Sidor som bilder
PDF
ePub

Jungius (J.), Natuurk. 423. Juste (Th.), Geschied. 837, 845,
Jungman (A.), Geneesk. 352 846, 856.
Jungst (J. P.), Taal- en Lett. 642. Justinianus, Regtsg. 50.
Junius (W. M. S.), Geneesk. 217. Justinianus (Pomp.), Geschied.
Jurisprudentia Frisica, 81. 858.
Jurisprudence Générale. Réper. Justinus, Geschied. 765.

toire méthodique de Législation Juvenalis (D. Junius), Taal- en
etc , par D. Dalloz ainé et A. Lett. 629.
Dalloz, 43.

Juynboll (A. W T.), Geschied. Jurisprudence Générale. Recueil 767. périodique et critique de Juris- Juynboll (T. G. J.), Geschied. prudence etc., par D. Dalloz ainé, 767. 4. Dalloz et pluss. autres, 44. Iwersen (T. J.), Geneesk 317.

K.

500.

Kaart van Batavia en omstreken, Kaarten van Frankrijk, 724. 732.

Kaarten van Groot-Brittannië en Kaart van het Konixgrijk der Ne- Ierland, 727..

derlanden, ontworpen en getee- Kaarten van Italië, 723. kend door S. G. Heringa, 843. Kaarten van Rusland en Polen, Kaart van de buitenkust van Nova. 728.. Guinea, 523.

Kaarten van Spanje en Portugal, Kaart van de rivier de Holland. 723. sche IJssel, van Gouda tot IJs- Kaarten van Turkije en Griekenselinonde, 501.

land, 729. Kaart van de Nieuwe Merwede Kaarten van Zwitserland, 726. en het Hollandsche Diep, van de Kaarten van Afrika, 733. Tongplaat tot de Noordschans, Kaarten (Hydrographische) van

Noord-Nederland, 522. Kaart van de rivieren de Oude en Kaathoven (C. W. A. van), Ge

Nieuwe Merwede en de Killén neesk. 384. in het Bergsche Veld, 501. Kaathoven (C. W. H. van), GeKaart van de rivier de Bovenmaas, neesk. 243. 500.

Kabinet van Nederlandsche en Kaart (Geologische) van Neder. Kleefsche Outheden, 842. land, vervaard. d. W. C. H. Sta. Kabinet (Genees-, Natuur- en ring, 425.

Huishoudk.), 156. Kaart (Kerkelyke) van het Kon. Kabinet (Taal-, Dicht- en Letter

der Nederlanden voor de Pro- kundig), 679. testantsche Kerken, 910. Kaeuffer (J. E. R.), Geschied. Kaart (Topogr. en Militaire) van 766.

het Kon. der Nederlanden, 844. Kahl (C), Geneesk. 220. Kaarten der Provinciën van het Kaiser (J. W.), Sch. Knst. 530, Kon. der Nederlanden, door J. 533. Smulders & Co., 843.

Kalender voor de Protestanten in Kaarten, van Duitschland, 725. Nederland, 893.

Kalender (Histor.-genealogischer), Katalog der von F. Koch nachge773.

lassenen Sammlung von Münzen Kalff (M.), Geschied. 883, 884. und Medaillen, 748. Kallenbach Sr. (C. G.), Geneesk. Katalog des Münzkabinetes der 368.

Stadtbibliothek zu Leipzig, 746. Kampen (N. G. van), Taal- en Katalog einer Sammlung polnischer

Lett. 611, 626, 643, 673 bis, Münzen und Medaillen. (War680; Aardr. 728, 729, 730; Ge- schau 1867), 750. schied. 768, 772, 773, 778, 779, Katalogus der Landbouwk. Werk839, 840, 842, 845.

tuigen en Gereedschappen van het Kämpf (Joh.), Geneesk. 265 bis. Nederl. Kabinet van Landbouw, Kämpferus (Eng.), Aardr. 730. 477. Kamphuyzen (D. R.), Taal- en Kate (J.J. L. ten), Taal- en Lett. Lett. 685.

245, 702. Kan (C. M.), Wijsbeg. 597. Kate (L. ten), Taal- en Lett. 709. Kan (J. B.), Taal- en Lett. 615. Katz (S.), Taal- en Lett. 610. Kanaal-Maatschappij ( Amsterdam- Keer Jr. (P.), Aardr. 733. sche). Naamlijst der Aandeelhou- Keessel (D. G. van der), Regtsg. ders, 508.

