Sidor som bilder
PDF
ePub

INHOUD:

60.

Een cort verhael van begin en oorspronck deser tegenwoordighe oorlogen en troeblen in Moscouia totten jare 1610 onder 't gouuernement van diuerse vorsten aldaer....

:. Blz. (IX) — 219. (Voornaamste punten : Iwan Wassiljewitsch 1 – 18. Geboorte van Dmitri 17 Regeering van Fédor Iwanowitsch 19. Boris Godoenoff 21., 32 · 37. Moord van Dmitri 22 – 24. 29 — 32. Regeering van Boris Godoenoff 39 — 107. Gustaaf van Zweden in Moskou 49 52. Hongersnood 55

Johan van Denemarken in Moskou 62-70. Ambassade der Hansa 71. Geschiedenis van den pseudo-Demetrius 76 – 181. Zijne eerste voordeelen 80–92. Zijne nederlaag bij Dobrinets 92 e. v. Beleg van Kromy 99 e. v. Basmanoff 104. Dood van Boris 106.

Regeering van Fédor Borissowitsch 107 -120. Afval van Basmanoff 111-116. Moskou verklaart zich voor Dmitri 118 122. Intocht van Dmitri in de hoofdstad 126 -- 129. Samenzwering van Shoesky 131. Dmitri's lijfwacht 136, Tocht van Marina, zijne bruid 147 — 153. De bloedbruiloft 156 174. Demetrius wordt vermoord 162. Regeering van Shoesky 175 e. v. Beschuldigingen tegen Dmitri 175 — 181. Ambassade naar Polen 184. De tweede Demetrius 187 - 219. Betoog van den werkelijken dood des eersten Dmitri 188 – 191. Vertooning van het gewaande lijk van den waren Demetrius 191 104. Vertrek van Massa uit Rusland 215 e. v.)

EEN CORT VERHAEL

VAN

BEGIN EN OORSPRONCK

DESER TEGENWOORDIGHT

OORLOOGEN EN TROEBLEN

IN MOSCOVIA

TOTTEN JARE 1610

ONDER 'T GOUVERNEMEXT VAN DIVERSE VORSTEN ALDAER.

GENADIGHE VORST ENDE DOORLUCHTICHSTE PRINCE!

Alle tongen die den almogenden Godt louen ceren en ooc vreesen. ende dat wt rechter trouwen en sculdigen plicht. prijsen ende louen ooc uwe eerweerdighe excellentie met alderleij lofsangen. speelen. comedien en heerlycke gedichten. ende dat ter eeren uwer heerlijcke en victoriuese daden. die ghij den Vaderlande hebtt gedaen, en ooc ter eeren uwer victorieuser oueruuinningen, die ghij. Doorluchtige Vorst. door Godts genade verworuen hebt.

Ja. ooc alle ongeloouige en heijdenen connen haer seluen niet ten vollen verwonderen. gelijc ic selue gesien en gemerct hebbe. als ic haer wtleijde van begin totten eijnde uwe victoriuese daden. ooc de liefde uws vaders Hoochloflijcker memorien. Prince van Orangien, totten vaderlande en alle de groote tirannien der Spangiaerden, die ic eensdeels gesien ooc eensdeels van mijne oudren gehoort hebbe diet Godt beettert al te veel gesmaect hebben. soo dat se tselue noch gevoelen, soo dat segge ick. de selue. als persianen. moscouitren en tartaren haer daeruan niet ten vollen en connen verwonderen. alsoo dattse ooc beweecht sijnde door sulcke vertellinge voor haren goden sijn geuallen en voor Uwen Vorstelijcken persoone een gebedt deden, en ooc offerande dat Godt almachtich sulcken helt lancdurige gesontheijt wilde verleenen ter salicheijt, want genadige Vorst. ic hebbe lange tijtt in Mosco ontrent den Houe gefrequenteert ende gedient aldaer. ende creeg door ontbieden jaerlijcx die afteijckeningen en innemingen der streden ende veltslaghen die gewonnen waren door beleijt uwer

« FöregåendeFortsätt »