Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]

Altshan, Ghewand M. 1820-1901

Haykakan ashkharhogituft wat

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

ՑԱՐԱԲԵՐՈՒԹԵԱՄԲ

Աշ խ ա ր հ ա գ ր ակ ան հա մա զգ ային

[merged small][merged small][graphic][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Grad EREN 433 Buhr

1

Թերեւս, եթէ ոչ յանդուգն, նորանշան բան մը համարուի, որ այնքան մեծամեծ եւ մեծապանծ ազգաց, տէրութեանց եւ ընկերութեանց մէջ, որոնք աղնուութեան եւ հանճարոյ փոխադարձ մրցանօք կը ներկայացընեն իրենց աշխարհագրական գիտութեանց գանձը՝ այս ազնուական եւ արժանաւոր Վենետիկ քաղաքիս մէջ, մտնէ նաեւ այն ազգն կամ` երկիրն, որ իրեն վաղե մի ազնուականութեամբն հանդերձ, հիմայ Ասիոյ նախնի ժողովրդ ոց տխուր նըշխարաց մէջ կը խառնուի , որոնք սկզբան ժամանակաց բռնած էին այն կեդրոնատեղին, յորմէ կը ծաւալէր աշխարհի վարչութեան շարժիչ զօրութիւնն, մինչդեռ այսօրուան արթուն զուարթունն Եւրոպա՝ կարծես քնալից՝ դեռ եւս խանձարրոց քաղցր երազներով կը զբօսնոյր: Արդարեւ վերջին տարիներուս մէջ, եւ յետ վերջին պատերազմադ ղորդ բախմանԵրասխայ եւ Եփրատայ հովտաց, ոչ սակաւ կը

« FöregåendeFortsätt »