63; Geschied. 857. Kanaal-Maatschappij ( Amsterdam Keeuwolff (B.), Geneesk. 165.

sche). Statuten enz., 508 Keil (W.), Bedr. en Handw. 497. Kane' (E. K.), Aardr. 719. Keiliùs (Jac.), Geneesk. 175. Kant (I.), Wijsbeg. 602 bis. Keill (J.), Natuurk. 183. Kantelaar (J.), Taal- en Lett. 699. Keith (A.), Godg. 34. Kappens (J. E.), Kerkgesch. 898. Kelch (W. G.), "Natuurk. 202. Kappeyne van de Coppello (J.), Kelderman (C.), Geneesk. 313.

Regtsg. 44; Taal- en Lett. 640 bis. Kellen Jr. (D. van der), Geschied. Kapteijn (P. H.), Geschied. 769. 756. Karamsin, Geschied. 807. Keller, Aardr. 726. Karmarsch (K.), Bedr. en Handw. Keller (H. A. von), Taal- en Lett. 458.

660 Karseboom (K. F.), Regtsg. 100. Kemink (H. H.), Godg. 20. Karsten (H. T.), Wijsbeg. 598. Kemp (C. M. van der), Regtsg. Karsten (S.), Wijsbeg. 606; Taal- 69; Geschied. 846. en Lett. 620.

Kemp (F. A. v. d.), Regtsg. 79. Karte der Alpen, 721.

Kemp (G. M. v. d.), Regtsg. 87. Kasteele (A. A. van de), Geschied. Kemper (J. M.), Regtsg. 47; Taal756.

en Lett. 698, 702; Geschied. 2; Kasteele (C. G. van de), Geneesk. Handschr. 932. 158.

Kemper (Hier. de Bosch), Regtsg. Kat (H. D.), Bedr. en Handw. 54. 495.

Kemper (J. de Bosch), Regtsg. 85, Katalog der Commerz-Bibliothek 86, 105 bis, 114 bis; Geschied. in Hamburg, 17.

840; Kerkgesch. 912 bis. Katalog der von C. F. Bellermann, Kempher (G.), Taal- en Lett. 614.

J.G. Eberle, Trossund P. Franck Kennedy (Hu.), Kerkgesch. 914 nachgelassenen Sammlungen von bis. Münzen und Medaillen, 748. Kennet (B.), Taal- en Lett. 597. Kent (J.), Regtsg. 61. •

Keijser (J. P. de), Taal- en Lett.
Kerbert (J. J.), Geneesk. 168, 702.
262, 357.

Keijzer (S.), Regtsg. 49.
Kerbert J.fil (C.), Natuurk. 411. Khalil-Ibn-Ish'âk’, 49.
Kerckhoffs (J. R. L.), Genresk. Kickx (J.), Bedr. en Handw. 483.
354. ter, 357.

Kidder (D. P.), Aardr. 739.
Kerckhoffs (L.), Geneesk. 231. Kieboom (B.J. van den), Geneesk.
Kerckhove ( E. de), Sch. Knst. 532. 298.
Kerckhoven (P. F. van), Taal- en Kiehl (W.F.P.), Geneesk. 239 bis,
Lett. 702.

245, 381.
Kerckringius (Th.), Geneesk: 172; Kiepert (H.), Aardr. 714, 726.
Natuurk. 189.

Kieser (D. Ĝ.), Natuurk. 452.
Kerkbode (Evangelische), 893. Kiggelaer (F.), Natuurk. 444.
Kerken-Ordeningen (De) der Ge. Kilian (H. F.), Geneesk. 301;

reform. Nederl. Kerken, 916. Natuurk 428
Kerkhoven (P.), Geneesk 147. Kimhi (Kimchi] (R. David), Godg.
Rerkvergadering (De eerste alge- 25.
meene) der Duitsch-Kath. Kerk. Kinderen Fzn. (F. der), Geschied.
916.

860.
Kerst (J. F.), Geneesk. 231, 282, Kinderman (J. C.), Geschied. 815;
284 bis, 391.

Kerkgesch. 912.
Kervyn de Volkaersbeke, Geschied. King (Ch.), Bedr. en Handw. 514.
773.

Kinker (J:), Geneesk. 149; Wijsheg.
Kesman (J. H.), Geneesk. 356. 604; Taal- en Lett. 678, 681.
Kesteloot (J. L.), Geneesk. 148, Kirche (Die alte) zu Marienhafe
150.

in Ostfriesland, 537.
Ketelaer (Vinc.), Geneesk. 173, Kircher (A.), Natuurk. 424.
264.

Kirchhof (F.) Bedr. en Handw.
Keuchenius (S. J.), Bedr. en 467, 475, 480.
Handw. 522, 523.

