Sidor som bilder
PDF
ePub

F. DE LANOYE, La Sibérie, d'après les voyageurs les plus récents.

Ouvrage illustré de 48 vignettes et accompagné d'une carte.

Paris, 1865. 80. Mme LÉONIE D’AUNET, Voyage d'une femme au Spitzberg. 3e éd.,

illustrée de 34 gravures sur bois. Paris, 1867. 80. Met het por.

tret der Schrijfster. Les Naufragés au Spitzberg, ou les salutaires effets de la

confiance en Dieu. 19e édit. Tours, 1867. 120. Met platen. Kaarten van Turkije en Griekenland, uit de 17e en 18e

eeuw. 14 stuks fol., waaronder 1 geteekend gezigt van Philippopoli. J. P. DE TOURNEFORT, Relation d'un Voyage du Levant, contenant

l'histoire de plusieurs Isles de l'Archipel, de Constantinople etc. Avec les plans des villes et des lieux considérables etc. Enrichie de descriptions et de figures de plantes rares, d'animaux etc. Lyon, 1717. 3 dln. 80.

(H.) N. G. VAN KAMPEN, Griekenland en Europisch Turkije, volgens

de nieuwste ontdekkingen. Met platen. Haarlem, 1837. 80. R. WALSH, Voyage en Turquie et à Constantinople. Traduit de

l’Anglais par H. VILMAIN et E. Rives. Paris, 1828. 80. Met

platen en kaart. (W. von LüDEMAN,) Konstantinopel, zoo als het is, en de Turken,

zoo als zij zijn. Leeuwarden, 1827. 80. Const. Iconomos, Étude sur Smyrne. Traduit du Grec par B. F.

Slaars et enrichie par le traducteur d’un Appendice et de Notes etc. Smyrne, 1868. 80.

Met eene inscriptie van den Vertaler. G. WHELER, A Journey into Greece, in Company of Dr. SPON. London, W. Cademan etc. 1682. fol.

(H.) Met staalplaten (tusschen den tekst) en kaart. Reeds vroeger had Spon zijne

Reisbeschrijving uitgegeven onder den titel: J. Spon et G. WHELER, Voyage

d'Italie, Dalmatie, la Grèce ctc. Lyon, 1678. 3 vol. 12o. X. SCROFANI, Voyage en Grèce, fait en 1794 et 1795. Traduit de

l'Italien par J. F. C. BLANVILLAIN. Avec une Carte générale de la Grèce ancienne et moderne, et dix Tableaux du commerce des îles dites Vénitiennes, de la Morée, et de la Romélie méridionale.

Paris et Strasbourg, 1801. 3 din. in 1 bnd. 80. A. R. RANGABÉ, Greece: Her Progress and Present Position.

Republished from the French. With an Introduction. New York, 1867. 40.

[blocks in formation]

J. BELL, Reizen van Petersburg door verscheidene gewesten van

Asia (1715 e. v.). Uit het Engelsch. Met Kunstprinten versierd. Leyden, 1769-70. 2 dln. 80. N. G. VAN KAMPEN, De Levant of Mohammedaansch Azië, volgens

de nieuwste ontdekkingen. Met platen. Haarlem, 1835–36.

3 dln. 80. Landen en Volken van den Levant, met betrekking tot het

Christendom. Vrij naar het Engelsch, door E. J. P. JORISSEN.

Zwolle, 1858. Dl. I. 80. J. J. BOURASSÉ, La Terre Sainte. Voyage dans l'Arabie pétrée, la

Judée, la Samarie, la Galilée et la Syrie. Illustrations par K. Girardet. 2e édit. Tours, 1867. roy. 80. Geographisches Memoir zur Erklärung und Erläuterung der

Karte von Syrien (No. 5 von H. BERGHAUS' Atlas v. Asia). Gotha, 1835. Mit Karte. 40. A. OLEARIUS, Persiaensche Reyse uyt Holsteyn, door Lijflandt,

Moscovien, Tartarien in Persien, door Ph. Crusius en 0. Brughman. Uit het Hoogd. 2e druk. Amst., 1651. 40. Met platen in den tekst en kaarten, alsmede afzonderlijken geplaatdrukten titel. ENGELB. KämPFERUS, Amoenitatum Exoticarum politico- physicomedicarum fascic. V, quibus continentur Variae Relationes, Observationes et Descriptiones. Rerum Persicarum et ulterioris Asiae.

Lemgoviae, 1712. 49. Met platen. Lettres sur le Caucase et la Géorgie, suivies d’une Rélation

d'un voyage en Perse en 1812. Hambourg, etc., 1816. 81. Met

4 vignetten en 2 krtn. A. VAMBÉRY, Voyages d'un faux derviche dans l'Asie centrale, de

Téhéran à Khiva, Bokhara et Samarcand par le grand désert Turkoman. Traduits de l'Anglais par E. D.' Forgues. Édition abrégée par J. BELIN-DE LAUNAY. Paris, 1867. 80. Met pltn. en 1 kaart. Best papier.

