 5 din. 80. J. B. AYMOLD, Lehrbuch der Methaphysik nebst einem Grundrisse

der Geschichte der Philosophie; nach der Grundlage von Dr.

F. A. NÜSSLEIN’s Vorlese-Heften. Augsburg, 1836-1837. 2 dln. 80. J. A. BAKKER, Wijsgeerige Verhandelingen over de Bovennatuur-, Zedekunde en Rede-Godsdienst. Rotterdam, 1837. 80.

A. I.. A. FÉE. Voyage autour de ma Bibliothèque. Littérature et Philosophie.

Zie Afd. Taal- en Letterkunde. IV. B. HERBART, Overzicht der Wijsbegeerte uit praktische gezichtspun

ten, vertaald door D. BURGER. Amersfoort, 1866. 80.

F. von BAADER's Sämmtliche Werke. Leipzig, 1851-1860. 16 dln. 80. F. HOFMANN, Franz von Baader, als Begründer der Philosophie

der Zukunft. Sammlung der vom Jahre 1851 bis 1856 erschienenen Recensionen und Notizen über F. von Baader's sämmtliche Werke.

Leipzig, 1856. 80. J. P. AMERSFOORDT, Diss. de Axiomatibus. Lugd. Bat., 1811. 80. I. J. PROCHAZKA, Neue Darstellung der empirischen Psychologie.

Mit einer lithographirten Uebersichtstabelle. Wien, 1841. 80. J. Sengler, Die Idee Gottes. Heidelberg, 1845--1852. 2 dln.

3 stkn. 80. S. KARSTEN, Oratio de Cautione adhibenda in veritatis indagatione.

Traj. ad Rhenum, 1847. 80. T. ROORDA, Zielkunde, of beschouwing van den Mensch als bezield

wezen. 2e dr. Leeuwarden, 1850. 80. MANDY, Le Naturisme. Dialogue éclectique sur l'Universalité des

Sciences dans ses rapports avec Dieu et la Nature, divisé en

cinq cent quarante trois tant demandes que réponses. Lyon, 1859. 80. B. H. C. K. VAN DER WIJCK, De oorsprong en de grenzen der

Kennis. Inwijdingsrede. Groningen, 1863. 80. J. P. N. LAND, Over den zamenhang tusschen Weten en Gelooven.

Redevoering. Amst., 1864. 80. J. L'ANGE Huet, De Methode der positieve Filosofie volgens

Auguste Comte. Acad. Proefschr. Leiden, 1866. 80. BODICHON, De l'Humanité. Bruxelles, 1866. 2 dln, 80. 0. DEWEY, The Problem of human destiny; or the end of Pro

vidence in the world and man. 3a Edit. New York, 1866. 80. (H. J. BERLIN,) Het Pantheïsmus, wijsgeerig stelsel onzer dagen,

naar de groote Wijsgeeren Jezus van Nazareth en Baruch van Spinosa. Amst., 1857. 2e Afd. (Dezelfde,) Ontwerp ter verzoening en verbroedering van alle vrije denkers. (Amst., 1858.) In één bd. met de le Afd., vermeld in den Catalogus. 80.

Met eigeuhandig geschreven aanvullingen van den Schrijver. H. J. BERLIN, Blaadjes ter ampliatie der waarheid van het Pan

theïsmus en ter uiteenzetting der gevolgen enz. Amst., 1858. 80. H. J. BERLIN, Mijn Evangelie. (Amst.,)1861-62.I-III. 3 stukjes. 80. (H. J. BERLIN,) Verdere toelichting op Mijn Evangelie. (Amst.,)

1863. 80. (H. J. BERLIN,) Laatste toelichting op Mijn Evangelie. (Amst.,)

1864. 80.

[ocr errors]

(H. J. BERLIN) Licht, Liefde, Toekomst. (Amst.,) 1865—66. 2 stkn. 80.

De drie voorgaande werkjes vormen No. 4—7 van Mijn Evangelie". H. J. BERLIN, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Amst., 1868. 80. H. J. BERLIN, Eigendom, Kapitaal en Algemeene Welvaart, in

verband met en als Vervolg van Vrijheid, Gelijkheid, Broeder

schap". (Amst.,) 1869. 80. H. J. BERLIN, Vervolg van ophelderingen voor de brochure van

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. (Amst.,) 1869. 80. H. J. BERLIN, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Vierde brochure,

derde en laatste ontwikkeling. (Amst.,) 1870. 80. H. J. BERLIN, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. 5. Manifest op

zijn 80sten verjaardag. Amst., 20 Julij 1871. 80. JOURDEUIL, Résumé d'une Théorie philosophique. Marseille, 1870.80. C. FLAMMARION. Contemplations scientifiques. Paris. 1870. 80. J. P. N. LAND. De eenheid van den geest. Leiden, 1872. 80. H. THODEN VAN VELZEN, Proeve van Onderzoek naar de Vrijheid

van den Mensch. Acad. Proefschr. Heerenveen, 1873. 80.

TAAL- EN LETTERKUNDE,

I. Algemeone Werken.

A. TAALKUNDE IN HET ALGEMEEN.

[Inleiding, Oorsprong en Geschiedenis der Talen.]

C. M. FRANCKEN, Studie van Taal- en Letterkunde als propaedeusis.

Groningen, 1873. 80. H. STEINTHAL, Der Ursprung der Sprache, im Zusammenhange mit

den letzten Fragen alles Wissens. Eine Darstellung der Ansicht W. v. Humboldts, verglichen mit denen Herders und Hamanns.

Berlin, 1851. 80. C. F. RIECKE, Ueber den Ursprung der Sprachen, Sagen und

Mythen. Auch ein Beitrag zur Kenntniss der vorgeschicht

lichen Zeit Deutschlands. Nordhausen, 1867. 80. J. M. DEGERANDO, Des signes et de l'art de penser considérés

dans leurs rapports mutuels. Paris, VIII. (1793). 4 dln. 80. J. DE MAIMIEUX, Pasigraphie et Pasilalie. Méthode élémentaire,

conten. 10. les 12 Règles de la Pasigraphie; 20. les 3 Règles de la Pasilalie; 30. les Tableaux nécessaires. Rédigé par l'inventeur. Nouv. éd., augmentée d'une Épitre sur la Pasigraphie. Paris, 1801. 40. Met een brief (en onder medewerking?) van R. A. C. SICARD. Vergelijk

overigens Catalogus bladz. 492. (Handw. en Bedr. III. A.) W. BILDERDIJK, Van het Letterschrift. Rotterdam, 1820. 80. Met

1 plaat. L. S. P. MEIJBOOM, Verhandeling over den oorsprong van het

A. B. C. Amst., 1856. 80. Met pltn. E. SALVERTE, Essai historique et philosophique sur les noms

d'hommes, de peuples et de lieux, considérés principalement dans leurs rapports avec la civilisation. Paris, 1824. 2 dln. 80. Met 1 krt.

« FöregåendeFortsätt »