Kirchhofer (J.), Godg. 25.
Keuchenius (W.F.), Geschied. 743. Eirchmayr, Geneesk. 335.
Keuller (L. J. E.), Geschied. 890. Kirchner (J. W.), Geneesk. 333.
Keurdigten (Nederdvitse en La- Kirckhoff (J. R. L. de), Geneesk.
tynse), 684.

256, 390.
Keuren der Stadt Leyden, 82. Kirké (E.), Taal- en Lett. 669
Keuren der Stad Oudewater, 83. quat.
Keuren ende Ordonnantien over Kist (A.), Geneesk. 169.
den Lande ende Bailliuschappe Kist (E.), Kerkgesch. .04.
van · Schielandt, 83.

Kist (F. C.), Geneesk. 309.
Keuren ende Ordonnantien van het Kist (J. G.), Regtsg. 68, 76.

Hooge-Heemraatschap van Rhyn- Kist (N. C.), Sch. Knst. 547; Taal-
landt, 95, 96.

en Lett. 613; Kerkgesch. 2, 894,
Keuren en Ordonnantien op't stuck 896, 903. i

der Justitie te Delft, 927. Kist N.C.zn. (A.), Natuurk. 424.
Keuren, Ordonnnantien, Privile- Kits van Heijningen (G. P.), Ge-
gien, Extracten, Copie en Con- schied. 889.
tracten etc. van de Heerlijkheid Klaenfoth (H.), Geneesk. 126.
Nieukoop en Noorden, 82. Klausing (Ă. E.), Geschied. 756.

en

Klebe (A.), Aardr. 725.

Knigge (A. F. F. L. von), Taal- en
Klein (J. V.), Sch. Knst. 538. Lett. 662.
Kleinigheden ter behartiging voor Knobloch (Joh.), Geneesk. 134.
mijne zusteren, 667.

Knoop (J. H.), Geneesk. 151;
Kleman (D.), Wijsbeg. 602. Bedr. en Handw. 486, 487.
Klencke, Geneesk. 137, 362. Knoop (W. J.), Bedr en Handw.
Klenze (C. A. C.), Regtsg. 44. 526.
Klerck (A. W. de), Geschied. 742. Knorr (G. W.), Natuurk. 440.
Klerk (J.), Geschied. 768. Knottenbelt (W. C.), Geschied.
Kleijn (A. G.), Regtsg. 55.

860.
Kleyn (H. A.), Taal- en Lett. 631. Koch, Regtsg. 52.
Kleynhoff (C. F.), Natuurk. 415. Koch (C. A.), Geneesk. 265.
Kliniek. Tijdschrift enz., 158. Koch (V. H. G.), Geschied. 762.
Klinkert (B.), Taal- en Lett. 677. Koch (J. R. Eilers), Aardr. 726. ·
Klinkhamer Pz. (J.), Kerkgesch. Kock (H.), Kerkgesch. 901.
911.

Kock (M. de), Regtsg. 79.
Klöden (G. A. von), Aardr. 716. Koecher (J. C.), Kerkgesch. 901.
Kloete Nortier (H.), Geneesk. 343. Koedijk (L. J.), Geneesk. 323.
Kloekhof (C. A.), Geneesk. 166, Koeler (J. D.), Aardr. 714.
261.

Koelman (J. J.), Taal- en Lett.
Klohss, Geneesk. 394.

637.
Kloos (J. H.), Aardr. 738. Koenen (H. J.), Bedr. en Handw.
Kloppenburg (Jakob), Bedr. 517, 519; Taal- en Lett. 38,

Handw. 504 quat., 505 bis, 506 675, 677, 678; Geschied. 844,
sex, 507 lis, 508, 509 bis. 845, 853; Kerkgesch. 910, 913.
Klopstock (F. G.), Taal- en Lett. Koenerding (A.), Geneesk. 286.
661.

Koenig (F.), Sch. Knst. 534 quat.,
Klopstock (Margaretha), Taal- en 536; Geschied. 789.
Lett. 661.

Koepok-inenting (De). Een Woord
Klotz (R.), Taal- en Lett. 626. van aanbeveling door de Vereeni-
Kluge, Geneesk. 254.

ging v. Genees- en Heelkundigen
Kluge (C. A. F.), Natuurk. 199. in Zeeland, 368.
Kluit (A.), Geschied. 850, 864. Koerbagh (A.), Taal- en Lett. 712.
Kluit (H. Provo), Regtsg. 89 bis. Koethe (F. A.), Geschied. 744.
Kluit (P. W. Provo-), Geneesk. Koetsveld (C. E.), Geneesk. 355.
148.

Köhler (A. C.F.), Bedr. en
Kluit (W. P. Sautijn), Bedr. en Handw. 493.
Handw. 517.