Hetzelfde Werk. Gewoon papier. Met 1 kaart, doch zonder platen. Dagverhaal eener Reize van Bassora na Bagdad, en verder,

door de kleine woestyne van Arabie, na Aleppo, enz. in Italie. Door een Officier, in dienst van de Oostindische Maatschappij in Engeland. Uit het Engelsch. Met eene Kaart. Waarby gevoegd zijn Brieven en andere Stukken, geschreeven van den Heere VASLIN, Consul der Vereenigde Nederlanden te Alexandrie, Hun Hoog Mog. enz. Uit het Fransch vertaald. Amst., 1787. 80.

aan

W. G. PALGRAVE, Une année dans l'Arabie Centrale (1862 --1863).

Traduction d'ÉMILE JONVEAUX. Abrégée par J. BELIN-DE Launay,

et accompagnée d'une Carte. Paris, 1869. 80. L. CANDAU, Expéditions Portugaises aux Indes Orientales. Nouv.

édition. Tours, 1866. 120. Met 1 plaat. L. J. van RHIJN, Reis door den Indischen Archipel, in het belang

der Evangelische Zending. Met platen en kaarten. Rotterdam,

1851. 80. P. J. Veth, Over den aard en het doel van het onderwijs in de

Land- en Volkenkunde van Nederl. Indië. Leiden, 1864. 80. J. PIJNAPPEL, Gz., Atlas van de Nederlandsche Bezittingen in

Oost-Indië. Geheel op nieuw bewerkte uitgave. Amst., 1872.

gr. folo.

Bevat 9 kaarten. Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Ne

derlandsch Indiö, bewerkt naar de jongste en beste berigten.

Met eene Voorrede van P. J. Veth. Amst., 1869. 3 din. roy. 80. SEYGER VAN RECHTEREN, Iournael gehouden ор

de
reyse

ende wederkomste van Oost Indien. 2e druck. Zwolle, Jan Gerritsz en Frans Iorrijaensz, 1639. 40. Met porir. van den Schrijver en

2 kaarten. A. HUYSERS, Beknopte Beschryving der Oostindische Etablisse

menten, verzeld van eenige Bylagen, uit egte berigten te zaamen gesteld; en met een fraaije Caart der Plattegrond van Batavia versierd. 2e druk, vermeerderd en verbeterd met het Leven van Reinier de Klerk, Gouverneur van Nederlandsch Indiën, door

dezelve Autheur beschreven. Amst., 1792. 80. C. S. W. van HOGENDORP, Beschouwing der Nederlandsche Be

zittingen in Oost-Indie. Uit het Fransch vertaald door J. OLIVIER Jouzn. Vermeerderd met eene Inleiding en aanteekeningen

van den Auteur. Met Kaart en Plaat. Amst., 1833. 80. (P. J. VETH,) Een Blik op den Indischen Archipel. (Overgedrukt

uit de Bijdragen tot bevordering van de kennis en den bloei der

Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.) Amst., 1849. 80. A. J. VAN DER AA, Nederlands Oost-Indië, of Beschrijving der

Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indië. Voorafgegaan van een Beknopt Overzigt van de Vestiging en Uitbreiding der magt van Nederland aldaar. Met platen en kaarten. Amst., 1846 – 57.

4 dln. 80. Quinze ans de séjour à Ja va et dans les principales îles de

l'Archipel de la Sonde et des possessions Néerlandaises des Indes Orientales. Souvenirs d'un ancien Officier de la Garde Nationale, recueillis et publiés par J. J. E. Roy. 2e éd. Tours, 1863. roy. 80. Met platen.

Batavia, in derzelver gelegenheid, opkomst, voortreffelyke ge

bouwen, hooge en laage regeering, geschiedenissen, kerkzaaken, koophandel, zeden, luchtsgesteldheid, ziekten, dieren en gewassen,

beschreven. Met plaaten. Amst. en Harl., 1782–83. 4 stkn. 40. Kaart van Batavia en Omstreken met inbegrip van de Reede

en omliggende eilanden. Door I. De Rosa. 's Gravenh., 1860.

Hoog 1.16 el, breed 0.83 el. Schaal van 1 tot 12,500. P. J. VETH, Het eiland Flores. (Zalt-Bommel, 1855.) 80.

Overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nederl, Indië, jaarg. 1855, DI. II. Eenige Mededeelingen omtrent Banjoewangie, getrokken uit het Verslag van het gewestelijk bestuur. 80. Overdruk uit de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indië. 3e Volgreeks le Deel, 2e Stuk. A. E. VAN BRAAM HOUCKGEEST, Voyage de l'ambassade de la

Compagnie des Indes Orientales Hollandaises vers l'Empereur de la Chine en 1794 et 1795. Avec Cartes et gravures. Publié en Français par L. E. MOREAU DE ST. MERY. Philad., 1797–98.

2 dln. 40. G. TIMKOWSKI, Reise nach China durch die Mongoley in den Jahren

1820 und 1821. Aus dem Russischen übersetzt von J.A. E. SCHMIDT.

Leipzig, 1825–26. 3 dln. 80. Met pltn., krtn. en plans. Narrative of the Expedition of an American Squadron to

the China Seas and Japan, 1852, 1853, and 1854, under the command of M. C. PERRY, by order of the Government of the United States. Compiled from the original Notes and Journals by F. L. Hawks. With numerous Illustrations. Washington, 1856. Dl. I—III. 40. Met krtn. en pltn. Vol. III onder den titel: Observations on the Zodiacal light, made chiefly on

board of the Steam-frigate Mississippi, by G. JONES. K. GUTZLAFF, Reizen langs de kusten van China, en bezoek ор

Corea en de Loo-Choo-Eilanden, in 1832 en 1833. Benevens een Overzigt van China en Siam en van de Verrigtingen der Protestantsche Zendelingen in deze en aangrenzende landen, door W. ELLIS; en Twee andere historische Bijlagen. Met Plaat en Kaart. Rotterd.,

1835. 80. Is. TITSINGH, Bijzonderheden over Japan, behelzende een Verslag

van de Huwelijksplegtigheden, Begrafenissen en Feesten der Japanezen; de Gedenkschriften der laatste Japansche Keizers en andere merkwaardigheden nopens dat Rijk. Uit het Engelsch. Met gegekleurde Platen naar Japansche Originelen. 's Gravenh., 1824– 1825. 2 dln. 80.

H. Mouhot, Voyage dans les Royaumes de Siam, de Cambodge,

de Laos et autres parties centrales de l'Indo-Chine. Relation exti te du Journal et de la Correspondance de l’Auteur par F. DE LANOYE, et contenant 1 Carte et 28 gravures. Paris, 1868. 80. Best papier. Met portret van den Schrijver.

Hetzelfde Werk. Gewoon papier, zonder portret en platen, en zonder aanduiding daarvan op den titel. M. Sauer, Voyage fait par ordre de l'Impératrice de Russie

Catherine II, dans le Nord de la Russie Asiatique, dans la Mer Glaciale, dans la Mer d’Anadyr, et sur les côtes de l'Amérique, depuis 1785 jusqu'en 1794, par le Commodore BILLINGS; traduit de l'Anglais avec des Notes par J. Castéra. Paris, An X. (1802.) 2 dln. 80. Met Atlas van pltn. in 40.

c. Afrika.

Kaarten van Afrika, uitgegeven bij Jacobus Meursius. Znd. pl.

en jrt. 8 stuks, waarvan 1 in fol. en 7 in 40. Abrégé des Voyages de LEVAILLANT en Afrique. Nouv. édit.

Tours, 1867. 120. Met platen. C. S. SONNINI, Voyage dans la haute et basse Égypte, fait par

ordre de l'ancien Gouvernement. Avec une Collection de 40 planches, gravées par J. B. P. Tardieu. Paris, An VII. (1798.) 3 dln. 80.

Met Atlas in 40. V. DENON, Reize in Opper- en Neder-Egipte, gedurende den veld

tocht van Bonaparte. Uit het Fransch door H. Bosscha. Met

platen. Amst., 1803–1805. 3 dln. 80. P. KEER, JR., Naar en uit Egypte. Uitgegeven door de Maat

schappij : Tot Nut van 't Algemeen. (Amst.) 1870. 80. Eug. Poitou, Un Hiver en Égypte. Tours, 1860. roy. 80. Met

platen. J. H. DUNANT, Notice sur la Régence de Tunis. Genève, 1858. 89. B. ANDERSON, Narrative of a Journey to Musardu, the Capital

of the western Mandingoes. New-York, 1870. Met Appendix. 80. Met plt. en kaart. De Appendix bevat: An exact fac-simile of a letter from the King of Musadu

to the President of Liberia, written by a young Mandingo, at Musadu, in Arabic, in the latter part of 1868. Printed from photographic relief plates.

With a translation by EdwaRD W. BLYDEN. F. DE LANOYE, Le Niger et les explorations de l'Afrique Centrale,

depuis Mungo-Park jusqu'au Docteur Barth. Paris, 1858. 80. Met 1 kaart.

« FöregåendeFortsätt »