Kok (A. G.), Geschied. 763.
Klun (V. F.), Aardr. 721. Kok (A. S.), Taal- en Lett. 675.
Kluyskens, Geneesk. 236. Kok (Jac.), Geschied. 838, 839.
Klijn (H. H.), Taal- en Lett. 676, Koker (A. de), Natuurk. 445.

678, 702; Geschied. 848. Koker (F. C. W.), Regisg. 106.
Klijn Bz. (B.), Taal- en Lett. 676, Koker (J. de), Geneesk. 235.
702; Geschied. 848.

Koker (N. H. J.), Geschied. 770.
Klynpennink (J. R.), Genecsk. Kol Jaakob, 40.
153.

Köllner (F. 0.), Regtsy. 55.
Knaut (Ch.), Natuurk. 434. Kommando Woorden voor de In-
Kneppelhout(C.J.), Geneesk. 215. fanterie, 525.

Koning (L.), Bedr. en Handw. Kotzé G. fil. (J. J.), Kerkgesch.
468.

895.
Koning (Mart.), Godg. 26. Kouwenburg (J.), Geneesk. 124,
Koning (W. A.), Kerkgesch. 905. 273 bis.
Koning (I. de), Geneesk. 258, 318, Kovács (E.), Kerkgesch. 901.

351, 365, 367; Natuurk. 198 Koyter, zie: Coeiter.
Koning (G. van Enst), Geschied. Krafft (Alb.), Alg. W. 16.
882.

Kramers Jz. (J.), Taal- en Lett.
Koning L.Dz. (C. de), Geschied. 712; Aardr. 717.
844.

: Kratzer (J. A.), Bedr. en Handw.
Konst- en Letterbode (Algemeene), * 494.
7.

Krause (K. C. F.), Wijsbeg. 605
Konijnenburg (J.), Taal- en Lett. quat.

681; Geschied. 790; Kerkgesch. Krauss (Jo. Car.), Geneesk. 143,
913.

259 bis.
Konijnenburg Cz. (J. van), Bedr. Krausser (G. B.), Geneesk. 306.
en Handw. 465.

Krauszold (E.), Regtsg. 56.
Kool (J. A.), Geneesk. 150, 241 Krayenhoff (C. R. T.), Geneesk.
bis, 340, 387 quat.; Natuurk.
197.

Kreet (H. A.), Geschied. 841.
Koopmans (R.), Taal- en Lett. 702. Kreitmair (A.), Geneesk. 306.
Koorders (D.), Godg. 35; Regtsg. Kreling (W.), Wisk. 639.
114.

Kremer (A. J. C.), Geschied. 745.
Kooy (K. K.), Bedr. en Handw. Kremer (P. P.), Geschied. 762.
502.

Krenzhemius (Leonh.), Godg. 31.
Kopfschmerzen (Die), 124. Kreyszig(W.A.), Bedr.en Handw.
Kopp (H.), Natuurk. 426.

469, 479, 482, 483.
Köppen (C. F. A.), Regtsg. 54. Kriegel (A.), Alg. W. 8.
Köppen (J. H. J.), Taal- en Lett. Krieger (F. G.), Geneesk. 274.
622.

Kriegk (G. L.), Geschied. 760.
Kops (J.), Natuurk. 412, 447; Kröber (A. H.), Geneesk. 335.

Bedr. en Handw. 466, 473. Kronik van het Historisch Ge-
Kops (G. F. de Bruyn), Regtsg. nootschap, 835.

121; Bedr. en Handw 462. Kronijk van Holland van den
Kops (J. L. de Bruijn), Regtsg. Clerc uten laghen landen bi der
110, 118.

see, 836.
Körner (Th.), Taal- en Lett. 662. Kronyk (Maandelijksche), 782.
Korsemka (A.), Bedr. en Handw. Kronijken van Emo en Menko,
494.

836.
Korsseberg (A. D.), Taal- en Lett. Kronzer (V. N.), Geneesk. 243.
637.

Kroon (A. W.), Geschied. 882.
Körte (Fr.), Bedr. en Handw.474. Kroon (T. T.), Taal- en Lett. 627,
Korthals (P. W.), Natuurk. 431. Kros (S. P.), Natuurk. 409.
Kortum (G. T.), Geneesk. 231 bis. Krugelstein, Geneesk. 258.
Koster (P.), Taal- en Lett. 681. Kruger (J. G.), Geneesk. 350;
Koster Jr. (Bern.), Taal- en Lett. Natuurk. 194, 197; Wijsbeg. 603.
707.

Krul van Stompwijk. (J. V. W.),
Köstlin (C. R.), Regtsg. 103 bis. Geschied. 755.

« FöregåendeFortsätt »